הסדר מותנה | גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיסי חיוב

גניבה והונאה בכרטיסי חיוב

הסדר מותנה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי חיוב נחתמים ביחידה להסדר מותנה בהיקפים נרחבים.

גניבה והונאה בכרטיסי חיוב הפכו לנרחבים עד כדי כך שחוקק חוק העוסק אך ורק נושא זה.

עוד בשנת 1986 חוקק חוק כרטיסי חיוב, במטרה להסדיר את נושא כרטיסי הבנק וכרטיסי האשראי.

מהו "כרטיס חיוב"? הגדרת המונח כרטיס חיוב – כולל כרטיס בנק, כרטיס תשלום וכרטיס אשראי.

עם הזמן, לאור התרחבות השימוש בכרטיסי חיוב, לרבות במסגרת קניות בחו"ל, באתרים כגון אמאזון ואי-ביי, התרחבו מקרי הגניבה וההונאה בהם.

כיום, חברות כרטיסי האשראי והבנקים פועלים, באמצעות מחלקות שלמות שעיקר עבודתן נוגע לגניבת כרטיסי חיוב, על מנת למזער נזקים.

מרבית כרטיסי החיוב משמשים כאמצעי תשלום בינלאומי, באתרי אינטרנט דוגמת אמאזון, אי-ביי, אליאקספרס, ועוד.

מכאן, עולה השאלה מהו הדין הרלוונטי?

גניבה והונאה בכרטיסי חיוב – החוק

תחולת עבירות העונשין בחוק כרטיסי חיוב כפופה להסדר הקבוע לעבירות חוץ בחוק העונשין.

על פי סעיפים (7א) ו-12 לחוק העונשין, דיני העונשין של מדינת ישראל

חלים על כל עבירה שנעברה בתחומי מדינת ישראל. לפיכך, די שחלק

מהעבירה בוצע בארץ, כדי להקנות סמכות שיפוט ותחולה לדין הישראלי.

לדוגמה,  גניבת כרטיס חיוב של ישראלי בוצעה בישראל ונעשה שימוש בכרטיס החיוב בחו"ל –

עבירת הגניבה הושלמה בישראל ולבתי המשפט בישראל יש סמכות.

מצד שני, במצב של גניבת כרטיס חיוב מאזרח ישראלי בזמן שהותו בחו"ל ושימוש בכרטיס החיוב הגנוב בחו"ל – לא יחול הדין הישראלי.

מהם יסודות העבירה של גניבת כרטיס חיוב?

על פי סעיף (16א) גניבת כרטיס חיוב משמעותה "הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, דינו – מאסר שלוש שנים."

נטילה – כמשמעותה בסעיף (383ג)(1) לחוק העונשין – לרבות השגת החזקה בתחבולה, בהפחדה, בטעות הבעלים ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך, ואף במציאה, אם בזמן המציאה הניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעלים. 

(ב)   החזקה של כרטיס חיוב;

(ג)   שלא בהסכמת לקוח.

(ד)   בכוונה להשתמש בו

            או

(ה) בכוונה לאפשר לאחר להשתמש בו.

סעיף (16ב) לחוק קובע חזקה לפיה, "הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת הלקוח, חזקה שהוא מתכוון להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, זולת אם הוכיח הצדק סביר לנטילה או להחזקה כאמור."

בניגוד לעבירה הגניבה, לפי סעיפים 383 ו-384 לחוק העונשין, גניבת כרטיס חיוב לא כוללת את היסודות של "נשיאה" ו"כוונה לשלילת קבע."

מכך ניתן ללמוד, כי גניבת כרטיס חיוב כוללת גם גניבת "התוכן הכלכלי" של כרטיס

החיוב, כאשר הכרטיס גופו ייתכן שיוחזר בסופו של דבר לבעליו.

מהי הונאה בכרטיס חיוב ומהו ההבדל בין עבירה זו לבין גניבת כרטיס חיוב?

סעיף 17 לחוק קובע, כי "המשתמש בכרטיס חיוב או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים."

יסודות עבירת הונאה בכרטיס חיוב הם שניים:

(א) שימוש בכרטיס חיוב, או במרכיב ממרכיביו

(ב)   בכוונה להונות

המונחים "הונאה" או "כוונה להונות" – לא הוגדרו ע"י המחוקק.

הפסיקה הגדירה כוונה להונות ככוונה להניע אדם לפעול לרעתו, בדרך מעשה או מחדל וייתכן שהטעיה זו תתאפיין באי-יושר או בשחיתות, כך שאין צורך שתהיה במעשה מרמה.

"מרכיב ממרכיביו" – במעשי הונאה השימוש לרעה מתבצע באמצעות שימוש בקוד

הסודי בלבד, אך ביטוי זה רחב דיו כדי להגן על השימוש בכל אחד הפרטי כרטיס החיוב, כמו שם בעל הכרטיס, מספר החשבון וכדומה.

המחוקק נקט במונח "משתמש", העולל כל אדם המחזיק בכרטיס החיוב, כולל בעליו החוקי.

סעיף 18 לחוק קובע לגבי החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב "המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה, למחיקה, להוספת נתונים או לעריכת שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו – מאסר שלוש שנים."

על פי סעיף זה, עצם החזקת מכשיר/ציוד או חומר כמפורט בסעיף, ללא הסכמת המנפיק, מהווה עבירה, גם אם לא נעשה שימוש בציוד.

לעניין סעיף זה, "הוספת נתונים או עריכת שינויים" כולל גם שינוי על גבי הפס המגנטי וקידוד נתוני כרטיס חיוב על גבי כרטיסים אחרים הנושאים פס מגנטי ואינם כרטיסי חיוב.

– סעיף (19א) לחוק קובע בנוגע לשימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי, "לקוח המשתמש בכרטיס אשראי או המוסר לאחר כרטיס אשראי, בידיעה שהוא עלול להשתמש בו, והכל כשהוא יודע שהשימוש יגרום לחריגה מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור, דינו -קנס".

זוהי עבירת עוון, אשר אינה מופיעה בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי.

החוק קובע כעבירה אך ורק שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי. שימוש חורג

בכרטיס בנק – "כספומט" – אינו מהווה עבירה כלל.

יסודות העבירה של שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי

(א) שימוש על ידי הלקוח בכרטיס האשראי, או

(ב)   מסירת כרטיס האשראי לאחר, כשהלקוח יודע שהוא עלול להשתמש בו.

(ג)   הלקוח יודע שהשימוש יגרום לחריג מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי, או

(ד)   ללקוח היה יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור.

בסעיף (19ב) לחוק נקבעה חזקה לפיה מקום בו נוצרה יתרת חוב שלא בהתאם לחוזה כרטיס האשראי, והחוב לא סולק תוך 11 ימים מיום שהלקוח נדרש לשלמו, חזקה על הלקוח שידע שהשימוש יביא לחריגה, ועליו הראיה לסתור.

סוגי הונאה בכרטיס חיוב

הונאה בכרטיס חיוב יכולה להתממש בצורות שונות:

זיוף כרטיסי חיוב – החל מזיוף פס המגנטי וכלה בייצור הכרטיס כולו, כולל צבע, לוגו ותמונה

תלת-מימדית (הולוגרמה).

שימוש לרעה בכרטיס חיוב – שימוש בכרטיס בידי מי שלא זכאי לכך על פי חוזה כרטיס החיוב.

 לקוח שנודע לו על שימוש לרעה בכרטיס חיוב השייך לו, על גניבת כרטיס החיוב או על אובדנו,

חייב למסור לחברת כרטיסי האשראי הודעה על כך.

תלונה על הונאה בכרטיס חיוב בדרך של שימוש לרעה ייתכן שתתקבל מהלקוח או מחברת

כרטיסי האשראי.

עבירות הונאה מצד בעלי עסקים – העתקת פרטי לקוחות לצורך זיוף כרטיסי חיוב, ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב כאשר ידוע לבעל העסק כי כרטיס החיוב נגנב.

דוגמאות להסדר מותנה בעבירות גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיס חיוב

הונאה בכרטיס חיוב של בעל הבית

במועדים הרלבנטיים לכתב האישום הנאשם עבד אצל הבוס שלו (המתלונן) כשנתיים במפעל בקיבוץ.

במסגרת עבודתו נהג הנאשם ברכב בו היו מאוחסנים כרטיסי חיוב של המתלונן שמספרם.

בתאריך 13.6.19 הנאשם למשרד הנהלת החשבונות של קיבוץ ושילם חוב על סך 1000 ₪ באמצעות כרטיסי החיוב של המתלונן.

בהמשך אותו היום, בשעה 11:57, ביצע הנאשם עסקה טלפונית עם מזכירת בית הספר עבור קייטנה לבנו באמצעות כרטיס חיוב על סך של 300 ₪.

כך, במשך חודשיים ביצע הנאשם עסקאות על סך כולל של 12,500 ₪ בכרטיסי החיוב של המתלונן.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום בסך 1200 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

עמידה בתנאי תוכנית שנקבעו על ידי קצין – 30 שעות שירות לתועלת הציבור וסדנה פסיכו חינוכית.

נימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן.

גניבת כרטיס חיוה מהגננת וסגירת התיק בהסדר מותנה

במועד הרלוונטי לכתב האישום עבדה המתלוננת בתפקיד גננת בגן ילדים, כשבנותיה הקטינות של הנאשמת מתחנכות בגן.

בתאריך 16/12/19, בין 8:00-12:00 נטלה הנאשמת מתוך תיקה של המתלוננת את ארנקה, אשר הכיל כסף מזומן בסך 200 ₪, תעודת זהות, רישיון נהיגה, כרטיס קופת חולים, פנקס צ'קים ושני כרטיס אשראי.

בהמשך אותו היום, השתמשה הנאשמת בכרטיסי החיוב, בכך שאפשרה שימוש בהם לצורך מילוי דלק בסך 200 ₪.

בהמשך, ניסתה הנאשמת לעשות שימוש בכרטיסי החיוב, שלא אושר.

עוד באותו היום, נכנסה הנאשמת לחנות מכשירים סלולריים וביקשה לרכוש פלאפון בשווי 1,600 ₪.

לצורך ביצוע הרכישה, הציגה הנאשמת את תעודת הזהות של המתלוננת, בכוונה להונות. עסקת הרכישה לא אושרה ולכן לא הושלמה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

גניבה- עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין

הונאה בכרטיס חיוב- עבירה לפי סעיף 17 רישא / 1 לחוק כרטיסי חיוב

התחזות כאדם אחר במטרה להונות- עבירה לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין

ניסיון הונאה בכרטיס חיוב- עבירה לפי סעיף 17 רישא / 1 לחוק כרטיסי חיוב + סעיף 25 לחוק העונשין.

תנאי ההסדר המותנה בתיק זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1300 ש"ח.

פיצוי לנפגעת העבירה בסך 500 ש"ח.

התחייבות של החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות.

2. לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות הסדר, לאור התנהלותה במסגרת המו"מ ושיתוף הפעולה מצידה.

5. התיק היה במסלול של הסדר מותנה, אך החשודה לא עמדה בתנאים, הוגש כתב אישום נגדה וכעת היא מבקשת הזדמנות נוספת.

6. החשודה אם חד הורית ל-4 ילדים, לא עובדת, חי מקצבת ביטוח לאומי, שהתה במקלט לנשים מוכות בעבר.

גניבת פרטי אשראי של חייל על ידי חייל

הנאשם והמתלונן הינם חיילים בשירות סדיר, אשר הכירו במהלך הטירונות.

בסמוך לתאריך 15.2.21, הנאשם והמתלונן הזמינו אוכל.

לצורך ההזמנה העביר המתלונן צילום כרטיס האשראי שלו לנייד של הנאשם.

בהמשך, ביקש המתלונן מהנאשם שימחק את פרטי האשראי מהנייד שלו.

בין החודשים פברואר למאי 2021 ביצע הנאשם הזמנות בבתי עסק שונים באמצעות כרטיס החיוב, בסך כולל של 6,104 ₪.

במעשיו, עשה הנאשם שימוש בכרטיס החיוב בכוונה להונות.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם החייל:

תשלום לאוצר המדינה בסך של 2000 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, החייל היה במצוקה כלכלית, יתום מאב, אימו מפרנסת יחידה, לאחיו בעיות בריאותיות. הודה והתחרט.

גניבה והונאה בכרטיס חיוב על ידי קולגה

הנאשמת עבדה יחד עם המתלוננת בחנות.

במועד הרלוונטי המתלוננת החזיקה של כרטיס אשראי מסוג ויזה.

בתאריך 19.12.20 בשעה 11:00, הגיעה המתלוננת לחנות, נכנסה למשרדה והניחה את תיקה ליד מחשבה.

באותן הנסיבות, גנבה הנאשמת מתיקה של המתלוננת מזומן בסך 800 ₪.

זאת ועוד, הנאשמת הבחינה בתיקה של המתלוננת בפתק, עליו רשום פרטי כרטיס החיוב ומספר תעודת הזהות שלה. הנאשמת נטלה את הפתק.

בהמשך, בין התאריכים 1.12.20-22.12.20 ביצעה הנאשמת עסקאות אינטרנטיות וטלפוניות באמצעות כרטיס החיוב על סך 11,162 ₪ בבתי עסק שונים.

במעשיה גנבה הנאשמת מהמתלוננת 800 ₪ והשתמשה בכרטיס החיוב שלה בכוונה להונות.

תנאי ההסדר המותנה שנחת םעם הקולגה:

קנס בסך 2500 ש"ח.

פיצוי לנפגעת העבירה בסך 13662 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 12 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה.

2. אין עבר פלילי לחשודה בחמש השנים האחרונות.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות לא חריגות ומצדיקות עריכת ההסדר, התנהלות החשודה במסגרת המו"מ לקראת ההסדר המותנה ושיתוף פעולה מצידה.

5. הנאשמת צעירה, לא עובדת מאז.

6. לקחה אחריות מלאה והתנצלה.

גניבת כרטיס חיוב שנמצא זרוק על הרצפה

בתאריך 13.1.2020, מצאו החשוד וחבריו כרטיס חיוב השייך למתלונן. החשוד שם את כרטיס החיוב בכיסו.

סמוך לשעה 17:23 נכנסו החשוד וחבריו לדוכן ממתקים בקניון, שם רכש החשוד באמצעות כרטיס החיוב חפיסת סיגריות בעלות 30.5 ₪.

סמוך לשעה 17:27 נכנסו החשוד וחבריו לחנות בגדים בקניון, שם ביצע החשוד שתי עסקאות באמצעות כרטיס החיוב בגדים, ע"ס 279.90 ו-299.90 ₪.

בסמוך לשעה 18:45 נכנסו החשוד וחבריו לחנות, בה ביקש החשוד לרכוש סחורה באמצעות כרטיס החיוב בעלות של 499.90 ₪.

בהמשך לכך, נתפס החשוד והציוד הגנוב הוחזר לבעליו.

תנאי ההסדר שנחתם עם המוצא הלא כל כך ישר:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 2000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשוה הוד.

2. לחשוד/ אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. הנסיבות המקרה אינן חריגות או חמורות במיוחד ומצדיקות הסדר מותנה.

שימוש בכרטיס חיוב שהושאר בטעות בתיבת הדואר

הנאשם מצא בתיבת הדואר שלו, כרטיס חיוב על שם המתלונן.

בניגוד לדין, הנאשם לא פעל להחזרת כרטיס החיוב למתלונן או לחברת האשראי, אלא השתמש בו במרמה.

זאת ועוד, הנאשם רכש באמצעות כרטיס החיוב מוצרים בסך כולל של 8,338 ₪.

כמו כן, הנאשם ניסה לרכוש מוצרים נוספים בסך כולל של 2,780 ₪.

במעשיו, הנאשם נטל ונשא את כרטיס החיוב, ועשה שימוש בכרטיס החיוב בכוונה להונות.

תנאי ההסדר במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה או גורם אחר בסך 3000 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי לחשוד בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים נגד החשוד.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, שיתף פעולה.

5. המתלונן פוצה על ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס החיוב.

הונאה בכרטיס חיוב על ידי עובדת בסופר

בתאריך 31.12.19 בשעה 18:43, ערכה המתלוננת קניות בסופר ושילמה בקופה בה עובדת הנאשמת באמצעות חיוב מסוג "דיינרס".

לאחר התשלום, החשודה לא החזירה למתלוננת את כרטיס החיוב.

בתאריכים 31.12.19 ו-1.1.2020 השתמשה החשודה בכרטיס החיוב של המתלוננת ורכשה באמצעותו מוצרי מזון, חטיפים ושתיה בסך כולל של 2,091 ₪.

פרטי ההסדר:

תשלום בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה למשך 6 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק:

1. הודתה בעובדות ה עבירה.

2. נעדרת עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3.  אין חקירות או משפטים פליליים תלויים נגדה.

4. נסיבות המקרה מצדיקות עריכת הסדר מותנה עימה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button