שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – על משמעות הנקודות בעבירות תעבורה

הגדרות שיטת הניקוד בעבירות תעבורה ומטרותיה

 

מהי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה?

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה.

שיטת הניקוד מתרכזת בנהגים העוברים עבירות תעבורה רבות בפרק זמן קצר. במקרה כזה יידרש הנהג לעבור אמצעי תיקון.

כאשר נהג מקבל קנס ו/או פסילה על עבירות תעבורה, מעבר לעונש המוטל על הנהג, נצברות לחובתו נקודות. כאשר סך הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג מגיע לרף מסוים – מוטלים עליו אמצעי תיקון.

שיטת הניקוד מבחינה בין סוגי העבירות ומחלקת אותן ל-5 דרגות חומרה, כאשר דרגת החומרה הקטנה ביותר "מזכה" את הנהג ב-2 נקודות, בעוד העבירות בעלות דרגת החומרה הגבוהה ביותר "יזכו" את הנהג ב-10 נקודות.

 

מטרות שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

 1. התרעת נהגים מלבצע עבירות תעבורה.
 2. כלי לזיהוי נהגים המבצעים עבירות תעבורה באופן רצדביסטי.
 3. לתקן דרכי הנהגים המבצעים עבירות תעבורה חוזרות, באמצעות הטלת אמצעי תיקון במקרים המתאימים.
 4. הגנה ושמירה על כלל הציבור, לרבות אותם הנהגים עוברי עבירות התעבורה.

 

עקרונות שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

לשיטת הניקוד בעבירות תעבורה מנגנון ברור לספירת נקודות לרעת הנהג.

 1. תוקף הנקודות על פי שיטת הניקוד מתחיל מיום ביצוע העבירה, ונמשך שנתיים – עבור נהג שצבר עד 20 נקודות, ולמשך 4 שנים – לנהג שצבר 22 נקודות או יותר. הנקודות הנצברות לחובת הנהג תקפות כל עוד לא עבר הנהג בהצלחה את אמצעי התיקון שהוטלו עליו.
 2. נהג שצבר 72 נקודות או יותר, נהג שהוטלה עליו פסילה של לפחות 3 חודשים כתוצאה מצבירת 36 נקודות או יותר, ולחובתו 36 נקודות נוספות לפחות, בטרם חלפו שש שנים ממועד העבירה האחרונה מבין העבירות בגינן הוטלה הפסילה, ו-12 מהנקודות בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012 – ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש לאחר מילוי תנאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ביצוע מבחן תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי (טסט).
 3. אמצעי התיקון מצטברים – מעבר אמצעי תיקון לא גורע מכל סמכות אחרת העומדת לרשות רשות הרישוי.
 4. על נהג שהוטל עליו לבצע קורס נהיגה נכונה – קיימת החובה לבצעו את הקורס בתוך 6 חודשים, אחרת באפשרות רשות הרישוי להתלות את רשיונו.
 5. מועד רישום הנקודות לא משפיע על מניין התקופות. אולם, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות תעבורה כאשר המידע לגביהן התקבל לאחר 12 חודשים ממועד ההרשעה.

 

עבירות התעבורה בהן שיטת הניקוד חלה

נהיגה ללא רישיון נהיגה

רישום הנקודות מתבצע בהתאם לדיווח משטרת ישראל. רשימת עבירות התעבורה עליהן מתבססת שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מופיעה בתקנות התעבורה, תשכ"ו-1961 וכוללת 73 עבירות.

לאחר קבלת דו"ח על עבירת תעבורה ותשלום הקנס החל על העבירה, או לאחר הרשעה בבית המשפט, מועברים הנתונים ונרשמות הנקודות. במקרה בו לא שולם הקנס ולא הוגשה בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד ביצוע עבירת התעבורה – ירשמו הנקודות על הנהג כאילו הורשע בביצוע העבירה – חזקת ההרשעה.
להלן נוסח סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע את חזקת ההרשעה:

לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

לפיכך, מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים כאמור – רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט, העבירה תירשם וייזקפו לחובתו נקודות.

 

מהם אמצעי התיקון בעבירות התעבורה?

ככלל, קיימים 5 סוגי אמצעי תיקון:

 1. קורס נהיגה נכונה – מתקיים בתדירות גבוהה וזמין יחסית, כאשר בסוף הקורס מתקיים מבחן.
 2. מבחן עיוני (תיאוריה).
 3. מבחן נהיגה מעשי (טסט).
 4. פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה מסוימת, או עד קיום תנאים שתקבע רשות הרישוי.
 5. מעבר בדיקות רפואיות.
מספר הנקודות התקפות אמצעי התיקון הודעת רשות הרישוי
 
12-22 קורס בסיסי בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) הזמנה לקורס נהיגה
24-34 קורס מתקדם בנהיגה נכונה (12 שעות לימוד) הזמנה לקורס נהיגה
36  ומעלה פסילה ל-3 חודשים ומעבר מבחן עיוני (תאוריה) פסילת רישיון נהיגה
 

כאשר נהג צובר 36 נקודות בפעם השנייה בתוך תקופה של 6 שנים, או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל, אמצעי התיקון, בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות התעבורה, יהיו:

 • פסילת רישיון ל-9 חודשים.
 • דרישה לעבור בדיקות רפואיות במרב"ד – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • דרישה לעבור מבחן תיאוריה.
 • דרישה לעבור טסט.

חשוב לדעת! לנהג שחויב במעבר אמצעי תיקון קיימת הזכות לפנות לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים, ולהשמיע את טענותיו. במקרה כזה יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

תיקונים ותקנות בשיטת הניקוד

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה.
ביום 09/02/2011 פורסמו בחלק ז' לשיטת הניקוד תיקונים ותקנות:

תקנות 545 (ב'), 549 (ב'1), 549 (ו').

יתר התיקונים לתקנות החלו ביום 01/01/2012.

ביום 05/06/17 נערך תיקון נוסף לתקנות התעבורה, אשר ייכנס לתוקף החל מיום 05.01.18.

השינויים במסגרת התיקון החדש לתקנות התעבורה:

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 4:

תקנה 28 א(א) – נהיגה ברכב שבו לא מנוּתקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג.

(הזמנה לדין. הניקוד שוּנה מ-0 ל-4 נקודות)

תקנה 38 (א) – נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 83 ב(א) – נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 90 (ו) – גרירת רכב שלא בבטיחות.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

תקנה 91 (א), (ב), (ו), (ז) – אי קיום סייגים בגרירה.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-2 ל-4 נקודות)

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 6:

 

חדש:  תקנה 22 א – פניות אסורות לפי תמרורים  428-431.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 56 (ב)(2) – אי פתיחה של חלון או דלת אוטובוס, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל.

(עבירת ברירת קנס – 500 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 57 – חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל כשהדרך אינה סלולה אספלט או בטון 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

(עבירת ברירת קנס – 750 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-6 נקודות)

85א(5) – הובלת מטען ברכב עד  14.999% מעל המשקל הכולל המותר.

(עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

תקנה 95 ד  – נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע.

(הזמנה לדין – הניקוד שוּנה מ-4 ל-6 נקודות חובה)

תקנה 119(ג) – נהיגה/רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן.

(עבירת ברירת קנס – 250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-6 נקודות)

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 8:

 

פקודה 12 א(1)(ב) – נהג חדש צעיר בלא מלווה.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה 12 א 2  – נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה 16(ב) – הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

פקודה  62(2) – נהיגה בקלות ראש או ברשלנות.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-6 ל-8 נקודות)

פקודה 62(11) – שיבוש פעולת מתקן מגביל מהירות.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-0 ל-8 נקודות)

תקנה  28(ב) – נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית.

(עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-8 נקודות)

תקנה 67(א)- אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה.

(עבירת ברירת קנס – 500 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-4 ל-8 נקודות)

תקנה 83 א – הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה.

(עבירת ברירת קנס – 750/250 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-6 ל-8 נקודות)

תקנה 85(א)(5)  – הובלת מטען ברכב מ- 15% מעל המשקל המותר ועד 24.99%

_עבירת ברירת קנס – 1000 ש"ח, הניקוד שוּנה מ-0 ל-8 נקודות(

עבירות שעל פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה – מספר הנקודות הנצבר יהיה 10:

 

פקודה 10 (א) – נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-8 ל-10 נקודות)

פקודה 65 (א)(2) / תקנה 56 (א)(4)  – אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע.

(הזמנה לדין, שוּנה מ-8 ל-10 נקודות)

עברת עבירה בתחום התעבורה שאינה מופיעה לעיל? – לחץ כאן למעבר למאמר מקיף העוסק בענישה בעבירות תעבורה

טבלת הניקוד בעבירות תעבורה – כמה נקודות מקבלים על עבירות התעבורה לסוגן?

לכל עבירת תעבורה קיים סמל עבירה. נהג אשר עבר עבירת תעבורה וקיבל לידיו דו"ח יכול להיעזר בטבלה בקישור להלן, על מנת לבדוק כמה נקודות ייצברו לחובתו בגין עבירת התעבורה.

למעבר לקישור – לחץ כאן

דו"ח תעבורה
דו"ח תעבורה

כמה נקודות צברתי? בירור כמות הנקודות שנצברו לחובת נהג על פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

נהג המעוניין לדעת כמה נקודות נצברו לחובתו בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות התעבורה יכול להגיש בקשה לקבלת המידע באחת מהדרכים הבאות:

 1. מילוי טופס פנייה מקוון – ניתן לפנות לאגף הרישוי בבקשה לקבלת תדפיס נקודות הרשומות לחובת הנהג. התדפיס יישלח בדואר ישראל, בתוך 10 ימי עבודה, בהתאם לכתובת הרשומה במשרד הפנים. השירות ניתן ללא תשלום. למעבר למילוי טופס מקוון – לחץ כאן
 2. רישוי קול – פנייה למרכז המידע הארצי בטלפון: 5678*.
  בפנייה באופן זה יש להזדהות באמצעות מספר רישיון הנהיגה (7 ספרות) ומספר תעודת הזהות. לאחר השלמת תהליך ההזדהות ישלח אליכם באמצעות הדואר, לכתובת הרשומה במשרד הפנים, תדפיס על מצב נקודות החובה הרשומות לחובתכם. השירות ניתן ללא תשלום.
 3. רישיומט – ניתן להוציא את התדפיס בעמדות הרישיומט הפרוסות ברחבי הארץ. עמדות הרישיומט ממוקמות במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפים של רשת סופר-פארם. הזיהוי בעמדת הרשיומט נעשה באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמו של בעל הרישיון המבקש פירוט אודות מצב הנקודות הרשומות לחובתו. תדפיס על מצב הנקודות יוצא במקום, שירות זה כרוך בתשלום של 10 ש"ח.
 4. פנייה למשרד הרישוי – ניתן לגשת לסניף משרד הרישוי הקרוב לביתכם. כמובן שחובה להזדהות באמצעות תעודת הזהות. השירות ניתן ללא תשלום.

צברת יותר מידי נקודות? משרדנו עוסק במחיקת נקודות והחזרת רישיון נהיגה לנהגים במצבך.

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה גוזרת עונשים כבדים על נהגים, אך אין זו גזירה שלא ניתן למחוק.

חלק מתחומי פעילות משרדנו:
 עיכוב הליכים משפטיים וסגירת תיקי תעבורה
 ביטול והפחתת נקודות מטעם משרד הרישוי
 החזרת רישיונות לנהגים שנפסלו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

פנה עכשיו לאוראל שטרית, עו"ד: 052-8844323

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button