שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – על משמעות הנקודות בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

מהי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה?

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה.

שיטת הניקוד מתרכזת בנהגים העוברים עבירות תעבורה רבות בפרק זמן קצר. במקרה כזה יידרש הנהג לעבור אמצעי תיקון.

כאשר נהג מקבל קנס ו/או פסילה על עבירות תעבורה, מעבר לעונש המוטל על הנהג, נצברות לחובתו נקודות. כאשר סך הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג מגיע לרף מסוים – מוטלים עליו אמצעי תיקון.

שיטת הניקוד מבחינה בין סוגי העבירות ומחלקת אותן ל-5 דרגות חומרה, כאשר דרגת החומרה הקטנה ביותר "מזכה" את הנהג ב-2 נקודות, בעוד העבירות בעלות דרגת החומרה הגבוהה ביותר "יזכו" את הנהג ב-10 נקודות.

מטרות שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

 1. התרעת נהגים מלבצע עבירות תעבורה.
 2. כלי לזיהוי נהגים המבצעים עבירות תעבורה באופן רצדביסטי.
 3. לתקן דרכי הנהגים המבצעים עבירות תעבורה חוזרות, באמצעות הטלת אמצעי תיקון במקרים המתאימים.
 4. הגנה ושמירה על כלל הציבור, לרבות אותם הנהגים עוברי עבירות התעבורה.

עקרונות שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

לשיטת הניקוד בעבירות תעבורה מנגנון ברור לספירת נקודות לרעת הנהג.

 1. תוקף הנקודות על פי שיטת הניקוד מתחיל מיום ביצוע העבירה, ונמשך שנתיים – עבור נהג שצבר עד 20 נקודות, ולמשך 4 שנים – לנהג שצבר 22 נקודות או יותר. הנקודות הנצברות לחובת הנהג תקפות כל עוד לא עבר הנהג בהצלחה את אמצעי התיקון שהוטלו עליו.
 2. נהג שצבר 72 נקודות או יותר, נהג שהוטלה עליו פסילה של לפחות 3 חודשים כתוצאה מצבירת 36 נקודות או יותר, ולחובתו 36 נקודות נוספות לפחות, בטרם חלפו שש שנים ממועד העבירה האחרונה מבין העבירות בגינן הוטלה הפסילה, ו-12 מהנקודות בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012 – ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש לאחר מילוי תנאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ביצוע מבחן תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי (טסט).
 3. אמצעי התיקון מצטברים – מעבר אמצעי תיקון לא גורע מכל סמכות אחרת העומדת לרשות רשות הרישוי.
 4. על נהג שהוטל עליו לבצע קורס נהיגה נכונה – קיימת החובה לבצעו את הקורס בתוך 6 חודשים, אחרת באפשרות רשות הרישוי להתלות את רשיונו.
 5. מועד רישום הנקודות לא משפיע על מניין התקופות. אולם, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות תעבורה כאשר המידע לגביהן התקבל לאחר 12 חודשים ממועד ההרשעה.

עבירות התעבורה בהן שיטת הניקוד חלה

רישום הנקודות מתבצע בהתאם לדיווח משטרת ישראל. רשימת עבירות התעבורה עליהן מתבססת שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מופיעה בתקנות התעבורה, תשכ"ו-1961 וכוללת 73 עבירות.

לאחר קבלת דו"ח על עבירת תעבורה ותשלום הקנס החל על העבירה, או לאחר הרשעה בבית המשפט, מועברים הנתונים ונרשמות הנקודות. במקרה בו לא שולם הקנס ולא הוגשה בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד ביצוע עבירת התעבורה – ירשמו הנקודות על הנהג כאילו הורשע בביצוע העבירה – חזקת ההרשעה.
להלן נוסח סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע את חזקת ההרשעה:

לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

לפיכך, מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים כאמור – רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט, העבירה תירשם וייזקפו לחובתו נקודות.

מהם אמצעי התיקון בעקבות צבירת נקודות תעבורה?

ככלל, קיימים 5 סוגי אמצעי תיקון:

 1. קורס נהיגה נכונה – מתקיים בתדירות גבוהה וזמין יחסית, כאשר בסוף הקורס מתקיים מבחן.
 2. מבחן עיוני (תיאוריה).
 3. מבחן נהיגה מעשי (טסט).
 4. פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה מסוימת, או עד קיום תנאים שתקבע רשות הרישוי.
 5. מעבר בדיקות רפואיות.
מספר הנקודות התקפותאמצעי התיקוןהודעת רשות הרישוי
 
12-22קורס בסיסי בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד)הזמנה לקורס נהיגה
24-34קורס מתקדם בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד)הזמנה לקורס נהיגה
36 ומעלהפסילה ל-3 חודשים ומעבר מבחן עיוני (תאוריה)פסילת רישיון נהיגה
72 נקודותפסילה ל-9 חודשים, טסט תיאוריה ומרב"דפסילת רישיון נהיגה

כאשר נהג צובר 36 נקודות בפעם השנייה בתוך תקופה של 6 שנים, או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל, אמצעי התיקון, בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות התעבורה, יהיו:

חשוב לדעת! לנהג שחויב במעבר אמצעי תיקון קיימת הזכות לפנות לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים, ולהשמיע את טענותיו. במקרה כזה יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

תיקונים ותקנות בשיטת הניקוד

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה.
ביום 09/02/2011 פורסמו בחלק ז' לשיטת הניקוד תיקונים ותקנות:

תקנות 545 (ב'), 549 (ב'1), 549 (ו').

יתר התיקונים לתקנות החלו ביום 01/01/2012.

ביום 05/06/17 נערך תיקון נוסף לתקנות התעבורה, אשר ייכנס לתוקף החל מיום 05.01.18.

השינויים במסגרת התיקון החדש לתקנות התעבורה:

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 4

תקנה 28 א(א) – נהיגה ברכב שבו לא מנוּתקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג.

(הזמנה לדין. הניקוד שוּנה מ-0 ל-4 נקודות)

תקנה 38 (א) – נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 83 ב(א) – נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 90 (ו) – גרירת רכב שלא בבטיחות.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 91 (א), (ב), (ו), (ז) – אי קיום סייגים בגרירה.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 6

חדש:  תקנה 22 א – פניות אסורות לפי תמרורים  428-431.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 56 (ב)(2) – אי פתיחה של חלון או דלת אוטובוס, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל.

(עבירת ברירת קנס – 500 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 57 – חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל כשהדרך אינה סלולה אספלט או בטון 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

(עבירת ברירת קנס – 750 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-6 נקודות)

85א(5) – הובלת מטען ברכב עד  14.999% מעל המשקל הכולל המותר.

(עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 95 ד – נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע.

(הזמנה לדין – הניקוד שוּנה מ-4 ל-6 נקודות חובה)

תקנה 119(ג) – נהיגה/רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 8

פקודה 12 א(1)(ב) – נהג חדש צעיר בלא מלווה.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה 12 א 2 – נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה 16(ב) – הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה 62(2) – נהיגה בקלות ראש או ברשלנות.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-6 ל-8 נקודות)

פקודה 62(11) – שיבוש פעולת מתקן מגביל מהירות.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

תקנה 28(ב) – נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית.

(עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-8 נקודות)

תקנה 67(א)- אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה- הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה.

(עבירת ברירת קנס – 500 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-8 נקודות)

תקנה 83 א – הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה.

(עבירת ברירת קנס – 750/250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-6 ל-8 נקודות)

תקנה 85(א)(5)  – הובלת מטען ברכב מ- 15% מעל המשקל המותר ועד 24.99%.

עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, (הניקוד שוּנה מ-0 ל-8 נקודות).

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 10

פקודה 10 (א) – נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב- נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-8 ל-10 נקודות)

פקודה 65 (א)(2) / תקנה 56 (א)(4)  – אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-8 ל-10 נקודות)

עברת עבירה בתחום התעבורה שאינה מופיעה לעיל? – לחץ כאן למעבר למאמר מקיף העוסק בענישה בעבירות תעבורה

טבלת הניקוד בעבירות תעבורה – כמה נקודות מקבלים על עבירות התעבורה לסוגן?

לכל עבירת תעבורה קיים סמל עבירה. נהג אשר עבר עבירת תעבורה וקיבל לידיו דו"ח יכול להיעזר בטבלה בקישור להלן, על מנת לבדוק כמה נקודות ייצברו לחובתו בגין עבירת התעבורה.

למעבר לקישור – לחץ כאן

כמה נקודות צברתי? בירור כמות הנקודות שנצברו לחובת נהג על פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

נהג המעוניין לדעת כמה נקודות נצברו לחובתו בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות התעבורה יכול להגיש בקשה לקבלת המידע באחת מהדרכים הבאות:

 1. מילוי טופס פנייה מקוון – ניתן לפנות לאגף הרישוי בבקשה לקבלת תדפיס נקודות הרשומות לחובת הנהג. התדפיס יישלח בדואר ישראל, בתוך 10 ימי עבודה, בהתאם לכתובת הרשומה במשרד הפנים. השירות ניתן ללא תשלום. למעבר למילוי טופס מקוון – לחץ כאן
 2. רישוי קול – פנייה למרכז המידע הארצי בטלפון: 5678*.
  בפנייה באופן זה יש להזדהות באמצעות מספר רישיון הנהיגה (7 ספרות) ומספר תעודת הזהות. לאחר השלמת תהליך ההזדהות ישלח אליכם באמצעות הדואר, לכתובת הרשומה במשרד הפנים, תדפיס על מצב נקודות החובה הרשומות לחובתכם. השירות ניתן ללא תשלום.
 3. רישיומט – ניתן להוציא את התדפיס בעמדות הרישיומט הפרוסות ברחבי הארץ. עמדות הרישיומט ממוקמות במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפים של רשת סופר-פארם. הזיהוי בעמדת הרשיומט נעשה באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמו של בעל הרישיון המבקש פירוט אודות מצב הנקודות הרשומות לחובתו. תדפיס על מצב הנקודות יוצא במקום, שירות זה כרוך בתשלום של 10 ש"ח.
 4. פנייה למשרד הרישוי – ניתן לגשת לסניף משרד הרישוי הקרוב לביתכם. כמובן שחובה להזדהות באמצעות תעודת הזהות. השירות ניתן ללא תשלום.

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – היסטוריה, סטטיסטיקה ותובנות

שיטת ניקוד של עבירות תנועה יושמה לראשונה בשנת,1968- מאז שונו החוקים והתקנות  הנוגעות לשיטת הניקוד מספר פעמים.

ב-2002 עוגנה בתקנות שיטת הניקוד החדשה.

במסגרת העיגון בתקנות נוספו שתי דרגות חומרה – 8 ו-10 נקודות, אשר הצטרפו לדרגות 2, 4, ו-6.

לצד זאת הופחתו העבירות בגינן נצברים נקודות ל-73 עבירות תעבורה ה"מזכות" את העובר אותן בנקודות.

כמו כן, במסגרת התיקון בחוק, הועלה רף הנקודות לקורס נהיגה נכונה ל12- נקודות.

לאחר יישום שיטת הניקוד החדשה הוצע לעשות בה שינויים, כאשר מבקר המדינה מתח ביקורת על אופן הפעלת השיטה.

בדוח המבקר נטען, כי הפעלת השיטה לא לוותה במחקר, ובתקופת המעבר רשות הרישוי לא נערכה להמרת נקודות משיטת הניקוד הישנה לשיטת הניקוד החדשה.

נוצר מצב בו בעת המעבר לשיטת הניקוד החדשה לנהגים שהיו מחויבים בקורסי נהיגה או פסילת רישיון הנהיגה נמחקו הנקודות.

כמו כן, לא הוחלו אמצעי תיקון על נהגים כגון נהג אוטובוס או נהג רכב כבד, והם נשארו זהים לנהגי רכב פרטי.

בינואר 2011 הובאו תקנות חדשות. שר התחבורה ישראל כץ טען כי נערך מחקר לגבי שיטת הניקוד בעבירות התעבורה, וניתן גיבוי להשארת שיטת הניקוד הקיימת, בתוספת תיקונים.

לאחר מכן, פורסמו בפברואר 2011 תיקונים אשר חלו מספטמבר 2011.

בתקנות עודכן, רף הניקוד לקורס נהיגה בסיסי ומתקדם מונעת ולפסילת רישיון הנהיגה.

בנוסף, נקבע בהן כי נהג שהוטל עליו לעבור אמצעי תיקון בדמות קורס בסיסי או קורס מתקדם, ונעדר מעל 20% מהקורס, או נכשל 3 פעמים במבחן שבסוף הקורס, ייחשב כנהג שלא ביצע את הקורס.

בנובמבר 2017 פורסם מחקר מטעם משרד התחבורה ושנערך בטכניון, בנוגע ליעילות שיטת הניקוד בעבירת תעבורה ודרכים לשיפורה.

לאחר כחצי שנה, אישרה ועדת הכלכלה את בקשת משרד התחבורה להחמרת שיטת הניקוד בעבירות תעבורה.

במסגרת התיקון לשיטת הניקוד עלה מספר הנקודות שנצברות על ביצוע עבירות מסוימות ובחלקן אף עלה שיעור הקנס.

דוגמאות להחמרה במסגרת שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

עבירת שימוש בטלפון נייד בנהיגה ללא דיבורית, וכן עבירת אי-מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החציה בבטחה- הועלו מ-4 נקודות בעבר ל-8 נקודות.

כמו כן, נקבע ניקוד בעבירות שלא נצברו בגינן נקודות בעבר, בעיקר עבור נהגים חדשים, רוכבי אופנוע, נהגי אוטובוס ונהגי רכב כבד.

במקרה שבו נהג חדש נוהג ללא מלווה, יירשמו לחובתו 8 נקודות.

נהגי רכב כבד אשר ישבשו את הטכוגרף (יחויבו אף הם ב-8 נקודות.

התיקונים נכנסו לתוקף בתחילת 2018 ומאז לא חל בהם שינוי, נכון להיום.

באוגוסט 2020 התקיים דיון בוועדת הכלכלה, אשר בא לבחון שיטת הניקוד בעבירות תעבורה. במסגרת הדיון ציין יו"ר הוועדה כי יש צורך בבחינת יעילותה של שיטת הניקוד בהפחתת תאונות דרכים בדגש על מקרים של תאונת דרכים עם נפגעים.

בנוסף לכך, צוין כי יש צורך בעדכון העבירות בגינן ייצבר ניקוד, תוך בחינה באילו מקרים ראוי להחמיר ברף הניקוד ובאילו מקרים להקל ברף הניקוד.

נתונים על אמצעי התיקון לנקודות תעבורה

על פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה, יש שני אמצעי תיקון בתחום קורסי הנהיגה:

 1. קורס הכשרה בסיסית- המהווה אמצעי תיקון לנהגים שצברו בין 12 ל-24 נקודות.
 2. קורס הכשרה מתקדמת- אמצעי התיקון לנהגים שצברו בין 24 ל-36 נקודות.

שני הקורסים, ככלל, זהים מבחינת משך הזמן בו הם נערכים ובהתייחס למבחן שבסופם, כאשר ההבדלים ביניהם הם התכנים:

 • קורס בסיסי עוסק בסוגי תמרורים ובחוקי תנועה עיקריים.
 • הקורס המתקדם מתמקד, בנוסף, גם בסוגי עבירות תנועה ובהסברים שיטת הניקוד בעבירות התעבורה.
 • סוג נוסף של קורס נהיגה, המיועד לנהגים חדשים, נקרא "קורס ריענון לנהגים חדשים", ומיועד לכל נהג שחלפו חמש שנים מרגע הוצאת רישיון הנהיגה. זהו קורס חובה על כל נהג עם רישיון שהוצא חמש שנים לפני חובת הקורס. בהתאם לתקנה (213א) לתקנות התעבורה נהגים שמלאו חמש שנים לרישיון הנהיגה שלהם יעברו השתלמות בנהיגה, גם אם לא צברו נקודות או עברו עבירות תנועה כלשהן.

מי הם הזכיינים להפעלת קורסי נהיגה מטעם משרד התחבורה?

משרד התחבורה מפעיל את קורסי הנהיגה באמצעות שני זכיינים:

 • רשת עמל.
 • מרכז ישיבות בני עקיבא.

עלות כל אחד מן הקורסים היא 196 שקלים כולל מע"מ.

סטטיסטיקה בשיטת הניקוד

מספר המוזמנים לקורסי נהיגה בסיסי ומתקדם בשנים 2017 עד 2021:

 • 2017- 89% סיימו את הקורס/ים.
 • 2019- 79% סיימו את הקורס/ים.
 • 2020- 66% סיימו את הקורס/ים.
 • 2021- 36% סיימו את הקורס/ים (בשל מגפת קורונה, כפי שיפורט להלן).

ניתן לראות כי בשנים 2017 עד 2019 חלה עלייה בסך המוזמנים לקורסי הנהיגה.

שנת 2020 הייתה חריגה בשל התפשטות נגיף הקורונה, כאשר חלה ירידה משמעותית במספר המוזמנים לקורסים השונים. בחודש מרץ 2020 הוקפאו הקורסים בכל הארץ למשך כשלושה חודשים, עד ליוני 2020.

על רקע מגבלות תקופת הקורונה בוצעו מספר פעולות עיקריות:

 • במרץ 2020 חתמה שרת התחבורה על הוראת שעה, נדחו התליות רישיון הנהיגה בגין אי-ביצוע קורסי נהיגה. תוקף הוראת השעה נקבע מ-06/03/2020 עד 30/12/2021 בשתי פעימות, כאשר בתחילת 2022 הוחלט להאריך את הוראת השעה עד לתאריך 30/06/2022.
 • מספר המשתתפים בקורס בקורס הוקטן מ-30 ל-20, לנוכח מגבלות ההתקהלות. כמו כן, צומצמו שעות ההכשרה ל-8 שעות (במקום 12 שעות).

כמה פסילות משרד הרישוי ניתנו בשנים 2017–2021 וכמה רישיונות נהיגה הופקדו בפועל?

יש 3 סוגי פסילת רישיון נהיגה:

 • פסילה של בית משפט.
 • פסילה מנהלית של קצין משטרה.
 • פסילה של רשות הרישוי בעקבות צבירת נקודות תעבורה: רישיון נהיגה של נהג שצבר 36 נקודות או יותר נפסל ל-3 חודשים, בעוד רישיון נהיגה של נהג  שצבר 72 נקודות ויותר נפסל ל-9 חודשים.

בשנים 2017 עד 2021 חלה עלייה של 259% במספר דרישות להפקדת רישיון לאחר פסילה ממשרד הרישוי – 5,448 בשנת 2017 מול 19,568- בשנת 2021.

2017 לא הופקדו 26% מהרישיונות.

2018- 32%

2019- 42%

2020- 53%

2021- 75%

צברת יותר מידי נקודות? משרדנו עוסק במחיקת נקודות והחזרת רישיון נהיגה לנהגים במצבך.

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה גוזרת עונשים כבדים על נהגים, אך אין זו גזירה שלא ניתן למחוק.

חלק מתחומי פעילות משרדנו:
עיכוב הליכים משפטיים וסגירת תיקי תעבורה
ביטול והפחתת נקודות מטעם משרד הרישוי
החזרת רישיונות לנהגים שנפסלו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

פנה עכשיו לאוראל שטרית, עו"ד: 052-8844323

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button