מחיקת רישום פלילי על שימוש עצמי בקנאביס

נשיא המדינה ושר המשפטים פועלים למחיקת רישום פלילי על שימוש עצמי בקנאביס. בהודעה משותפת של יצחק הרצוג וגדעון סער הבוקר (06.03.2022), קוראים נשיא המדינה ושר המשפטים למי שנשפטו בעבר על החזקת סמים או שימוש בסמים, מבלי שנשפטו על עבירות נוספות, להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי בגין צריכת קנאביס.

עוד בתחילת החודש שעבר, שר המשפטים גדעון סער פרסם בתאריך 09.02.2022 טיוטת תקנות לפיה עבירות שימוש עצמי בקנאביס וצריכה עצמית של קנאביס יהפכו לעבירות מנהליות במקום פליליות.

התקנות החדשות קובעת קנס קבוע לשימוש עצמי בקנאביס, וככלל לא יוגש כתב אישום בגין העבירה – בדומה למצב ברוב עבירות התעבורה.

במצב השורר כיום, טרם כניסה לתוקף של התיקון המוצע לעיל, לפי "מתווה ארדן", כאשר אדם נתפס משתמש בקנאביס בפעם הראשונה עליו לשלם קנס של 1,000 ₪, ובפעם השנייה שהוא נתפס הקנס צומח ל-2,000 ₪.

בפעם השלישית ניתן לסגור את התיק בהסדר מותנה, ובפעם הרביעית ואילך יוגש נגדו כתב אישום. החוק החריג בעלי עבר פלילי בגין עבירות מסוימות שנעברו בחמש השנים האחרונות.

החזקת קנאביס ושימוש בקנאביס יהפכו לעבירות מנהליות? עדכונים לשנת 2022

נעשה קצת סדר בדברים:

יולי 2018 – מדיניות אכיפה נגד משתמשי קנאביס

בעקבות המלצות דעת הרוב בצוות לבחינת מדיניות האכיפה כלפי משתמשי קנאביס במשרד לביטחון הפנים, והחלטת ממשלה בנושא (מס' 2474 מיום 5.03.2017), נחקק חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח-2018, שנכנסה לתוקף ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019).

אפריל 2019 – שימוש בסמים והחזקת סמים לצריכה עצמית הופכות לעבירות קנס

לפני כשלוש שנים תוקן החוק (01.04.2019), ונוצר מצב שבו עבירה ראשונה או שנייה של שימוש בסמים או החזקת סמים לצריכה עצמית, ייחשבו לעבירות קנס.

התיקון לחוק הביא לשינוי במדיניות האכיפה וההעמדה לדין של מי שנתפס מחזיק בסמים או משתמש בסמים לצריכתו העצמית. 

עד התיקון לחוק, לאדם שנתפס מחזיק בסמים (בכמות לא גדולה) או משתמש בסמים לצריכה עצמית היה נפתח תיק פלילי במשטרה, מה שגרר לא אחת הגשת כתב אישום נגדו וניהול הליך פלילי.

לאחר התיקון לחוק, לצרכני קנאביס שנתפסו בפעם הראשונה או השנייה עם כמות סם קטנה, לא נפתח תיק פלילי והם קיבלו קנס.

כבר במועד פרסום התיקון לחוק האמור, צוין שלא מדובר בחקיקה קבועה אלה בהוראת שעה שתוקפה – לשלוש שנים בלבד.

על פי הוראת השעה, (בסעיף 7(ג1) לפקודת הסמים המסוכנים), עבירה של החזקת סמים או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם הראשונה, ועבירה נוספת הנעברת בתוך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה, יהיו עבירות קנס מיוחדות, בגינן יינתן קנס של 1,000 ₪ לעבירה הראשונה ו-2,000 ₪ לעבירה השנייה.

מהוראת השעה הוחרגו כאלו שעונים להגדרת סעיף 7(ג1)(4) לפקודת הסמים המסוכנים:

 "(א)   מי שהורשע בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה בעבירה שהיא אחת מאלה:

(1)   עבירה מסוג פשע, למעט עבירה כאמור שקבע השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר המשפטים;

(2)   עבירה לפי פקודה זו, למעט כל אלה: עבירת קנס מיוחדת, עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת, ועבירה לפי פקודה זו שחלות לגבי הרשעה בה הוראות סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי;

(3)   עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013;

(4)   עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, או עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(ב)   מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים;

(ג)    מי שבמועד ביצוע העבירה היה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי החוק האמור;

(ד)   מי שבמועד ביצוע העבירה היה אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(ה)   מי שעבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת;"

נובמבר 2020בחינת מדיניות הפללה של צרכני קנאביס

בנובמבר 2020 הגיש הצוות הבין-משרדי שפעל במשרד המשפטים את המלצותיו לבחינת המדיניות בנוגע לאיסור על צריכת קנאביס בישראל.

רוב חברי הצוות הגיעו למסקנה כי ספק אם קיים ערך מוגן שיצדיק הפללה של צרכני קנאביס לשימוש עצמי, ברשות היחיד ובאופן שאינו מזיק לזולת.

בעקבות כך, עמדת הרוב של הצוות הבין-משרדי הייתה כי יש להסדיר את שוק הקנאביס בישראל, תוך אימוץ גישת מזעור נזקים ובריאות הציבור.

לגבי תקופת הביניים שעד לאסדרת השוק, המליץ צוות הבין-משרדי:

"נוכח השינוי המשמעותי שיחול ככל שיוחלט על שינוי מדיניות בנוגע להפללת הצריכה של קנאביס ואימוץ מתווה של אסדרה, נדרשת היערכות יסודית ומקיפה של כלל המשרדים והרשויות הנוגעים בדבר, בהיבטים שונים, לרבות הקמת מערך אסדרה, על מנת למנוע נזקים שייגרמו בהעדר מענים והערכות מתאימים, כפי שעלה בדיוני הצוות וניתן להם ביטוי בדו"ח זה. הצוות סבור כי על ההסדר החקיקתי בישראל להיכנס לתוקף תוך תקופה מספקת שתקבע, ולאחר ביצוע מלוא ההכנות הנדרשות על-ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים. זאת בעיקר כדי למנוע חיזוק של השוק השחור, שעלול לשמש מקור אספקה עבור אנשים שכיום אינם צורכים קנאביס אך יעשו בו שימוש ככל שיוחלט על לגליזציה; על מנת למנוע שיווק של חומר ללא פיקוח על טיבו; על מנת למנוע בלבול וחוסר בהירות בקרב הציבור בנוגע למדיניות הנוהגת, ונזק נוסף לבריאות הציבור בהיעדר הסברה ומענים בתחום הבריאות והרווחה."

עם זאת, ציין הצוות הבין-משרדי כי ההיערכות המניעתית חיונית גם במצב הקיים ללא שינוי:

"נדרשת היערכות מניעתית וטיפולית בתחום בריאות הנפש, לרבות הסברה מדויקת לקטינים ולצעירים בנוגע להשלכות אפשריות של השימוש, והרחבת מערכי הטיפול וההתמודדות עם פגיעות אפשרויות כתוצאה משימוש בקנאביס. היערכות זאת חיונית כבר כעת בכל הסדר חוקי שייבחר, ואף אם לא ייעשה שינוי של ממש. זאת לאור העובדה שהשימוש, לרבות שימוש של צעירים, קיים בהיקף ניכר כבר היום, ובוודאי לאור החששות מהרחבת היקפי השימוש ככל שישתנה המצב החוקי."

לאור האמור, כל עוד לא הושלמו ההכנות לתהליך האסדרה אין מקום אם כן להתיר את השימוש בקנאביס, אם כי יש להתחיל בהיערכות. עם זאת, לאור פקיעתה הקרובה של הוראת השעה, מוצע לצמצם את הנזקים הנגרמים מפתיחת תיקים ומהעמדה לדין, ולקבוע את העבירה של שימוש ואחזקה של קנאביס כעבירה מינהלית בלבד, תוך ביטול חלק החריג שנקבע בהוראת השעה לגבי אנשים שיש להם הרשעות קודמות בעבירות מסויימות, ותוך ביטול האבחנה החקיקתית בין עבירה ראשונה לבין עבירות נוספות.

לקראת אפריל 2022 –  אי הפללה בעבירות החזקה או שימוש לצריכה עצמית

לפני כחודש פורסם תזכיר שמציע כי החזקה או שימוש לצריכה עצמית אף יהפכו לעבירה מנהלית בלי רישום כלל.

סעיף 7(א) עד (ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 קובע:

"(א)  לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברישיון מאת המנהל.

 (ב)  האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

 (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977."

    עיקרי התקנות המוצעות:

בכל הנוגע לסעיפים 1 ו-2 – מוצע לקבוע כי העבירה של שימוש עצמי בקנאביס תחשב כעבירה מנהלית, בגינה יינתן קנס של 1,000 ₪, לפעם הראשונה והשנייה בה נתפס אדם עובר את העבירה.

לפי המצב הקיים, עובר עבירה בהתאם לאמור צפוי לקנס של 1,000 ₪ לעבירה הראשונה ו-2,000 ₪ לעבירה שנייה.

בפעם השלישית שבה נתפס אדם, נעשה שימוש באפשרות של סגירת תיק בהסדר לפי סעיפים 67א עד 67יב לחוק סדר הדין הפלילי, ולאחר מכן ניתן להגיש נגדו כתב אישום.

ההסדר המוצע מאפשר הטלת קנס גם מעבר לפעם השנייה שבה נתפס, זאת כדי לצמצם את הפגיעה הנובעת משימוש בכלים מחמירים יותר.

סעיף 3 – מוצע להחריג מההסדר מספר קבוצות אוכלוסייה:

קטינים – הצוות הבין-משרדי המליץ להימנע מהפללת קטינים, ובמקום זאת לפעול לצמצום השימוש באמצעים חלופיים לרבות איסור מכירה עד גיל 21, הסברה, הצגת מידע כיצד לנהוג במצבי חירום ומתן מענים טיפוליים.

כל עוד לא נערכו הפעולות הנ"ל, מוצע להחריג קטינים מההסדר המוצע.

תשלום קנס אשר לרוב משולם על ידי ההורה אינו כולל בירור, ולא מערב גורם טיפולי נוסף אשר יכול להעריך האם מדובר במעידה חד פעמית או בהתנהגות המעידה על צורך בהתערבות משמעותית. 

חיילים – מוצע לבקשת הפרקליטות הצבאית, להותיר את החריג הקבוע לגבי חיילים. מה שמחריג אותם מההסדר המוצע.

כמו כן, לבקשת המשרד לביטחון פנים, מוצע להותיר החריג הקבוע לגבי אסירים, ולהוסיף החרגה של יוצאי צבא, המוגדרים בחוק שירות הביטחון כאזרחי ישראל או תושבים קבועים שמלאו להם 18 וטרם קיבלו פטור משירות הביטחון מחמת גיל, המשרתים במשמר הגבול, ביחידות אחרות של משטרת ישראל או ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר בהתאם לסעיפים 24, 24 א ו-24ב לחוק שירות הביטחון.

מה השתנה בין הוראת השעה הקודמת להסדר החדש שבא להחליפה?

יתוספו תקנות העבירות המינהליות (החזקת קנאביס ושימוש בו), התשפ"ב-2022, ותתוקן התוספת לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.

נוסח התקנות והצו המוצעים:

תקנות העבירות המינהליות (החזקת קנאביס ושימוש בו), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985   (להלן  – החוק) בהסכמת שר הבריאות, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירה מינהלית  1. עבירה על סעיף 7(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973  לעניין החזקת קנאביס או שימוש בו, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי        2. הקנס לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 הוא 1,000 ₪.

חריגים

            3. תקנה 1 לא תחול על מי שבמועד ביצוע העבירה היה –

                        (א) חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 , וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי החוק האמור;

                        (ב) אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

                        (ג) יוצא צבא המשרת במשמר הגבול או ביחידות אחרות במשטרת ישראל או ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר, כמשמעותם בסעיפים 24, 24א ו-24ב לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986;

                        (ד) מי שהיה קטין במועד ביצוע העבירה.

תחילה  4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באדר ב' התשפ"ב (1 באפריל 2022).

לסיכום – מה הסיכוי למחיקת רישום פלילי על החזקת קנאביס?

לדברי סער, "כפי שהתחייבנו לציבור, שימוש עצמי בקנאביס לא ייחשב כעבירה פלילית. היעדר מדיניות בנושא הופכת, הלכה למעשה, אזרחים נורמטיביים רבים בישראל לעבריינים פליליים, פוגעת בזכויות הפרט ומערערת את האמון בין האזרחים למערכות אכיפת החוק".

אמירתו של סער מהווה חדשות נפלאות לבעלי רישום פלילי על שימוש בקנאביס ולאכלו שנתפסו על החזקת סמים לצריכה עצמית.

השינוי שהציעו במשרד המשפטים יהיה שמשתמשי קנאביס לא יואשמו יותר בדין פלילי כלל, למעט מקרים חריגים.

כמו כן, תבוטל ההחרגה של אנשים עם עבר פלילי, תבוטל האבחנה בין עבירה ראשונה לבין עבירות נוספות והקנס יוגבל ל-1,000 שקלים.

הלכה למעשה, מרגע ששימוש עצמי בקנאביס או החזקת קנאביס לשימוש עצמי לא מהווים עבירה פלילית, הרי מי שבעבר נרשם לחובתו רישום פלילי על שימוש בקנאביס יכול לטעון שאין מדובר יותר בעבירה פלילית ועל כן יש למחוק את הרישום הפלילי שנרשם על בסיס שימוש עצמי.

מעוניינים למחוק את הרישום הפלילי שניתן לכם על עבירת שימוש בסמים?

קיים לחובתכם רישום פלילי על החזקת סמים לצריכה עצמית?

פנו עוד היום לבחינת המקרה שלכם ואם הוא מתאים להליך בקשה למחיקת רישום פלילי על שימוש בסמים.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button