עבירת תקיפת עובד ציבור והסדר מותנה

תקיפת עובד ציבור

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

תקיפת עובד ציבור וסגירת התיק בהסדר מותנה – אפשרי? התשובה היא כן, אך סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירת תקיפת עובד ציבור איננו מקרה נפוץ.

עד היום נסגרו 72 תיקי תקיפת עובד ציבור במסגרת הליך של הסדר מותנה.

מיהו עובד ציבור?

עובד ציבור ייחשב ככזה במקרה בו הוא עומד בהגדרה הקבועה בסעיף 34 כ"ד לחוק העונשין, הקובע מיהו עובד ציבור:

(1)   עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(2)   עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית;

(3)   עובד מועצה דתית;

(4)   עובד המוסד לביטוח לאומי;

(5)   עובד בנק ישראל;

(6)   עובד ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, לרבות חבר מועצה או הנהלה במוסדות אלה;

(7)   עובד לשכת שירות התעסוקה;

(8)   עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה;

(9)   בורר;

(10)  נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, בין במינוי, בין בבחירה ובין בהסכם, אף אם איננו אחד מעובדי הציבור המנויים בפסקאות (1) עד (9);

(11)  דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית, בחברה בת ממשלתית או בחברה מעורבת, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה–1975, וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה;

תקיפת עובד ציבור – חוק ופרקטיקה

סעיף 382א לחוק העונשין קובע כדלקמן:

382א. (א) התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שלוש שנים.

          (ב)  העובר עבירה לפי סעיף קטן (א), ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1)   התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;

(2)   היה מזוין בנשק חם או קר;

(3)   התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים.

          (ג)   התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו – מאסר חמש שנים; בסעיף זה –

          "עובד חירום" – רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר הממלא תפקיד בחדר מיון;

          "רופא", "סטז'ר", "מיילד" ו"חדר מיון" – כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

          "מד"א" – אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950.

(תיקון מס' 131) תשע"ח-2018

          (ד)  העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) והנתקף הוא עובד חינוך, דינו – מאסר חמש שנים; בסעיף זה, "עובד חינוך" – מי שעוסק בהוראה או בחינוך במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך במוסד חינוך כאמור.

הסדר מותנה בעבירת תקיפת אחות בקופת חולים

בתאריך 7.1.2020 בשעה 11:00 או בסמוך, הגיעה הנאשמת למרפאת קופת החולים וביקשה לבצע בדיקות דם, ללא הפנייה.

המתלוננת סירבה לבקשת הנאשמת לבצע בדיקות ללא הפנייה מראש.

בהמשך לכך, בזמן שהמתלוננת ערכה בדיקה במטופלת, הנאשמת דפקה על דלת החדר בו נערכה הבדיקה.

המתלוננת פתחה את דלת המרפאה, אז פנתה אמרה הנאשמת למתלוננת "את תיקחי לי בדיקות ואת עושה נזק. אני מפוצצת בהורמונים ואת עושה נזק גדול". בהמשך לדברים, תקפה הנאשמת את המתלוננת בכך שסטרה לה.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום למדינה או לגורם אחר בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגעת העבירה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מביצוע עבירות במהלך 8 חודשים.

החשודה תכתוב במסגרת ההסדר המותנה מכתב התנצלות לנפגעת העבירה.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן.

5. החשודה הודתה והביעה צער. מצבה הרפואי הנפשי והרגשי של החשודה נלקחו בחשבון. עברה טיפולים  רבים, בעלה לא עובד, לחשודה הוצאות, חובות, הלוואות ומשכנתא.

סגירת תיק בהסדר – תקיפת אחמ"ש בבית החולים

במועד הרלוונטי המתלונן אחראי משמרת בבית החולים והמאבטחת שימשה כמאבטחת בבית החולים.

בתאריך 20.5.21 בשעה 11:00, הגיע הנאשם לבית החולים ואמר למאבטחת כי הוא נכנס כדי להוריד נוסע ויוצא. המאבטחת פתחה את המחסום והנאשם נכנס והחנה במקום אסור לחניה, בכך שחסם חניית נכים וירידה לחניוני התת קרקעי.

המאבטחת פנתה לנאשם וביקשה ממנו להזיז את הרכב, הנאשם סירב והמאבטחת דיווחה על האירוע לאחראי המשמרת.

האחמ"ש ביקש מהנאשם להזיז את הרכבו, ובתגובה לכך הנאשם קללו אותו "שם זין עליך" וסירב להזדהות.

הנאשם ירד מרכבו והתקדם לכניסה לבית החולים, שם עמד האחמ"ש.

כאשר הגיע הנאשם לכניסה הרגלית, ביקש האחמ"ש מהנאשם להזדהות, הנאשם סירב וניסה להיכנס לבית החולים.

בנסיבות אלה, הכה הנאשם את המתלונן באמצעות מכה על כתפו והמתלונן בתגובה השתלט עליו וריתק אותו לרצפה.

במעשיו תקף הנאשם את המתלונן אשר נחשב לעובד ציבור והתקיפה התבצעה בהקשר למילוי תפקידו.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1500 ש"ח.

חתימת התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

5. החשוד הבין את הפסול והביע חרטה.

6. נסיבות אישיות הובאו במכלול השיקולים.

תקיפת פקח עובד ציבור וסגירת תיק בהסדר מותנה במקום כתב אישום

במועד הרלוונטי עבד המתלונן כפקח בעיריית רמת גן.

בתאריך 5/11/19 , בשעה 13:00, מילא המתלונן תפקידו בכך שסגר את הרחוב לצורך פריקת משאית .

הנאשם נסע באותה העת עם רכב משלוחים וביקש לעבור, אך הפקח הסביר לו כי אין אפשרות לעבור. הנאשם קילל את הפקח, זרק על גופו של הפקח קונוס שהיה על הכביש, דחף אותו ואחז בצווארו.

עקב התקיפה נגרמה חבלה של ממש למתלונן, בדמות שריטה בגרונו.

במעשיו תקף הנאשם עובד ציבור בעת מילוי תפקידו.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע/י העבירה בסך 600 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 10 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

הסדר מותנה בעבירת תקיפת פקח חניה

ביום 24.2.21, בשעה 12:53 לערך, רשם המתלונן דו"ח חניה לחובתו של הנאשם, אשר בתגובה לכך תקף אותו בכך שדחף אותו בחזה.

במועד הרלוונטי עבד המתלונן כפקח עירוני מטעם עיריית ירושלים.

במעשיו המתוארים לעיל תקף הנאשם את המתלונן בעת שמילא את תפקידו כעובד ציבור כדין.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

6. נסיבות אישיות הובאו במכלול השיקולים – הנאשם בן 38, נשוי + 6, קיבל הרבה דוחות ושילם אותם, הביע חרטה על התנהגותו.

סגירת תיק בהסדר – תקיפת פקח

במועד הרלוונטי לכתב האישום עבד המתלונן כפקח עירייה ומילא תפקידו על פי דין.

בתאריך 17.04.21 בשעה 19:30, רשם המתלונן דו"ח חניה.

לאחר רישום הדו"ח התנהלו חילופי דברים בין הנאשם למתלונן, המתלונן נכנס לרכבו וסגר את הדלת.

בהמשך לכך, רץ הנאשם לעבר המתלונן, פתח את דלת הרכב ותקף אותו בכך שסטר בפניו.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך 1000 ש"ח.

התחייבות מצד החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף פעולה מצידו.

תקיפת רופא וסגירת תיק בהסדר מותנה

במועד הרלוונטי לכתב אישום זה, שימש המתלונן כרופא.

 בתאריך 6/7/21, בשעה 00:00 או בסמוך, על רקע חוסר שביעות רצון של החשוד מטיפול שקיבל מהרופא, תקף הרופא את המתלונן בכך שאחז בידו.

בנסיבות אלו, נגרמה לרופא חבלה בדמות המטומה ביד ימין.

תנאי ההסדר:

פיצוי לנפגע/י העבירה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

5. ניתן משקל מכריע לנסיבות אישיות מורכבות של החשוד.

הסדר מונה בעבירת תקיפת עובד בלשכת האוכלוסין וההגירה

המתלונן משמש כנציג רשות האוכלוסין וההגירה ,כאשר XXXX משמש כמאבטח במקום.

במועד הרלוונטי, בתאריך 26.11.2020 בשעה 08:00, הגיע המתלונן למשרדי הלשכה, פנה למתלונן וביקש לוודא כי שמו נמצא ברשימת ההמתנה.

בהמשך, לאחר שהמתלונן השיב לנאשם ששמו לא מופיע ברשימת ההמתנה, נכנס הנאשם ללשכה, לאחר שפרץ את מחסום הממתינים בפתח המקום.

בהמשך, תקף הנאשם את המתלונן בכך שדחף אותו לתוך המעלית, הניף יד לכיוונו במטרה להכותו, אך נבלם על ידי המאבטח.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר, לאור התנהלות החשוד במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק ושיתוף הפעולה מצידו.

איומים ותקיפת פקח עירוני – סגירת תיק בהסדר מותנה

במועד הרלוונטי שימש המתלונן כפקח עירוני.

בתאריך 10.2.21, בשעה 17:22 או בסמוך, פנה המתלונן לנאשם וביקש ממנו לאסוף את הסחורה שלו ולעזוב את המקום, כדי שלא ירשום לו דוח.

הנאשם, בתגובה, צעק לעבר המתלונן: "אם אתה רוצה שתהיה נקמת דם בין משפחת XXX למשפחת YYY תרשום את הדוח".

בהמשך, תקף המתלונן, בכך שהניף ידו ודחף אותו.

במעשיו, איים הנאשם על המתלונן בפגיעה בגופו, בכוונה להפחידו או להקניטו.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר המותנה:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תקיפת עובד ציבור- עבירה לפי סעיף 382א (א) לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך 1500 ש"ח.

פיצוי לנפגע/י העבירה בסך 1500 ש"ח.

החשוד חתם על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 3 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

תקיפת עובד עירייה שביקש מנהג להזיז את הרכב

במועד הרלוונטי לכתב האישום, עבד המתלונן כפקח עירייה.

בתאריך 19.5.2020 בשעה 13:00, הבחין הפקח בנאשם השוהה ברכב ללימוד נהיגה כשהרכב עומד באדום לבן.

הפקח ביקש מהנאשם להזיז את רכבו, אך הנאשם סירב לעשות זאת.

בהמשך, אמר הפקח כי אם לא יזיז את הרכב הוא יתן לו דו"ח.

הנאשם יצא מהרכב, לקח את הכובע שהיה על ראש של הפקח והשליכו. בהמשך, דחף את הפקח.

לאחר המתואר לעיל, נכנס הנאשם לרכבו. הפקח התקרב אל הרכב כדי להניח את הדו"ח, אז הנאשם  החל בנסיעה קדימה לכיוון של הפקח ופגע ברגלו.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן לסגירת התיק בהסדר מותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

6. נסיבות אישיות הובאו במכלול השיקולים.

5. נלקח בחשבון גילו של החשוד ומצבו המשפחתי.

תקיפת פקח שהעיר על נסיעה באופניים

בתאריך 15.9.18 בשעה 20:00 או בסמוך, נסע הנאשם על אופניו, על אף איסור נסיעת אופניים במתחם בו שהה באותה העת.

פקח עיריית נתניה הבחין בכך וביקש מהנאשם להזדהות, הנאשם סירב ואמר לו שהוא בסה"כ פקח, מי הוא בכלל, וקילל אותו "אפס", "מזדיין".

הפקח אמר לנאשם שימתין למשטרה, אך הנאשם החל לנסוע לכיוונו של הפקח במהירות ופגע בגופו באמצעות האופניים.

באותן נסיבות, הפקח תפס את הנאשם על מנת לעכבו עד הגעת המשטרה, כאשר הנאשם ניסה להימלט ממנו.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 1500 ש"ח.

חתימת חשוד על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות הסדר מותנה, לאור התנהלותו במסגרת המשא ומתן ושיתוף הפעולה מצידו.

5. החשוד הבין את הפסול והביע חרטה.

תקיפת מתנדב מד"א | סגירת תיק בהסדר בעבירת תקיפת עובד מד"א

במועד הרלוונטי, שי עזיז (יכונה: "המתלונן"), ליהי גבריאלוב (תכונה: "ליהי"), רונן אברהמי (יכונה: "רונן") ונעמי אברהמי (תכונה: "נעמי") הינם חובשים במד"א.

בתאריך 27.09.2019, בשעה 22:40, נהג המתלונן ברכב מד"א והעמידו על המדרכה.

הנאשם אשר מתגורר בסמוך, זרק מחלון ביתו מקל על הרכב. המתלונן יצא מהרכב והזיז את המקל.

בהמשך לכך, הנאשם יצא מביתו וקילל את המתלונן "בן זונה, חרא של בן אדם".

המתלונן ביקש ממנו להתרחק, אך הנאשם תקף אותו, בכך שדחף אותו בחזה ונתן לו אגרוף בלחי שמאל.

בתגובה לכך, אחז המתלונן את הנאשם והזעיק משטרה.

הנאשם המשיך לקלל את המתלונן ואיים עליו, באומרו כי יקרא לבנו שיהרוג אותו ושיש לו מזל שהוא (הנאשם) לא שורף אותו.

יחד עם הגעת ניידת משטרה, ניגש רונן לנאשם ושאל לשלומו, הנאשם השיב לו "בן זונה, אפס" ואיים עליו, באומרו כי כדאי שילך לפני שיפוצץ אותו מכות וניסה לתקוף אותו, בכך שהניף לעברו אגרוף.

מייד בהמשך לאמור, תקף הנאשם את רונן, בכך שנתן לו מכת אגרוף בכתף.

לאחר מכן, כאשר המתלונן משוחח עם ליהי, רונן ונעמי, התקרב אליו הנאשם וניסה לתקוף אותו בכך שהניף לעברו אגרוף, אך ליהי אחזה בידו של הנאשם ומנעה ממנו לעשות כן.

בתגובה, תקף הנאשם את ליהי, בכך שירק עליה בשערה.

כפי המתואר לעיל, במעשיו תקף הנאשם את: המתלונן, רונן ליהי, שהינם עובדי ציבור, והתקיפה קשורה למילוי תפקידם.

כמו כן, איים הנאשם על המתלונן ועל רונן בפגיעה שלא כדין, בכוונה להפחידם.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תקיפת עובד ציבור- עבירה לפי סעיף 382א (א) לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 250 ש"ח.

פיצוי לנפגעי העבירה בסך 500 ש"ח.

חתימת התחייבות להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה לא חריגות, התנהלות החשוד במסגרת מו"מ ושיתוף פעולה מצידו.

תקיפה והפרעה לעובד ציבור – פקח בנייה

במועד הרלוונטי, עבד המתלונן כפקח בנייה.

ביום 01.04.2021, בסמוך לשעה 12:00, שעה הפקח באתר בניה והבחין בנהג משאית  שופך עפר במקום אסור.

הפקח ביקש תעודה מזהה על מנת לרשום לו דו"ח, הנהג מסר את רישיון הנהיגה שלו.

בהמשך לכך, הנאשם שהיה לצד הנהג שקיבל את הדו"ח, תקף את הפקח בכך שחטף מידו את רישיון הנהיגה של הנהג, אחז בו ודחף אותו על הרכב.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הפרעה לעובד ציבור- עבירה לפי סעיף 288א (1) לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תקיפת עובד ציבור- עבירה לפי סעיף 382א (א) לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 500 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מעבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות מבחינת חומרה, שיתוף הפעולה מצד החשוד, היקפו המצומצם של מעשי העבירה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים, חוזר אליכם בהקדם

מידע שימושי נוסף שכדאי לקרוא! מאמרים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button