ינשוף סמים – בדיקת רוק חדשה לאיתור שימוש בסמים [2022]

ינשוף סמים

משטרת ישראל החלה בתקופה האחרונה (חודש יוני 2021), להיערך לקראת שימוש בערכה חדשה באמצעותה תיערך לנהגים בדיקת רוק לגילוי סמים – "ינשוף סמים".
הערכה החדשה לגילוי סמים תאפשר למשטרת ישראל לדרוש מנהגים למסור דגימת רוק לגילוי שימוש בסמים בתוך דקות. לאחר נטילת דגימת הרוק מהנהג, מתקבלת תוצאה המהווה אינדיקציה לשימוש בסמים מסוגים שונים.
ההחלטה המאשרת שימוש בערכה לבדיקת סמים ברוק יצאה לפועל לאחר חקיקה בכנסת.
משמעות הדבר היא, כי למשטרת ישראל יתאפשר לדרוש מנהגים למסור דגימת רוק לגילוי שימוש בסמים, גם ללא חשד קודם לגבי שימוש בסמים.

תוצאה חיובית לסמים יכולה להוביל להגשת כתב אישום על נהיגה בשכרות סמים.

במכרז שהוציאה משטרת ישראל זכתה חברת "Securetec"

אילו סוגי סמים ינשוף סמים מאתר?

  • קנאביס
  • קוקאין
  • אקסטזי
  • הרואין
  • מורפיום
    ערכת הבדיקה לאיתור סמים ברוק מאפשרת קבלת תוצאות בדיקה תוך עשר דקות מרגע הדגימה, במהימנות גבוהה המוערכת ב-95%.

אופן נטילת דגימה לאיתור שימוש בסמים באמצעות ינשוף הסמים

הרוק נלקח מהלשון של הנהג.
ככל והנהג לא מסר דגימת רוק מספקת, ינשוף הסמים יתריע על כך באמצעות אינדיקציה בצורת שלושה פסים, שפירושם שהבדיקה לא תקינה.
שלושת הפסים האמורים דומים לאינדיקציה הניתנת במסגרת בדיקת הריון.
פס אחד ינשוף הסמים מראה תוצאה שמשמעותה שברוק של הנבדק, התגלו סמים.
כפי שנכתב לעיל, אין מדובר בראיה חותכת, אלא באינדיקציה בלבד.

לא ניתן להרשיע נהג על סמך ינשוף הסמים באופן בלעדי.
על השוטר הבודק דגימת רוק של נהג להחזיק את ינשוף הסמים בצורה אנכית (90 מעלות), למשך 10 שניות.

לאחר מכן יש להניח את ינשוף הסמים על משטח מאוזן למשך 5 דקות.


להמחשת תהליך הבדיקה באמצעות ינשוף הסמים החדש מצורף סרטון:

בדיקה לאיתור סמים ברוק – איך זה עובד במדינות אחרות?

במהלך שנת 2018 אושר בקנדה שימוש במכשיר ינשוף סמים באמצעות דגימת רוק,
(למי שלא זוכר – בעקבות לגליזציה בקנדה הקנאביס חוקי).
ינשוף הסמים בו הרשויות בקנדה עושות שימוש הוא מכשיר דראגר 5000.
השימוש במכשיר הדראגר נשקל גם בישראל.

אחיו הקטן, מכשיר הינשוף החדש Drager IL 9510, משמש בישראל ינשוף למדידת אלכוהול.

אולם בסופו של דבר נבחר מכשיר מתוצרת Securetec.

ינשוף לבדיקת סמים בעיני החוק – אופן עריכת הבדיקה ונהלים

השימוש בערכה לבדיקת סמים באמצעות דגימת רוק, בדומה למכשיר הנשיפון, נותנת אינדיקציה ראשונית ולא מהווה ראייה משפטית.
ככל ועולה מבדיקת רוק של הנהג תוצאה חיובית להימצאות סמים יידרש לבצע בדיקות נוספות.

בדיקות אלו הן בדיקת שתן לאיתור סמים, או בדיקת דם לאיתור סמים.
במקרה בו נהג מופנה להמשך טיפול בעניינו עקב תוצאה חיובית לסמים בבדיקת הרוק, סדר הפעולות שעל המשטרה מוטלת החובה לבצעה מוסדר בנוהל 02.232.03, שעניינו טיפול בעבירת השכרות:

שוטר ידרוש מהנהג דגימת דם

השוטר יסביר לנהג מהי מטרת נטילת הדגימה, יסביר כי יש חובה להיבדק.

בהתאם להוראת סעיף 64ד(א) לפקודת התעבורה, נהג המסרב להיבדק, ללא מניעה רפואית שתיקבע ע"י רופא לבדיקה, נחשב כנהג שעבר עבירת נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.
לאחר מכן, על השוטר לבקש הסכמה מהחשוד למתן דגימת הדם.
השוטר צריך לתעד את הדברים שהבהיר לחשוד ואת הנסיבות לדרישת בדיקת דם.

במצב בו מסכים הנהג למסור דגימת דם

1) באגף התנועה יש ערכות ללקיחת דגימות דם לצורך בדיקת שכרות.
הערכה מכילה מבחנות שבתוכן חומר משמר וחומר חיטוי ללא אלכוהול.
2) נטילת הדגימה תיעשה במרפאה או בית חולים, או בתחנת משטרה, ככל וניתן לקיים בה בתנאי מרפאה.
3) נטילת דגימת הדם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) התשנ"ו-1996: אח, אחות, חובש או רופא.
4) בדיקת דם לאיתור סמים אצל נהג תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה על כבוד האדם, פרטיותו ובריאותו, ועד כמה שניתן מבלי לגרום לנהג פגיעה, אי נוחות וכאב.

חובות המוטלות על נוטל הדגימה לגילוי סמים

1) על בעל מקצוע רפואי לברר את מצב בריאותו של הנדגם.

ככל והתעורר חשד סביר, לפיו נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של הנדגם – לא יטול בעל המקצוע את דגימת הדם.

2) בעל מקצוע רפואי, שאינו רופא, רשאי לדרוש כתנאי מקדים לנטילת הדגימה אישור מרופא.

3) פגישת חשוד – רופא תערך ללא נוכחות השוטר.

במקרה בו מסרב חשוד לפגוש רופא, יודיע לו השוטר כי התנהגותו תחשב סירוב להיבדק.

בנסיבות אלה יראו את החשוד כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיפים 64ד ו- 62(3) לפקודת התעבורה.

תיעוד בדיקת ינשוף סמים

1) על שוטר לתעד את נטילת הדגימה בטופס המיועד לכך, וכן למלא "דין וחשבון על נטילת דם לבדיקת שכרות".

העתקים ממסמכים אלה יועברו לאדם ממנו נטלה הדגימה.

הטפסים המקוריים יישארו בידי השוטר ויתויקו בחומר הראיות.

2) ככל ונדרשת בדיקת רופא, כאמור לעיל, גם הרופא יחתום על גבי הטפסים הרלוונטיים.

משך העיכוב לצורך בדיקת סמים

1) אין לעכב מעל לזמן הדרוש לביצוע בדיקת דם, ובכל מקרה לא מעל לשלוש שעות.

2) עיכובו של החשוד כאמור יבוצע בהתאם להוראות פקודת מטא"ר 14.01.34 וחוק המעצרים הנוגע לסמכות עיכוב.

במקרה בו עלה משך העיכוב על 20 דקות או שהחשוד עוכב לתחנת המשטרה, יערוך מבצע העיכוב דו"ח.

בדו"ח זה יפרט השוטר את שמו של המעוכב, סיבת עיכובו ומשך עיכובו.

3) כשמסתיים העיכוב, ככל והנהג לא נעצר, ישחררו אותו.

העברת דגימת סמים לבדיקה

1) השוטר ידביק על המבחנה המכילה את הדגימה מדבקה, עליה יירשמו ראשי תיבות של שמו, שמו של החשוד ותאריך נטילת הדגימה.

את המבחנה שסומנה כאמור, יש להכניס לשקית מוצגים ולסגור אותה היטב, באמצעות פס הדבקה.

2) שרשרת הראיות – כאשר לא נעשה בנטילת דגימת הסמים שימוש בשקית מוצגים, יש לתעד במסגרת "שרשרת הראיות" את הדרך שעברה המבחנה, וכיצד נשמרה עד להעברתה למעבדה.

3) שובר הדואר הנושא את מספר שקית המוצגים, יתויק אף הוא בתיק החקירה.

4) על השוטר להכין הפניה למעבדה טוקסיקולוגית לשם ביצוע הבדיקה.

5) "אוכלוסיה מיוחדת" – לגביה נקבע סף שכרות נמוך יותר:

נהג חדש, נהג צעיר (מתחת לגיל 24), נהג רכב מקצועי – מסחרי או רכב עבודה שמשקלם 3500 ק"ג או יותר, ונהג רכב ציבורי.

במקרה בו החשוד נמנה עם אוכלוסייה זו, יש לציין זאת בטופס, במקום המיועד לכך.

6) את המבחנה שמכילה את הדגימה, בצירוף טופס הפניה, תועבר בהקדם האפשרי, אל המעבדה לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה בבית החולים שיבא בתל השומר, באמצעות מסירה ביד, או באמצעות דואר משטרתי, או בדואר רשום בנוסף על בקשה בכתב. מטרת העברת הדגימה הינה לקבל חוות דעת ממומחה לגבי המצאות סם מסוכן או תוצרי חילוף של סם מסוכן בדגימה.

7) ייתכנו מקרים בהם יידרש החשוד לעבור בדיקת אלכוהול בנוסף לבדיקה לאיתור סמים.

במקרים מסוג זה, יש ליטול מהחשוד דם בשתי מבחנות, אחת לבדיקת האלכוהול ואחת לבדיקת הסמים.

8) אישור על מסירת המבחנה וחוות דעתו של המומחה תוצאות הבדיקה יתויקו בתיק החקירה.

סרוב להבדק בבדיקת דם לגילוי סמים

כאשר חשוד מסרב למסור דגימה, ללא מניעה רפואית לכך, על השוטר להודיע לו כי סירובו מהווה עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיפים 64ד ו-62(3) לפקודת התעבורה.

במקרה ובעקבות הודעת השוטר לחשוד עומד החשוד בסירובו, יעכב אותו השוטר לתחנת המשטרה לצורך חקירתו בעבירה של נהיגה בשכרות.

נטילת דגימת דם לאיתור סמים ממחוסר הכרה

1) ישנה סמכות לשוטר להורות על נטילת דגימת דם מנהג רכב, החשוד כשיכור או מעורב בתאונת דרכים, כאשר הוא מחוסר הכרה.

2) במקרה כזה, מתבטלת החובה להודיע לחשוד על משמעות הבדיקה, שכן, האדם מחוסר הכרה.

3) עוד במקרה של חוסר הכרה, המסמכים לא יכולים להימסר לנהג מחוסר ההכרה, על כן עותק מהם יימסר לבן משפחה של הנבדק, לבקשתם.

"בן משפחה" לעניין זה – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות.

אכיפה נגד נהגים המשתמשים בסמים

1) על פי פקודת התעבורה ישנם 3 סוגי בדיקות לאיתור סמים: בדיקת רוק, שתן ודם.

2) בדיקת רוק לאיתור סמים:

התוצאה המתקבלת מדגימת הרוק משמשת אינדיקציה ראשונית, לצורך ביסוס חשד סביר לכך שהנהג השתמש בסמים עובר לנהיגה.

תוצאות בדיקת רוק לאיתור סמים לא תשמש ראיה בלעדית לכך שהנהג נהג תחת השפעת סמים.

3) תוצאות בדיקות שתן או דם יכולות לשמש ראיה בלעדית להוכחת נהיגה תחת השפעת סמים.

4) קמה סמכות לשוטר לדרוש בדיקת שתן או דם כאשר הנהג מעורב בתאונת דרכים.

כמו גן, לשוטר סמכות כאמור גם כאשר קיים חשד סביר לכך שהנהג שיכור.

5) בדיקת שתן, בניגוד לבדיקת דם, נחשבת פחות פולשנית ועל כן תינתן לה עדיפות.

6) שוטר ידרוש בדיקת דם לגילוי סמים בגוף הנהג, כאשר קיימת מניעה לביצוע בדיקת שתן.

ניתן לקיים בדיקה כאמור ובמקרה בו הנהג מעורב בתאונת דרכים.

7) כאשר הנהג מחוסר הכרה הבדיקה שתערך תהיה בדיקת דם בלבד.

חשד סביר לנהיגה תחת השפעת סמים

חשד סביר לשימוש בסמים עשוי להתעורר בעקבות:

1) האופן בו הנהג נוהג.

2) דברי הנהג – לדוגמא, הודאה על שימוש בסמים.

3) התנהגות הנהג – חוסר התמצאות במרחב, תגובות לא ענייניות, דיבור לא ברור, ישנוניות, עליזות.

4) הימצאות סמים או מכשירים לצריכת סמים ברכב.

5) קיים לגבי הנהג מידע מודיעיני המצביע על אפשרות לשימוש בסמים.

6) בדיקת רוק המצביעה על שימוש בסמים:

(א) ישנה לשוטר סמכות לדרוש דגימת רוק מנהג, לצורך בדיקה אם קיים בגופו סם .

(ב) אין צורך בחשד שנעברה עבירה.

(ג) תוצאה חיובית בבדיקת רוק – תהווה חשד סביר לכך שבגוף הנבדק קיים סם.

במקרה כזה לשוטר תינתן הסמכות לדרוש בדיקת שתן או דם.

(ד) לא תישלל סמכותו של השוטר לדרוש בדיקת שתן או דם, במקרה של קבלת תוצאה שלילית בבדיקת הרוק, כאשר ישנו חשד סביר לשימוש בסמים עובר לנהיגה.

(ה) תוצאות בדיקת רוק לא ישמשו ראיה בלעדית להוכחת עבירה של נהיגה בשכרות סמים.

(ו) יש ליטול דגימת רוק באמצעות מכשיר שאושר על ידי שר התחבורה.

(ז) סירוב למסור דגימה לא מהווה עבירה פלילית, אך יכול לבסס חשד סביר שהנהג שיכור.

הודעה על בדיקת סמים

1) שוטר יודיע לנהג החשוד בנהיגה בשכרות סמים את המטרה העומדת מאחורי הדרישה לנטילת הדגימה.

על השוטר להסביר לנהג שחלה עליו חובה להיבדק.

כמו כן, יסביר השוטר כי המסרב להיבדק רואים אותו כנהג שעבר עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.

לאחר מכן, יבקש השוטר מהנהג הסכמה למתן הדגימה.

2) השוטר יתעד בכתב את הדברים שהבהיר לנהג, ואת הסכמתו בטופס המיועד לכך.

3) במקרה בו הסכים הנהג להיבדק ניתן ליטול את הדגימה.

לקריאה נוספת – ינשוף הסמים באתר וואלה

עורך דין נהיגה בשכרות אוראל שטרית מתמחה בייצוג נהגים המואשמים בנהיגה בשכרות סמים או אלכוהול.

הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקי תעבורה מסוג זה, עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן.

אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק | עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב | דוא"ל אישי: [email protected]

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button