דו"ח תנועה המדריך המלא [מעודכן 2023]

דוח-תנועה

דו"ח תנועה (נקרא גם "דו"ח תעבורה"), הוא בבסיסו הודעת תשלום קנס או הזמנה לדין, שנרשם על ידי המשטרה בשל מעבר על עבירת תעבורה.

המרכז הארצי לטיפול בפניות נהגים ("מפנ"א"), הוא עוסק בכל הקשור לפניות נהגים בקשר לדו"חות תנועה.

פניה למפנ"א נעשית על ידי הגשת בקשה לגבי לדו"ח תנועה הנוגע למבקש.

אופן הפניה למפנ"א:

פניה בכתב- כתובת למשלוח דואר למפנ"א: פתח תקווה, תא דואר: 120, מיקוד: 4910002.

באופן מקוון בכתובת: https://did.li/pniot-nehagim

פניה טלפונית- במספר: 9666*.

כמה דו"חות תנועה מחלקת משטרת ישראל בשנה?

עבירת מהירות– 293,653

דו"ח על טלפון נייד- 177,440

דו"חות חגורות וקסדות- 121,557

סטיות ונתיבים- 111,396

תקינות רכב- 82,900

דו"חות חניה- 72,011

הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה– 62,749

דו"ח על נהיגה בחוסר זהירות- 56,741

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח– 47,921

אי ציות לתמרורים- 43,182

אי ציות לרמזור- 38,620

זכות קדימה לרכב- 20,883

פניה לא נכונה- 20,352

עקיפה שלא כחוק- 11,586

מטען וגרירה- 7,157

נהיגה בזמן פסילה– 5,154

דו"ח על נהיגה בשכרות / סמים- 4,422

עבירות טכניות- 3,695

אופנועים- 2,586

איתות- 1,269

תאורה- 624

אחר- 53,253

סה"כ 1,235,938 דו"חות תנועה בשנה.

עכשיו דמיינו לעצמכם כמה נקודות על פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מחלקת משטרת ישראל מידי שנה.

מי יכול לבטל דו"ח תנועה?

מי שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה לביטול הודעות תשלום קנס יכול לבטל דו"חות:

 • קציני מפנ"א ושוטרים שהוסמכו כתובעים
 • קצין את"ן של מחוז ש"י, קצין את"ן של מרחב שומרון, קצין את"ן של מרחב יהודה (דו"חות נגד תושבי הרשות הפלסטינאית)
 • ר' מת"ן את"ן

כיצד שולחים דו"ח תנועה לנהג?

בעבירה שתועדה באמצעות צילום – ככלל, יש לשלוח את הדו"ח עד 4 חודשים ממועד ביצוע העבירה.

במקרים מסוימים ניתן לשלוח את הדו"ח תוך 6 חודשים- כאשר מדובר ברכב חדש או רכב שנקבע לגביו כי יש לשלוח את הדו"ח עד 6 חודשים ממועד ביצוע העבירה.

בעבירה שאינה מבוססת על צילום- ניתן לשלוח את הדו"ח עד שנה ממועד העבירה, בכלל זה נכנס גםדו"ח שניתן לאחר דיווח של "שומר דרך".

דו"חות תנועה נוספים ודרכי שליחתם לנהג

 • דו"ח הדבקה- הצמדת הודעת תשלום קנס לרכב. ככל ולא שולם הקנס במועד ולא הוגשה בקשה להישפט יישלח דו"ח חדש עד שנה מיום ביצוע העבירה.
 • דו"ח שנשלח בדואר ויש להמציאו עד שנה ממועד ביצוע העבירה יש להפיק תוך 11 חודשים ממועד העבירה.
 • דו"ח שנשלח בדואר ויש להמציאו עד 4 חודשים ממועד ביצוע העבירה, יש להפיק תוך 3 חודשים ממועד העבירה.
 • חזקת מסירה- דו"ח שנשלח בדואר רשום יחשב כהודעה שהומצאה כדין לאחר שחלפו 25 ימים מיום השליחה בדואר רשום, אלא אם הנמען הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבל את דבר הדואר.
 • הדו"ח נשלח לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין או בקובץ בעלות רכב.
 • דו"ח שנמסר ביד- מועד רישום הדו"ח ומסירתו לנהג ייחשב כמועד ההמצאה.
 • סירב נהג לקבל את הדו"ח- יחשב הדבר כהמצאה כדין.

מה עושים לאחר קבלת דו"ח תנועה?

האפשרויות העומדות לרשות מי שקיבל דו"ח הן:

תוך כמה זמן צריך לשלם קנס בדו"חות תנועה?

 • יש לשלם את הקנס המצוין בדו"ח התנועה תוך 90 ימים מיום המצאת הודעת הקנס.
 • בקשה לביטול קנס, או קבלת אזהרה במקום קנס, יש להגיש תוך 30 ימים מיום המצאת הודעת הקנס.
 • הסבת דו"ח תנועה יש להגיש תוך 90 ימים מיום המצאת הודעת הקנס.
 • בקשה להישפט יש להגיש תוך 90 ימים מיום המצאת הודעת הקנס.

תוספת ריבית לקנס שלא שולם בזמן

את הקנס המקורי יש לשלם תוך 90 ימים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס.

כאשר לא שולם הקנס בזמן והנהג לא ביקש להישפט- תחול תוספת ריבית לקנס בסך של 50% מהקנס המקורי.

במקרה המתואר, החוב יעבור למרכז לגביית קנסות, שיפעל מול הנהג על מנת לגבות את החוב.

חשוב לציין, מרגע שהנהג ביקש להישפט על העבירה החוב לא צובר ריבית.

הגשת בקשה להישפט מעין "מקפיאה" את הדו"ח עד לסיום בירור חפותו של הנהג בבית המשפט.

באיזה מועד נחשבת הרשעה בדו"ח תנועה

נהג שילם את הקנס בזמן – תירשם הרשעה בגין ביצוע העבירה.

שילם את הקנס לאחר הזמן המוקצב על פי חוק – תירשם הרשעה בגין ביצוע העבירה.

לא שילם את הקנס בזמן, ובנוסף לא הגיש בקשה לביטול הדו"ח או לא הגיש בזמן בקשה להישפט על דו"ח התעבורה – תירשם הרשעה בגין ביצוע העבירה.

כמו כן, בכל המקרים שצוינו לעיל, לאחר הרשעת הנהג בעבירה יירשמו לחובתו נקודות.

מספר הנקודות ותקופת הצבירה משתנה מעבירה לעבירה, בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות תעבורה

הטיפול בפניות במרכז פניות נהגים ארצי

מרכז פניות נהגים ארצי מטפל בכלל הדו"חות, מלבד מקרים ספציפיים, כגון:

 • בנושא פניות שבסמכות הטיפול של מוקד המשטרה ובקשות לפי חוק חופש המידע.
 • טיפול בנושא עם ניגוד עניינים, בין היתר במצב שלשוטר או לקרובו עניין אישי בנושא שבטיפול.

איך פונים למפנ"א

 • באמצעות אתר משטרת ישראל במרשתת בכתובת https://did.li/pniot-nehagim
 • בדואר לכתובת: פתח תקווה, תא דואר: 120, מיקוד: 4910002.
 • טלפונית באמצעות פניה למוקד 9666*.

הועברה פניה בדרך אחרת – הפונה יידרש לפנות כמתואר לעיל, אלא אם ר' מת"ן, רמ"ד מפנ"א או מ"מ רמ"ד מפנ"א יסווגו את הפניה כדחופה.

במקרה מעין זה, הפנייה תטופל במפנ"א ללא צורך בפניה נוספת.

משך הטיפול במרכז ארצי לפניות נהגים

במפנ"א תטופל פנייה תוך 45 ימים, אלא אם נדרש בירור או חוות דעת מגורמים אחרים.

מבקר איכות דו"חות נהיגה יודיע תוך 45 ימים מקבלת הבקשה, למה לא קיבל הנהג תשובה לבקשתו, יפרט את המועד למתן התשובה ויעביר את הודעתו לממונה עליו.

טיפול בבקשות חלופיות ובקשות שהוגשו במקביל

ישנם מצבים בהם הוגשה בקשה לביטול במקביל לבקשה להישפט, או הוגשה בקשה לביטול ולחילופין להישפט,

מבקר איכות דו"חות נהיגה יפעל כך:

 • יוודא שהבקשות הוגשו במועד
 • יבדוק אם קיימות פניות נוספות
 • ככל ומדובר בבקשות שהוגשו במקביל- יטפל בבקשה לביטול מתוך נקודת מוצא לפיה לא הוגשה בקשה להישפט.
 • במקרים של הגשת בקשות חלופיות-יטפל בבקשה לביטול הדו"ח. נדחתה הבקשה לביטול- המבקר יטפל בבקשה להישפט וישלח לנהג עדכון.

בקשה לביטול דו"ח תנועה

מועדי הגשת בקשות לביטול דו"חות:

 • בקשה לביטול דו"ח יש להגיש תוך 30 ימים מיום המצאת הודעת תשלום קנס.
 • בקשה להסבת דו"ח יש להגיש תוך 90 ימים מיום המצאת הודעת תשלום קנס.

סיבות לביטול דו"ח

תובע רשאי לבטל דו"ח במקרים הבאים:

 • ביטול דו"ח בשל העובדה שהדו"ח לא הומצא לבעל הרכב במועד – תובע רשאי לבטלו בעילת התיישנות.
 • הוכחה כי מי שאינו בעל הרכב החזיק ברכב בעת העבירה תביא לביטול הדו"ח.
 • הוגשה בקשה להישפט ולא הומצא למגיש הבקשה זימון למשפט במועד והדו"ח לא הומצא לו במועד – הדו"ח יבוטל.
 • העבירה לא נעברה – הסיבה הטובה ביותר לבטל דו"ח, למרות שהיא איננה נפוצה.
 • עקב טעות בזמן רישום הדו"ח- הוא נמסר למי שלא עבר את העבירה.
 • מיוחסת עבירה שבוצעה על ידי רכב ביטחון – אמבולנס, רכב צה"ל, רכב שב"ס וכדומה, כאשר העבירה המיוחסת נעברה בעת מילוי תפקיד ובמידה הדרושה למילוי תפקיד, תוך נקיטה באמצעי זהירות. במקרה מעין זה, יש לצרף לפניה מסמכים המפרטים את האירוע, מספר רכב, תאריך ושעה ואישור בעל תפקיד בכיר בארגון שהרכב שייך לו.
 • עבירת חניה- ניתן לבטל את הדו"ח כאשר הוא נרשם לרכב נכה בניגוד לכתוב בחוק חניה לנכים.
 • רכב גנוב- יש לצרף לפניה אישור הגשת תלונה במשטרה על גניבת הרכב. ייבדק מתי נגנב הרכב וככל ויתברר כי הרכב נגנב לפני מתן הדו"ח – הדו"ח יבוטל.
 • בהיעדר ראיות להוכחת אשמת מי שנמסר לו הדו"ח מעבר לספק סביר יסגור תובע את התיק מחוסר ראיות והדו"ח יבוטל.
 • חייל עבר את העבירה- הגורמים הרלוונטיים בצה"ל יפנו למפנ"א, הדו"ח יועבר לטיפול צה"ל.
 • רמ"ד מפנ"א ותובע מטעמו יכולים לבטל דו"ח מנסיבות אישיות של הפונה.
 • נסיבות או מדיניות מצדיקים לדעת התובע ביטול.
 • רמ"ד מפנ"א ותובע מטעמו יכולים לבטל דו"ח שניתן משיקולים זרים או פסולים.
 • דו"ח חניה נרשם לאדם נכה ולא היה באופן החניה כדי לגרום הפרעה חמורה לתנועה.
 • ר' מת"ן רמ"ד מפנ"א יכול לבטל דו"ח על סמך פניה מראש ענף מודיעין או ר' מח' איסוף וטכנולוגיה באגף המודיעין או מפקד יחידה בדרגת נצ"מ.

בקשה לביטול דו"ח ששולם

טיפול תובע בבקשה לביטול דו"ח שכבר שולם- התובע יבחן כבקשה לביטול הדו"ח, שכן תשלום הקנס אינו עילה לדחיית בקשה לביטול.

במקרה בו הוגשה במועד בקשה לביטול דו"ח שנדחתה והקנס שולם- לא יישלח ספח בקשה להישפט לפונה ובאפשרותו להגיש לבית המשפט בקשה להארכת מועד להישפט.

בקשה לביטול דו"ח שהוגשה באיחור

ככלל, בעת הגשת בקשה לביטול דו"ח באיחור- תשובת מפנ"א תהיה כי הפניה לא תיבדק.

האדם הפונה לא זכאי לבקש להישפט אם חלף המועד, אלא רק לבקש מבימ"ש להישפט במסגרת הגשת בקשה להארכת מועד להישפט.

במקרים מיוחדים התובע ידון בבקשה לביטול דו"ח שהוגשה לאחר המועד, אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה בזמן בשל סיבות שלא \ תלויות במבקש ושנמנע ממנו להגיש את הבקשה והיא הוגשה מיד לאחר הסרת המניעה.

מפנ"א ידרשו מהנהג במצב זה להציג מסמכים.

טעות במספר הרכב או במספר תעודת זהות- ניתן לטפל בפניה בגין תקלה כאמור, שהתבררה למקבל הדו"ח באיחור.

כמו בכל דבר בחיים, ישנם מקרים מיוחדים שמצדיקים טיפול למרות האיחור.

מקרים מסוג זה יועברו להחלטת רמ"ד מפנ"א או מ"מ רמ"ד מפנ"א.

הסבת דו"ח תנועה

בקשה להסבת דו"ח תנועה תוגש תוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

חשוב לדעת! הגשת בקשה להסבת דו"ח לא מעכבת את ההליכים והקנס גדל.

שלבי הטיפול במפנ"א בעניין בקשה להסבת דו"ח תנועה

 • מפנ"א יוודאו כי הבקשה הוגשה במועד.
 • ייבחן אם הוגשו המסמכים הנדרשים. בהעדר המסמכים הדרושים להסבת דו"ח יודיע מפנ"א לפונה כי בקשתו תיבחן לאחר שיגיש את המסמכים תוך תקופה קצובה.
 • אם הקנס שולם בטרם חלף המועד להסבת בדו"ח ניתן להסב את הדו"ח- במקרה כזה על הנהג שנהג ברכב בעת קבלת הדו"ח להגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד או רשם בימ"ש, בו יצהיר שנהג ברכב בעת העבירה, או שהרכב היה בחזקתו בעת מתן הדו"ח.
 • הוחלט לא לבצע הסבת הדו"ח יישלח לפונה מענה עם הסיבות לכך, לצד ספח בקשה להישפט.

הגשת בקשה להסבת דו"ח באיחור

 • ככלל, כאשר מוגשת בקשה להסבת דו"ח באיחור הבקשה לא תטופל.
 • במקרה בו נמנע מהפונה לפנות במועד והבקשה הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה, צורפו לבקשה מסמכים מאמתים – הבקשה תיבחן וייתכן ותתקבל.
 • כאשר מדובר בדו"ח הדבקה ניתן לקבל בקשות לביטול, להסבה ולהישפט אחרי המועד.
 • ראוי לציין, על אף שהדבר עשוי להיות ברור, כי לא ניתן לבצע הסבת דו"חות שנמסרו פיזית למי שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה.
 • חשוב לדעת! הסבת דו"ח תנועה לאדם שרישיונו אינו בתוקף או שאין לו רישיון נהיגה מתאים -הסבת הדו"ח תתבצע, אך מפנ"א יעבירו את פרטי המוסב למשטרת ישראל.

המסמכים שיש לצרף לבקשה להסבת דו"ח תנועה

 • הצהרה מטעם מי שנהג ברכב או החזיק בו בעת ביצוע העבירה.
 • צילום רישיון נהיגה של מי שנהג ברכב או החזיק בו בעת ביצוע העבירה.
 • לעיתים תידרש הצהרה ממי שהדו"ח נרשם על שמו, כי לא נהג ולא החזיק ברכב בעת ביצוע העבירה.

הסבת דו"ח תנועה על שם תאגיד חברה, או עמותה

אם נעברה ברכב עבירה ובעל הרכב או המחזיק הוא תאגיד, גובה הקנס יהיה פי 4 מהקנס המקורי.

הסבת דו"ח על שם תאגיד לאדם פרטי מפחיתה את הקנס לקנס המקורי.

הליך הסבת דו"ח תנועה מחברה לנהג אחר:

 • הצהרת הנהג שנהג בפועל ברכב או החזיק בו בעת ביצוע העבירה הנטענת
 • צירוף צילום רישיון נהיגה
 • חלופה אחרת- הצהרת קצין בטיחות או של מנהל צי הרכב בחברה. בהצהרה יפורטו פרטי הנהג המוסב בצירוף מסמך תומך, כגון: יומן נהג חתום, או טכוגרף.
 • ככל ואין קצין בטיחות בחברה, תוגש הצהרת נושא משרה בכירה (מנכ"ל, יועמ"ש וכדומה). בהצהרה יפורטו פרטי הנהג בצירוף מסמך תומך, כגון: יומן נהג חתום, או טכוגרף.

הסבת דו"ח תנועה ברכב שכור

ניתן לבצע הסבת דו"ח ברכב שכור לשוכר הרכב בעת ביצוע עבירת תנועה.

החברה תצרף במקרה כזה לבקשה את המסמכים הבאים:

 • הצהרת שוכר הרכב, בה הוא מודה כי הוא נהג או החזיק ברכב במועד העבירה. יש לצרף להצהרה צילום רישיון הנהיגה של השוכר.
 • הצהרה של נושא משרה בכיר- מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל סניף וכדומה, כי הרכב הוחזק מכח הסכם שכירות על ידי אדם מסוים. יש לצרף פלט מחשב המכיל את פרטי השוכר, הרכב, תקופת שכירות.
 • צירוף הסכם שכירות חתום עם מספר הרכב, שם השוכר ומספר הזהות שלו ותקופת השכירות. עוד נדרש, כי על גבי הסכם השכירות תהיה חתימה של השוכר.
 • שוכר תושב חוץ- יש לצרף עותק הסכם שכירות וצילום דרכון שלו.

הסבת דו"ח תנועה לעובד שאינו תושב מדינת ישראל

על המעסיק לצרף לבקשת ההסבה את המסמכים הבאים:

 • תלוש משכורת.
 • אישור שהיה בישראל.
 • אישור עבודה.
 • רישיון נהיגה תקף של העובד.
 • תצהיר מעסיק ותצהיר עובד ערוך וחתום כדין, המפרט מי נהג ברכב או החזיק בו בעת ביצוע בעבירה ואת כתובתו בישראל.
 • אישור ממשרד הפנים על מועד כניסה לישראל.

הסבת דו"ח תנועה לרוכש הרכב שעדיין לא העביר בעלות

ניתן להסב דו"ח על שם רוכש הרכב אם יוכח כי הרכב היה בחזקתו בעת ביצוע העבירה:

 • הועברה בעלות אך טרם עודכנה, מפנ"א יוודא כי קיים אישור העברת בעלות מקורי או אישור ממשרד הרישוי.
 • טרם הועברה בעלות בעת ביצוע העבירה, מפנ"א יוודא כי הוגשה הצהרה, אליה צורף צילום רישיון נהיגה תקף של הרוכש הרכב וכי הוא החזיק ברכב או נהג ברכב ברכב במועד ביצוע העבירה.
 • אפשרות נוספת- הגשת תצהיר בעל הרכב, ערוך וחתום כדין, בו יפורטו: שם הקונה, מועד מכירה ומועד העברת ההחזקה ברכב. יש לצרף לתצהיר עותק זיכרון דברים חתום על ידי שני הצדדים- בעל הרכב והרוכש.

הסבת דו"ח תנועה לרכב אזרחי שכור על ידי צה"ל

ככל והוכח כי הדו"ח נרשם לרכב השכור על ידי צה"ל הדו"ח יוסב על שם צה"ל וישלח לבירור זהות הנהג בפועל.

יתברר כי הנהג בפועל חייל- הדו"ח יועבר לצה"ל להמשך טיפול.

במקרה אחר, בו יתברר כי הנהג בפועל אזרח- הדו"ח יוסב על שם האזרח וישלח לכתובתו.

במצב הפוך, בו הנהג מגיש בקשה להסבת דו"ח לצה"ל- הוא יתבקש להמציא אישור מקצין משטרה צבאי ראשי.

בקשה להישפט על דו"ח תנועה

דרכי הגשת בקשה להישפט:

ניתן להגיש בקשה להישפט באופן מקוון באתר https://did.li/pniot-nehagim

או בדואר רשום, כפי שמפורט בתחתית הדו"ח.

מתי צריך להגיש בקשה להישפט

 • המועד להגשת בקשה להישפט הוא תוך 90 ימים מיום שהומצאה הודעת תשלום קנס. 
 • לאחר סירוב תובע לבטל דו"ח יש להגיש בקשה להישפט עד 30 ימים מיום שהומצא למבקש ספח בקשה להישפט.
 • הוגשה בקשה להישפט במועד – לנאשם תישלח הזמנה למשפט תוך שנה מיום קבלת הבקשה. 
 • לנאשם מיוצג ההזמנה תישלח לעו"ד, בכפוף להצגת ייפוי כוח חתום.
 • הזמנה למשפט תישלח לכתובת שצוינה בבקשה.
 • לא ניתן לקבל בקשה להישפט לאחר שהקנס שולם, למעט מקרים כגון טעות של מפנ"א או עובד המשטרה.

הטיפול בבקשה להישפט

 • בקשה להישפט שהוגשה באמצעות ספח- ייבדק שם הפונה וכתובתו הרשומים בספח, מספר הזהות של הפונה, ויתבצע ווידוא התאמתם לרשום במערכת הממוחשבת.
 • בקשה להישפט שהוגשה במכתב- תבוצע במחשב פעולת "בקשה להישפט במכתב" לצורך הפקת הזמנה למשפט.
 • אם אין מועד פנוי להישפט, יופק מכתב לפונה בו יובהר כי בקשתו התקבלה וכי יקבל זימון להישפט בהמשך.
 • ההזמנה להישפט נשלחת אוטומטית כשיש תאריך לדיון, בכפוף להתיישנות.
 • בקשה להישפט שהוגשה באיחור- מפנ"א ישיב למגיש הבקשה כי אין אפשרות לזמנו למשפט .
 • רק מי שנרשם לחובתו דו"ח רשאי להגיש בקשה להישפט. אם התקבלה בקשה להישפט והמבקש אינו מי שהדו"ח נרשם על שמו, מפנ"א ישיב לפונה כי עליו להגיש בקשה להסבת הדו"ח על שמו ולצרף את המסמכים הדרקושים, כפי שפורט לעיל. אם וכאשר הדו"ח יוסב על שם מגיש הבקשה, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה להישפט.

הארכת מועד להישפט – החלטה בסמכות בית המשפט

 • נאשם רשאי לבקש להישפט מבית המשפט, אחרי המועד בחוק.
 • בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה להארכת המועד להישפט קיים אם התקיימו התנאים בחוק, או מנימוקים מיוחדים אחרים.
 • קבלת בקשה להארכת מועד להישפט משמעותה כי ניתן יהיה לשלוח למבקש הזמנה למשפט עד 5 שנים מיום ההחלטה.
 • שולם הקנס ולאחר מכן הוגשה בקשה להישפט באיחור- הקנס ששולם לא יוחזר עד פסק דין בתיק ובהתאם לפסק הדין, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי בית המשפט.
 • ניתנה החלטה להאריך את המועד להישפט לפני תשלום הקנס- לא יימשכו הליכי גביה.
 • במקרה בו נאשם ביקש להישפט מבית המשפט אחרי 5 שנים מתאריך ביצוע העבירה ובימ"ש נעתר לבקשתו, תועבר החלטת בית המשפט להתייעצות עם היועץ המשפטי באגף התנועה.

ביטול ריבית על קנס

על פי חוק סדר הדין הפלילי ישנה סמכות לתובע לבטל ריבית או להפחית ריבית על קנס שלא שולם בזמן.

המקרים בהם תבוטל הריבית על קנס קבועים בחוק.

מבקש ביטול הריבית על הקנס צריך להגיש תצהיר לאימות העובדות הנטענות על ידו.

בנוסף לכך, על המבקש הפחתת ריבית על קנס לצרף מסמכים תומכים ולהגיש את הבקשה מיד לאחר שהוסרה הסיבה שמנעה ממנו לשלם את הקנס.

המקרים בהם תבוטל הריבית על הקנס

 • בטרם יחליט התובע אם להפחית את הריבית על הקנס, הוא יבדוק שהבקשה הוגשה מיד לאחר שהוסרה הסיבה שמנעה מהמבקש לשלם את הקנס וצורפו המסמכים הנדרשים.
 • בסמכות תובע לפטור את מקבל הקנס מריבית, אם הסיבה שלא שילם את הקנס היא אחת מאלה:

– המבקש לא שילם את הקנס מסיבה שלא תלויה בו. למעשה, לא הייתה לו שליטה על האירועים שקדמו לאי תשלום הקנס במועד.

– על המבקש חל אירוע חריג בלתי צפוי ולא מתוכנן, אשר מנע ממנו לשלם את הקנס. מקרים כאלו יכולים להיות, בין היתר: נסיעה דחופה ולא מתוכננת לחו"ל, כניסה למאסר, אשפוז, מצב חירום וכדומה.

– כאשר רשות מרשויות המדינה אשמה באי תשלום קנס במועד ותוספת ריבית בשל כך, כמו לדוגמא במקרה שהמערכת לא הייתה פעילה, עיכוב לא סביר בטיפול, וכדומה.

מה קורה לאחר החלטת תובע להפחית את הריביות על הקנס?

 • על התובע לעדכן את החלטתו לפטור מריבית על הקנס במערכת דות"ן.
 • בהתאם להחלטתו, יופחת הקנס שצבר ריבית לקנס המקורי.
 • בהמשך לכך, יעדכן את מבקש הפחת הריבית על הקנס בהחלטתו וישלח הודעת תשלום קנס מקורי.

דו"חות תנועה – מקרים מיוחדים

בקשה לקבלת עותק דו"ח

 • בתיקי הזמנה לדין, יופנה המבקש ליחידת תביעות תעבורה.
 • בתיק ברירת משפט (כמו טלפון נייד, מהירות מופרזת אך לא חריגה במיוחד וכדומה), יישלח למבקש עותק דו"ח אם הוא קיים במערכת הממוחשבת.
 • בדו"ח שתועד באמצעות מצלמת א3- יישלח למבקש עותק הדו"ח כולל את פרטי העבירה ותמונה.
 • במקרה של דו"ח שלא תועד באמצעות מצלמת א3, אלא באמצעי אחר, יימסרו לפונה פרטי העבירה ותמונה/סרטון.
 • בנושא דו"ח הדבקה ישלח לפונה עותק של הדו"ח על ידי נציג מפנ"א.
 • בדו"ח מסוג מסירה ביד יימסר עותק אם הוא נמצא במערכת הממוחשבת, והפקתו לא כרוכה בהשקעת משאבים, מכיוון שמדובר במעין פריוולגיה. מקבל הדו"ח כבר קיבל אותו לידיו.
 • בפנייה לקבל פרטי הדו"ח לצורך תשלום הפונה יישלח לשלם את הדו"ח באתר האינטרנט של המרכז לגביית קנסות, או בדואר.
 • בדו"חות המבוססים על צילום- בקשה לקבלת מדיה (תמונות/סרטונים) תטופל במפנ"א, המדיה תועבר באמצעות מפנ"א או הגורם המשטרתי הרלוונטי.
 • סרטון ממצלמת גוף – עדיין לא הוחלט כיצד הדבר יתבצע, אך הכיוון הוא שיתאפשר לקבל את הסרטונים ממצלמות הגוף של השוטרים.

לא קיבלתי את הדו"ח לבית / הדו"ח לא נשלח / לא מכיר את הדו"ח / לא חתמתי על קבלת הדו"ח

על פי החוק, ישנה חזקת מסירה, לפיה ייחשב אדם כמי שהודע לו על ביצוע עבירה וקבלת קנס או הזמנה למשפט, גם בלי חתימה על אישור מסירה, אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה ההודעה בדואר רשום, אלא אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שלא תלויות בו ולא עקב כך שנמנע מלקבלה.

במקרים בהם נטען כי הדואר לא הגיע אל הנמען, ייבחן מפנ"א את הנושא ממספר היבטים:

 • אם דבר הדואר נשלח.
 • דבר הדואר נשלח במועד מבחינת התיישנות.
 • שם הנמען וכתובתו נכונים.

כיצד מפנ"א יפעל?

בהתאם לממצאים:

 • אם נפלה טעות בפרטי הנמען, כמו שם שגוי או כתובת לא נכונה על פי מרשם האוכלוסין, הדואר יישלח שנית עם הפרטים הנכונים.
 • ככל והפרטים נכונים ומשלוח ההודעה היה תקין- חזקת המסירה חלה והפונה יקבל הודעה המפרטת את תאריך המשלוח ומספר המעקב של הדואר. לאחר מכן יופנה לדואר לבירור.
 • פעמים רבות דבר הדואר הגיע ליעדו ולא נדרש. במקרה כזה חלה חזקת המסירה.
 • צורף אישור לפיו הדואר לא הגיע עקב תקלה של רשות הדואר – הדואר ייחשב שנשלח במועד ויישלח שנית.

התיישנות דו"ח שהוסב

קנס והזמנה למשפט שהוסבו- ההתיישנות לגביהם תהיה שנתיים מיום ביצוע העבירה.

משלוח בדואר לנהג יבוצע עד חודש לפני התאריך.

צורף אישור דואר לפיו הנמען "עזב" / "לא ידוע במען": על הנמען להוכיח שלא קיבל את הדואר מסיבה שאינה תלויה בו.

דוגמאות למקרים בהם ניתן להוכיח כי הנהג לא קיבל את הדואר מסיבות שאינן תלויות בו:

אם יוכיח שהודיע על שינוי כתובת במרשם האוכלוסין, ביצע שירות עקוב אחרי וכדומה.

טיפול בפניה לפיה דו"ח ניתן למתחזה

 1. מדור פניות נהגים יוודא כי הפניה הוגשה כשנודע לפונה כי ניתנו על שמו דו"חות של אדם שהתחזה אליו.
 2. הפונה יידרש להגיש תלונה במשטרה וישלח למפנ"א אישור על הגשת תלונה. הפונה יציין בתלונה ממתי מתחזים לו, ככל הידוע לו.  
 3. ההליכים הנוגעים לדו"ח שנטען שנתקבל על ידי המתחזה יוקפאו עד סיום החקירה במשטרה.
 4. במקרה בו המשטרה החליטה בסופו של דבר מדובר בהתחזות והמתחזה אינו ידוע – יבוטל הדו"ח נגד הפונה (מי שהתחזו בשמו). ככל ובסיומה של החקירה המתחזה ידוע – הדו"ח/ות יירשם/מו על שם המתחזה.
 5. כאשר החקירה נסגרת מסיבה שנסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין או חוסר ראיות – רמ"ד מפנ"א או ממלא מקומו יעיינו בחומרים וכל מקרה יבחן לגופו על פי נסיבותיו.
 6. ככל ויעלה בסופו של דבר כי הדו"חות נרשמו עקב עבירות שעבר המתלונן, הדו"ח יישאר כולל תוספות דמי פיגור, מפנ"א תעביר את החומר למשטרה לצורך פתיחת תיק חקירה נגד המתלונן.

טיפול בפניה בה נטען כי לוחית רישוי נגנבה או זויפה

 1. פנה בעל רכב וטען שלוחית הרישוי של רכבו נגנבה או זויפה– ייבחנו הנסיבות והראיות התומכות בטענה. במפנ"א יבדקו את הדו"ח המקורי ויוודאו שאין טעות בפענוח הדו"ח ובמספר הרכב.
 2. לעיתים יידרש הפונה להביא אישור מתחנת המשטרה על הגשת תלונה בגין גניבה או זיוף של לוחית הרישוי. במסדרת התלונה, על הפונה למסור את המועד, לפי הידוע לו, ממנו משתמשים בלוחית הרישוי רכבו ובאילו דו"חות מדובר.
 3. בעבירה המבוססת על צילום הרכב, הפונה יידרש להגיע עם הרכב ליחידת בוחנים לצורך השוואתו לרכב בתמונה.
 4. אם פנה בעל הרכב באיחור בעניין דו"ח, אשר לשיטתו ניתן עקב לוחיות רישוי שנגנבו או זויפו, יבחנו במפנ"א את הטענות ויעבירו לרמ"ד מפנ"א או תובע שמינה לכך מטעמו.

תיקון טעות בדו"ח

לעיתים נרשמים בדו"ח פרטים שגויים. חלק מהפרטים הללו יכולים להוות טעות סופר, כגון: קנס שגוי, מועד אחרון לתשלום שגוי, סעיף שגוי וכדומה.

במקרה כזה, יתקנו במפנ"א את הדו"ח, יעדכנו זאת במערכת וישלחו הודעה עם דו"ח מתוקן לנהג שהדו"ח רשום עליו.

מה קורה במקרה בו הקנס שולם בהתאם לטעות שנרשמה בדו"ח?

קנס ששולם בהתאם לרישום או במועד שגוי ייחשב כתשלום מלא.

אם, לצורך הדוגמא, הדו"ח צריך להיות על 100 ₪, אך נרשם בטעות 200 ₪ והאדם שקיבל את הדו"ח שילם 200 ₪ בגינו, ההפרש יוחזר לו (בדוגמא שהובאה – 100 ₪ יוחזרו).

במקרים נדירים אף יותר, סכום הקנס בדו"ח לא ברור ושולם סכום אחר – מפנ"א יבחנו את הדו"ח ויחליטו על סמך הראיות אם נדרש החזר, יש לשלם יתרה או שיש לבטל את הקנס.

בדו"ח בו נרשם מספר רכב שגוי או תיאור עבירה לא נכון – מפנ"א יבקשו את עמדת השוטר שרשם את הדו"ח, לאחר תגובת השוטר נותן הדו"ח יתוקן את הדו"ח בהתאם לראיות, ולאחר מכן יישלח לנהג דו"ח מתוקן.

מספר רכב שגוי בדו"ח הדבקה – מפנ"א יבררו מהו המספר הנכון, ועל סמך הראיות, יבצע בירור, כאשר אם קיים ספק במספר הרכב, תובע רשאי לבטל את הדו"ח.

פניות בטיפול משולב של מפנ"א, משטרת ישראל ובית המשפט

חלק מהבקשות המופנות למפנ"א מקורן בפסקי דין שניתנו על ידי בית משפט לתעבורה. דוגמאות לבקשות מסוג זה: טענה שגזר הדין בוטל, סמל הדו"ח שונה ע"י בית המשפט, פסילה שהוטלה הסתיימה.

בקשות מסוג זה יטופלו על ידי יחידת התביעות.

בטרם יועברו בקשות אלו ליחידת התביעות, מפנ"א יפנה את המבקש ליחידת התביעות, יתעד במערכת דות"ן ויעדכן את יחידת התביעות באמצעות המייל.

פונה המבקש לבטל פסק דין שניתן בהעדר– מפנ"א נהיגה יפנה את הפונה לבית המשפט, על מנת שיגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר.

פניות להפקדת רישיון נהיגה

פסילה שהוטלה על ידי בית משפט לתעבורה – הפונה יתבקש להציג אישור הפקדת רישיון נהיגה ליחידת התביעות.

פסילה שהוטלה על ידי קצין משטרה – הבקשה תטופל ביחידת המשטרה, מפנ"א יפנה את הפונה ליחידת המשטרה לטיפול בבקשה, יעדכנם במייל ויתעד במערכת דות"ן.

בקשה לביטול דו"ח אזהרה

כאשר אדם מבקש לבטל דו"ח אזהרה – תישלח אליו הודעת תשלום קנס והוא יוכל להגיש בקשה להישפט בבית משפט לתעבורה.

אדם שנרשם לחובתו דו"ח אזהרה פירוש הדבר כי לא מוטלים עליו קנס, הרשעה או ניקוד בהתאם לשיטת הניקוד בעבירות תעבורה.

דו"ח לא קריא

כאשר מקבל הדו"ח מעלה טענה לפיה הדו"ח לא קריא- במפנ"א יבחנו את הדו"ח ואם יתברר כי הדו"ח אכן לא קריא- יתבקש השוטר שערך את הדו"ח להדפיסו ולאשר כי הדו"ח המקורי והדו"ח המודפס זהים.

דו"ח הזמנה לדין

דו"ח הזמנה לדין המתבסס על עבירה שצולמה

יש להמציא למקבל הדו"ח הזמנה לבית משפט לתעבורה או לשלוח הודעה על העבירה, או להזמין את מקבל הדו"ח לחקירה תוך ארבעה חודשים ממועד העבירה.

אם מדובר ברכב חדש או ברכב שקבע שר התחבורה כללים אחרים לגביו – ההתיישנות תעמוד על שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה.

דו"ח הזמנה לדין שלא מתבסס על צילום העבירה

יש להמציא למקבל הדו"ח הזמנה לבית משפט לתעבורה או לשלוח הודעה על העבירה, או להזמין את מקבל הדו"ח לחקירה תוך שנה ממועד העבירה.

ביטול דו"ח הזמנה לדין

ביטול דו"ח הזמנה לדין אפשרי כל עוד לגורם מבטל הדו"ח קיימת הסמכות לכך, כפי שיפורט להלן.

ראש מדור מפנ"א ותובע מטעמו יכולים להורות על ביטול דו"ח הזמנה לדין, מהסיבות:

 • לא נשלחה במועד הזמנה לדין או הודעה על העבירה (התיישנות).
 • הוכח כי נהג ברכב אדם אחר ולא בעל הרכב, וכי דו"ח ההזמנה לדין לא נשלח לנהג שנהג ברכב במועד ביצוע העבירה.
 • גבי רכב שהוכח כי נגנב לפני העבירה.
 • האדם אינו כשיר לעמוד לדין מחמת גילו או מחמת מצב נפשי.
 • אמנם בעת רישום הדו"ח הנאשם היה כשיר, אך בעת הדיון בבקשה האדם אינו כשיר.
 • הנאשם נפטר והעבירה (מן הסתם) היה לפני הפטירה. ייתכן ומפנ"א יבקשו תעודת פטירה או מסמך אחר המעיד על פטירה.
 • אין ראיות מספיקות להוכחת אשמת הנהג מעבר לספק סביר.
 • לא ניתן לאתר את עובר העבירה עד למועד ההתיישנות.
 • חסינות דיפלומטית- בכפוף לאישור משרד החוץ שהנאשם בעל חסינות דיפלומטית.
 • דו"ח שנרשם משיקולים זרים/פסולים.
 • העבירה נעברה בנסיבות של פיקוח נפש או צורך רפואי דחוף מאומת במסמכים, בצירוף התנאי שלא נגרמה הפרעה חמורה או סיכון למשתמשים בדרך.
 • נסיבות אישיות קשות של המבקש, אשר מצדיקות שלא למצות עימו את הדין.
Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button