בקשה לביטול דו"ח קורונה – כולל דוגמה להורדה [2023]

בקשה-לביטול-דוח-קורונה

הגשת בקשה לביטול דו"ח קורונה מצריכה הכרת ההוראות הרלוונטיות לאכיפת העבירה

במאמר זה נדון בהנחיות הנוגעות למתן דו"ח בגין אי עטיית מסכה, מתן אזהרה במקום דו"ח קורונה, מתי ישנה חובה לעטות מסכה ומתי יש פטור, הנהלים לפיהם גורמי האכיפה מתנהלים באכיפת עבירת קורונה, החובה להזדהות ועוד.

אין באמור במאמר זה להוות ייעוץ משפטי או תחליף לכזה. כמו כן, יש לבחון את ההוראות המשתנות תדיר בנושא זה.

על פי החוק (צו בריאות העם בכל מקום, למעט מקום מגורים, חלה חובת עטיית מסיכה.

לחוק זה, כמו כל חוק, ישנם חריגים: (יש לשים לב להוראות המשתנות מעת לעת בעניין זה)

קטין מתחת לגיל 7 לא חייב לעטות מסיכה.

אדם בעל מוגבלות המתקשה שנמנעת ממנו האפשרות לעטות מסיכה עקב מוגבלותו.

בעת ביצוע פעילות ספורטיבית.

בזמן שהייה במקום סגור או מופרד, ללא אנשים, לדוגמה: בעבודה משרדית, בזמן שהות ברכב.

שהייה בחדר במסגרת העבודה, כאשר בחדר שני עובדים קבועים והמרחק ביניהם לא יפחת מ-2 מטר.

בעת מתן הרצאה או שיעור, ניתן למעביר ההרצאה או השיעור להוריד את המסיכה.

התנאי לכך – שהאדם הקרוב ביותר לנותן ההרצאה או השיעור נמצא במרחק של לפחות 2 מטר ממנו, או כאשר קיימת מחיצה.

בפנימייה אין חובת עטיית מסיכה בסיטואציות שנקבעו בהוראת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות.

בחדר השינה, כאשר שוהים בו רק השותפים הקבועים לחדר, בעת הלימוד בין שניים הלומדים בקביעות במסלול פנימיות סגור ובמקומות ישיבה קבועים.

בעת קיום מבחן בכתב אין חובת עטיית מסיכה, בתנאי שנשמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין הנבחנים.

שחקנים ואמנים, בעת צילום הפקות, אינם חייבים לעטות מסיכה.

בעת מתן טיפול רפואי אשר לא ניתן לקיים תוך טעיית מסיכה, בתנאי שנשמר מרחק של שני

מטרים בין המטפל למטופל;

כמו כן, בעת טיפול באדם בעל מוגבלות בשמיעה, המטפל יכול להסיר את המסיכה, לבקשת האדם בעל המוגבלות.

בעת שהייה בחוף הים, כל עוד הדבר לא סותר הוראה אחרת (כגון סדר כללי).

בכניסה לים – אין חובת עטית מסיכה, בתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים.

יחד עם זאת, יש חובה לעטות את המסיכה בעת הליכה לשירותים, למזנון או מקום אחר המצוי באזור חוף הים.


הגורם האוכף – מי מוסמך לתת דו"ח על אי עטית מסיכה?

שוטר.

מפקח עובד מדינה, בעל סמכות פיקוח.

פקח עירוני או עובד רשות מקומית שהוסמך לכך ועבר הסמכה.

פקחי רשות הטבע והגנים הלאומיים.

עבד רשות מקומית שהוסמך לפי חוק רישוי עסקים.

מה גובה הקנסות על אי עטית מסכה?

הקנס על אי עטית מסכה עומד על 500 ₪.

במקרה בו מדובר על עבירה חוזרת בעניין טעית מסיכה, ניתן להטיל כפל קנס.

מדיניות האכיפה של אי עטיית מסיכה:

ניתן לבצע הסברה, הידברות ואזהרה או ברישום דו"ח קנס.


שיקול הדעת של גורמי האכיפה בעת ההחלטה האם לתת דו"ח קורונה

על נותן דו"ח קורונה לפעול בשיקול דעת, נוכח הנסיבות ובהתאם לכללים הבאים:

א.  מיקום

(1) האכיפה תתבצע במרחב הציבורי, בבתי עסק, ובמקום פתוח לציבור או שיש

בו קבלת קהל, תוך התמקדות במקומות סגורים ובמקומות הומי אדם.

בנוסף לכך, תתבצע אכיפה בתחבורה הציבורית.

(2) לא תתבצע אכיפה במקומות עבודה ללא קבלת קהל, במוסדות חינוך, בתי חולים.

(3) ישנה עדיפות לאכיפה באזורים בהם רמת התחלואה גבוהה.

ב.   נסיבות העבירה

(1) האכיפה מתמקדת באנשים הנמצאים באזורים בהם אי עטיית מסיכה יוצרת סיכון להדבקה (מקומות סגורים, צפופים והומי אדם).

(2) אכיפת אי עטית מסיכה בזמן שהייה מרכז מסחרי או קניון הומה אדם, אי עטית מסיכה בהתקהלות גדולה וצפופה במקומות בילוי כגון פאבים ומועדונים.

(3) כאשר אדם אינו עוטה מסיכה כאשר הסיכון להדבקה נמוך, יש לפעול בדרך של הסברה ואזהרה ולא לתת דו"ח על אי עטיית מסיכה.

לדוגמא:

אדם ההולך ברחוב בו אין איש בסביבתו, בעת הימצאות משפחה גרעינית לבד, ויש ברשותם מסיכות

בהישג יד.

כל מסיכה המכסה את הפה ואת האף עושה את העבודה מבחינת דרישות החוק.

(4) בזמן בחינת הסיטואציה מבחינת הגורם האוכף, יש לקחת בחשבון את השיקולים הבאים:

(א) כאשר אדם עוטה מסכה באופן שלא מכסה את הפה והאף כנדרש – ראשית, יש להורות לו לעטות מסכה באופן תקין.

ככל והמדובר הוא באדם שזו עבירה ראשונה שלו – ניתן להסתפק באזהרה.

(ב) אם לאדם שאינו עוטה מסיכה יש מסיכה בכיסו או בכליו – יש להורות לו לעטות מסכה, תוך הסברת חשיבות עטיית המסכה.

כאשר מדובר בעבירה ראשונה המיוחסת לאדם – גם כאן ניתן להסתפק באזהרה.

(ג) במקרה בו מדובר באדם מבוגר המתקשה בהבנה, הן מבחינה קוגנטיבית והן מבחינת השפה העברית – יש להסביר לו את חשיבות עטית המסיכה.

גם במקרה זה, ככל ומדובר בעבירה ראשונה – ניתן להסתפק באזהרה.

ג.   התנהלות גורמי האכיפה מול אוכלוסיות מיוחדות ובעלי מוגבלות

בעת מפגש פקח מול אדם הסובל ממוגבלות נפשית, רפואית או שכלית שאינו עוטה מסיכה – אין להטיל קנס.

במקרה בו קיים ספק לגבי מוגבלותו של האדם והאם יש בה כדי להקשות עליו להבין את משמעות הדברים, יש לפעול בדרך של הסברה ולהבהיר את הדברים.

במקרה כזה, ההנחיה היא כי יש להימנע מהטלת קנס.

ד.   קטינים

(א) לא קיימת חובת עטיית מסכה לילדים מתחת לגיל 7.

(ב) על פי הוראות הנוהל, אין להטיל קנסות על ילדים מתחת לגיל 16.

יחד עם זאת, יש להדגיש ולהבהיר להם את חשיבות עטיית המסיכה, להזהירם וליידע את הוריהם.

כמו כן, יש להפעיל שיקול דעת:

(1) שיקול דעת בהתאם לנסיבות אי עטיית המסכה – האם הקטין במקום מפוף / הומה קהל.

האם יש ברשותו מסיכה בכיס / בכליו.

(2) יש לבחון עד כמה הקטין בוגר בעיני הגורם האוכף, יש לתת לו הסבר בדרך ובשפה המותאמים לגילו ולבגרותו, ליידע את הוריו על מהות העבירה והקנס שבצידה.

(3) לא ניתן לעכב את הקטין לצורך מתן הודעה להוריו.

ה.   משפחות

כאשר הגורם האוכף את אי עטיית המסכה בא לאכוף משפחה שלימה, הורים וילדים, עליו לתת את הקנס בגין העבירות שבוצעו על ידי הורים ולא יטיל קנס על הילדים, אלא בנסיבות חריגות.


הנחיות מפגש של גורם אוכף עבירת קורונה מול אזרח

(א) הבחין גורם אוכף באדם שאינו עוטה על פניו מסיכה כנדרש, יפנה אליו בנימוס ויברר את הסיבה לאי עטיית המסיכה.

(ב) במקרה בו התברר לגורם האוכף כי לא בוצעה עבירה מחמת נסיבות הקשורות בעניין (כגון קטין מתחת לגיל 7, אדם העוסק בפעילות ספורטיבית, אדם בעל מוגבלות המונעת ממנו לעטות מסיכה) – לא יטיל הגורם האוכף קנס.

(ג) ככל ולאדם הסבר הגיוני לאי עטית המסיכה – הגורם האוכף יימנע מהטלת הקנס.

דוגמאות: אדם המעשן סיגריה בעת המפגש עם הגורם האוכף או בסמיכות זמנים לאחר שסיים האדם לעשן, אדם שסיים פעילות ספורט בסמוך למפגש עם הגורם האוכף.

במקרים מסוג זה, החובה המוטלת על הגורם האוכף היא לדרוש מאותו אדם לעטות מסיכה על פניו, להבהיר לו את חשיבות הדברים, אך להימנע מלהטיל עליו קנס.

(ד) הגורם  האוכף  יפעיל  שיקול  דעת בהתאם לאמור לעיל, בטרם החלטתו להטיל קנס או להסתפק באזהרה.

(ה) לשם פיקוח ואכיפת חובת עטיית המסיכה, לגורם האוכף יש סמכות לדרוש מאדם את פרטיו – שמו המלא וכתובתו, להציג בפניו תעודת מזהה או כל מסמך אחר רלוונטי.

כמו כן, על הגורם האוכף לתת הסבר לאדם על הסיבה בגינה הוא נדרש להזדהות בפניו.

(ו) במקרים בהם לא קיימת אפשרות, מסיבה כזו או אחרת, לתת את הקנס לאדם, על השוטר להבהיר כי כוונתו היא לתת קנס בגין אי עטיית מסיכה, והקנס יישלח אליו מאוחר יותר.

(ז) במקרה בו החליט הגורם האוכף להסתפק במתן אזהרה בלבד, או לא לתת קנס או אזהרה, עליו להבהיר זאת לאדם.

(ח) פיקוח ואכיפת העבירה – לצורך כך מוסמך הגורם האוכף להיכנס למקום כדי לבדוק האם יושביו מקיימים את חובת עטית המסכה.

אולם, הדברים נכונים לעסק או מקום סגור אחר, חל איסור על כניסה למקום מגורים לצורך זה, אלא על פי צו מטעם בית המשפט.

(ט) על הגורם האוכף שבא במגע עם אדם אשר אינו עוטה מסיכה, יימנע מעימות מילולי או פיזי איתו ויפעל על פי הסמכויות המוקנות לו בחוק.

במקרה בו הגורם האוכף הוא מפקח / פקח שנתקל בהתנגדות או באירוע שהסלים, עליו לקרוא לשוטר שיסייע לו בטיפול באירוע.

(י) חובת הזדהות בפני גורם אוכף – לא ייעשה שימוש בסמכויות, אלא בעת מילוי תפקיד, ובתנאים הבאים:

-על הגורם האוכף לענוד תג גלוי המזהה אותו ואת תפקידו, אם מדובר בשוטר – לובש מדי משטרה;

-יש בידי הגורם האוכף תעודת שוטר או תעודה המעידה על תפקידו.


הגשת בקשה לביטול דו"ח קורונה

בעת קבלת דו"ח קורונה, החובה המוטלת על האדם היא לשלם את הקנס בתוך 60 יום.

קיימת אפשרות להגיש בקשה לביטול דו"ח קורונה, או בקשה להישפט על דו"ח קורונה, בתוך 30 יום ממועד מתן הדוח.

במצב בו לא התקבלה הבקשה לביטול דו"ח הקורונה ניתן להגיש בקשה להישפט בתוך 30 יום ממועד הסירוב.

מסמכים שיש לצרף לבקשה לביטול דו"ח קורונה – העתק הדו"ח, צילום תעודת זהות, מסמך המפרט את הנימוקים לבקשה לביטול דו"ח קורונה.

חשוב לדעת! הגשת בקשה לביטול דו"ח קורונה לא עוצרת את מניין הימים לתשלום הדו"ח.

לעומת זאת, בקשה להישפט על דו"ח קורונה כן עוצרת את מניין הימים.

במקרה בו הוגשה בקשה לביטול דו"ח הקורונה ולא התקבל מענה לבקשה בתוך 60 ימים, ככלל, עדיף לשלם את הקנס כדי להימנע מהעברתו לגבייה וצבירת ריביות.

אם הבקשה לביטול הדו"ח נדחית ולאחריה מוגשת בקשה להישפט – הסכום ששולם יוחזר, עד להכרעה בבית המשפט.

אי תשלום הדו"ח ואי הגשת בקשה להישפט בחלוף המועד עלולים להביא להעברת הדו"ח למרכז לגביית קנסות, הוצאה לפועל ושאר מרעין בישין.

איך מגישים בקשה לביטול דו"ח קורונה

יש למלא את טופס בקשה לביטול דו"ח באופן מקוון, למעבר לקישור לחץ כאן


בקשה לביטול דו"ח קורונה – דוגמה

                                                                                                            תאריך: 12.02.2023

לכבוד

_____________

_____________

א.ג.נ שלום רב,

הנדון: בקשה לביטול דו"ח בגין אי עטיית מסכה

בשם מרשי, מר  ישראל ישראלי, ת.ז 321321321, הריני פונה אליכם כדלקמן:

  1. ביום 10.02.2021, יצא מרשי, המתגורר בכתובת __________, מביתו לצורך פעילות ספורטיבית. הפעילות האמורה התקיימה באזור ____________, בסמוך למקום מגוריו.
  2. מרשי לבש באותה העת בגדי ספורט ונעל נעלי ספורט. בשעה 20:00, התבקש מרשי, על ידי __________, להזדהות, ובו במקום נתן לו דו"ח על סך 500 ₪ בגין אי עטיית מסכה.
  3. כבר עתה יציין מרשי, כי הדו"ח ניתן לו ניתן שלא כדין. מדובר במקרה בו אדם יצא לפעילות ספורטיבית, בנסיבות בהן היה פטור מעטיית מסכה, בהתאם להוראות סעיף 3ה (ב)6 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש”ף- 2020 (להלן: "החוק").
  4. על פי הנחיות מנהלת קורונה מס’ 38 – עדכון מדיניות לאכיפת העבירה של אי עטיית מסיכה (21 באוקטובר 2020, סימוכין – 100610920), (להלן: "נוהל האכיפה"), סעיף 3ו פוטר עטיית מסיכה בשעת קיום פעילות ספורטיבית.
  5. למעלה מן הצורך יודגש, כי גם במקרה בו לא היה מרשי בעיצומה של פעילות ספורטיבית כאמור לעיל, הרי שעל פי נוהל האכיפה, במסגרת סעיף 4 לנוהל (מדיניות אכיפה), במקרה האמור היה על הפקח ליתן, בהתאם לנסיבות, דו"ח אזהרה תחת דו"ח קנס:

סעיף 4ב(2) לנוהל האכיפה:

"כאשר אדם אינו עוטה מסיכה בנסיבות שבהן הסיכון להדבקה נמוך באופן יחסי, יש לפעול בדרך של הסברה ואזהרה ולא להטיל קנס.

  •  יתרה מכך, על פי נוהל האכיפה, יש ליתן דו"ח אזהרה במקרה המתואר, שכן מדובר בפעם ראשונה בה הוער לו על אי עטיית מסיכה.
  • כמו כן, נעלמה מעיני הפקח העובדה, כי למרשי הייתה מסיכה בכיסו, כך שעל פי הוראות נוהל האכיפה, על הפקח היה להורות למרשי לעטות המסיכה על פניו, או לכל היותר להסתפק באזהרה, ובכך לייתר את מתן הדו"ח.

סעיף 4ב(4)(א) לנוהל האכיפה: 

"אם מדובר באדם שעוטה מסיכה, אך באופן שאינו מכסה את הפה והאף כנדרש – יש להורות לו לעטות מסכה באופן המכסה את הפה והאף כנדרש, באופן מיידי, ואם מדובר בעבירה ראשונה – ניתן להסתפק באזהרה".

  • יצוין כי מרשי הינו אדם שומר חוק, אשר המקרה המתואר מהווה התקלות ראשונה עם גורמי אכיפת החוק.
  • לאור האמור לעיל, מבוקש ביטול הדו"ח, או לחילופין, המרת הדו"ח לאזהרה.
  • לתשובתכם המהירה אודה.

בכבוד רב,

אוראל שטרית, עו"ד

ב"כ המבקש

בקשה לביטול דו"ח קורונה – דוגמה להורדה

לנוחיותכם, מצורפת דוגמה להורדה של בקשה לביטול דו"ח קורונה.

חשוב לחזור ולהדגיש, אין מדובר בייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

ככלל, אין מקרים זהים בנושא דו"חות קורונה.

על כן, ייתכן שהדוגמה המצורפת לא תהיה רלוונטית במאת האחוזים עבור מגיש הבקשה לביטול דו"ח הקורונה.

מומלץ בחום לקרוא את ההנחיות המובאות במאמר זה ולהגיש את הבקשה לאחר בחינת כל ההוראות הרלוונטיות המעודכנות למועד הגשת הבקשה.

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי ושליחת הבקשה לביטול דו"ח קורונה. הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקי תעבורה מסוג זה, עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

ביטול דו"ח קורונה שניתן בין התאריכים 13.10.2020 – 01.10.2020 *עדכון*

בעקבות פסיקת בג"ץ יתבצע החזר תשלום דו"חות קורונה שניתנו, אשר ניתנו בין
התאריכים 01.10.2020 – 13.10.2020, בשל הפרת הגבלת יציאה למרחב הציבורי.

בהתאם לפסיקת בג"ץ, האיסור על השתתפות בהפגנות במרחק של יותר מקילומטר ממקום מגורים
אינה חוקתית.

בהמשך לכך, הורה בג"ץ לבטל את הקנסות שהוטלו בתקופה האמורה.

רשות האכיפה מסרה כי אין אפשרות להבחין בין קנסות שהוטלו בנוגע ליציאה להפגנה, לבין
קנסות שהוטלו על יציאה למרחב הציבורי.

על כן, הוחלט לבטל באופן כולל את דו"חות הקורונה שהוטלו על אזרחים בשל הפרת ההגבלה
על יציאה למרחב הציבורי.

שימו לב! רשות האכיפה והגבייה אמורה לשלוח הודעה לאזרחים ששילמו את דו"חות
הקורונה, לפיה הם זכאים להחזר על כל דו"ח קורונה ששולם ושעומד בתנאים לעיל,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

הדרך לקבלת ההחזר

על האזרחים ששילמו את הקנס לגשת לסניף דואר ולהציג תעודת זהות או מסמך מזהה אחר שהונפק על ידי רשות ממשלתית (דרכון/רישיון נהיגה).

החזר יתבצע לידי האזרח שקיבל את דו"ח הקורונה, בהצגת תעודה מזהה.

דרך נוספת לקבלת ההחזר – באתר רשות האכיפה והגבייה (eca.gov.il).


כמה כסף המדינה תחזיר למי שקיבל דו"ח קורונה?

על פי ההערכות, מדובר בכ-18 אלף דו"חות קורונה שניתנו לאזרחים בתקופה זו, אותם המדינה צריכה להחזיר בתוספת ריבית והצמדה.

יש לשים לב!

דו"ח קורונה שניתן בגין הפרת הגבלת יציאה למרחב הציבורי שניתן בתאריך אחר לא יבוטל.

כמו כן, דו"ח קורונה שניתן בשל נסיבות אחרות, כגון אי עטיית מסכה או דו"ח קורונה לעסק – לא יבוטלו.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button