תצהיר גן עירייה – כולל דוגמה להורדה [2023]

פעמים רבות נדרשים הורים לילדים בגילאי גן לערוך תצהיר גן עירייה, במסגרתו יצהירו על מקום המגורים, לצורך שיבוץ הילד לגן עירייה קרוב לבית.

הצורך בעריכת תצהיר גני עירייה נובע מסיטואציה בה אין חוזה לדירה בידי הורי הילד.

מקרים כאלו כוללים, בדרך כלל, הורים המתגוררים בבית בבעלות הוריהם.

נוסח תצהיר גן עירייה

אני הח"מ, __________, ת.ז ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן בכתב:

 1. הנני האפוטרופוס החוקי של __________, ת.ז ___________.
 2.  ________________ מתגורר בכתובת______________________, החל מתאריך _________________.
 3. אני מתחייב להודיע למחלקת גני ילדים בעירייה על כל שינוי כתובת.
 4. אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר _____________________

הנני מאשר כי ביום ‏15/08/2023 הופיע בפניי, עו"ד אוראל שטרית, במשרדי ברח' רוגוזין 3 באשדוד, מר ______ ת.ז. _______ ואחרי שהוזהר כי עליו לאמר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

אוראל שטרית, עו"ד ___________________

לנוחיותכם, מצורף תצהיר לצורך רישום לגן עירייה להורדה.

מה משמעות החתימה על תצהיר לגן עירייה?

ראשית, נסביר מהו תצהיר – התצהיר הוא מסמך הבא לשמש עדות בכתב של המצהיר.

לתצהיר משקל של עדות בעל פה בפני בית המשפט. משכך, חל איסור בחוק על מסירת תצהיר שקרי.

באמצעות עריכת תצהיר, המצהיר מפרט את המידע העובדתי, כפי שהוא מובן לו ומידיעתו האישית.

על מנת שתצהיר יקבל תוקף משפטי, יש להזהיר את המצהיר בטרם חתימה על התצהיר, כי עליו למסור רק מידע שהוא יודע את נכונותו. כמו כן, תוכן האזהרה צריך לכלול את המידע לגבי הכך שמסירת תצהיר שאינו נכון עלול לגרור הטלת העונשים הקבועים בחוק על המצהיר.

במקרה בו המצהיר לא יודע קרוא וכתוב בעברית, באפשרותו לחתום על תצהיר באמצעים אחרים. לדוגמה, מצהיר שאין באפשרותו לחתום על תצהיר, כתוצאה ממצב פיזי שאינו מאפשר חתימה רגילה, באפשרותו לחתום על התצהיר באמצעות הטבעת טביעת אצבע, במקום המיועד לחתימתו על התצהיר.

האזהרה בטרם חתימה על תצהיר, תינתן על ידי אדם המוסמך להזהיר ולהחתים על תצהיר.

הגורמים המוסמכים לאמת תצהיר גן עירייה

שופט

דיין בבית דין דתי

היועץ המשפטי לממשלה

פרקליט המדינה

פרקליטי מחוז

פרקליטי נפה

סגני פרקליט המדינה

פרקליטי המחוז ועוזריהם

ראש רשות מקומית

אדם שקיבל הסמכה משר המשפטים לחתום על תצהיר

אופן עריכת תצהיר

 • על המצהיר לחתום בנוכחות מאמת החתימה, לאחר מתן האזהרה האמורה לעיל.

 • אין תוקף לתצהיר שנערכו בו שינויים לאחר החתימה עליו.

 • תצהיר יכלול את שמו המלא של המצהיר, עיסוקו וכתובתו.

 • את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון – אני או אנחנו, או בגוף שלישי נסתר – הוא, היא, הם, הן.

 • הדרך המומלצת לעריכת תצהיר הינה באמצעות מספר סעיפים, ככל ותוכן התצהיר מעבר למספר בודד של שורות.

 • במקרה בו מעוניינים לערוך שינוי בתצהיר לאחר שנערך אך בטרם נחתם – ניתן לעשות זאת על ידי חתימה של שם או ראשי תיבות של המצהיר ליד השינוי.

 • בחלק האחרון של התצהיר יופיע להופיע סעיף המציין כי המצהיר הוזהר על-ידי מאמת החתימה.

בסעיף האזהרה יש לציין בנוסף לכך:

*פרטי המצהיר ופרטי מאמת החתימה.

*תאריך ומקום החתימה על התצהיר.

*הצהרה על כך שההצהרה והחתימה על התצהיר נערכו על-ידי המצהיר, בנוכחות מאמת החתימה.

*כאשר המצהיר סובל ממצב בריאותי שלא מאפשר לו לקרוא את התצהיר, לדוגמה מצהיר עיוור או מצהיר שאינו יודע קרוא וכתוב – יש לצרף הצהרה על מצבו של המצהיר וכן, לציין שהתצהיר הוקרא לו והוא הבין את תוכנו.

שני מצהירים בתצהיר אחד:

אם מספר מצהירים מעוניינים להצהיר במשותף, לדוגמה במקרה בו מעוניינים להצהיר הצהרה על מקום מגורים לצורך רישום לגן עירייה, ניתן לעשות זאת בכפוף לכך ששמו של כל אחד מהמצהירים יופיע בראש התצהיר וכל אחד מהמצהירים יחתמו בנפרד על האזהרה.

חתימה על תצהיר בתקופת הקורונה [עדכון 2023]

בשל מצב החירום שהוכרז על רקע התפשטות נגיף קורונה, ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי-הדין החליטה לנקוט מספר צעדים, במטרה להקל על אופן החתמת תצהירים.

תוקף ההקלות באופן עריכת תצהירים – עד ה-01.10.2021.

לפי החלטות ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ככל וקיים צורך דחוף בחתימה על תצהיר, ניתן לעשות זאת באמצעות שיחת וידאו (היוועדות חזותית) עם עורך-הדין, לדוגמה – בזום, בשיחת וידאו בווצאפ.

עריכת תצהיר אונליין בתקופת הקורונה כפופה למספר תנאים:

 • על המצהיר להזדהות באמצעות מערכת אימות דיגיטלית של "ממשל זמין".

 • בזמן עריכת שיחת הווידאו ואימות החתימה, שני הצדדים – עורך-הדין והמצהיר, שוהים בישראל.

 • המצהיר יציג תעודה מזהה במהלך שיחת הווידאו.

 • על עורך הדין להקריא בפני המצהיר אזהרה בנוסח מיוחד, כפי שמנוסח בהחלטת ועדת האתיקה (07.04.2020).

בעת עריכת התצהיר יתעד עורך הדין בווידאו את האזהרה והאימות, הכוללים:

 • הסכמתו של המצהיר לעריכת התיעוד בהקלטה חזותית.

 • תיעוד של התעודה באמצעותה מזדהה המצהיר.

 • עורך הדין יתעד את הקראת האזהרה, ויקבל את אישור המצהיר, לגבי הבנתו את תוכן האזהרה.

 • על ההצהרה לכלול בהקלטה את התאריך והשעה בה נערך אימות התצהיר, נושא התצהיר, שמו ורישיונו של עורך הדין.

חתימת המצהיר (יכולה להיעשות על דף שנסרק למחשב, או באופן דיגיטלי).

לאחר החתימה ישלח המצהיר את המסמך החתום לעורך הדין באימייל, בווצאפ, בפקס, או בכל דרך אחרת שמבטיחה את הגעת המסמך אל היעד.

עם קבלת תצהיר חתום, על עורך הדין לוודא שהתצהיר שקיבל הוא המסמך עליו חתם המצהיר. לאחר מכן, יחתום עורך הדין על המסמך ויאשר זהות המצהיר ומתן האזהרה.

במקרה בו יידרש המצהיר להגיש את ההצהרה לבית המשפט, יש לציין כי התצהיר נערך באמצעות שיחת וידאו, וכי בידי עורך הדין הקלטה בווידאו של ההליך.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button