אי נקיטת צעדי זהירות בחיה

הסדר מותנה בעבירת אי נקיטת צעדי זהירות בחיה מתקיים פעמים רבות, בין היתר, בשל העובדה שהעבירה אינה נתפסת כעבירה חמורה.

אי נקיטת צעדי זהירות בחיה בעיני החוק

סעיף 338(א)(6) לחוק העונשין קובע כך:

"העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

……..

(6) אינו נוקט אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה שבהחזקתו".

אי נקיטת צעדי זהירות בחיה בעיני בית המשפט

פסק הדין הדן בנושא היסוד הנפשי בעבירה זו, הוא ע"פ 3934/90 אמנון אבנת נגד מדינת ישראל (להלן: "פס"ד אבנת").

בפסק דין זה נקבע כי מדובר בעבירת התנהגות שלא דורשת תוצאה, ועל כן יש צורך ברשלנות ברמה גבוהה מזו הנדרשת בפן האזרחי:

"ויתור זה, ביסודות העבירה, על עצם קיומו של נזק, יש בו כדי להעמידנו על הצורך לדרוש רשלנות גבוהה, רשלנות שיש בה מימד של חומרה וסטייה נכבדת וממשית מאורח ההתנהגות המקובל, שכן רק ברשלנות שכזו די בעצם יצירת הסיכון כדי שייענש יוצרה אף מבלי שנגרם נזק כלשהו בעטיה.

כפועל יוצא מהאמור לעיל ראוי שבקביעת סטנדרט הרשלנות הנדרש להרשעה על פי סעיף 338, תיטה הכף לצד ציבור בעלי הכלבים בכך שתידרש הוכחת קיומה של רשלנות בדרגה גבוהה מצד בעל הכלב. ברשלנות רגילה, היפה למעשה או מחדל שגרמו לנזק, לא סגי." (סעיף 11 לפסק הדין).

נשאלת השאלה מהי אותה רשלנות גבוהה?

מפרט בית המשפט העליון:

"הדרגה האחת – הינה סטייה קלה בלבד מנורמת הזהירות הנדרשת בנסיבות האירוע, רשלנות כזו שדי בה כדי להיתבע בעוולת הרשלנות הנזיקית.

הדרגה השנייה – הינה סטייה גסה וחמורה, כזו שדי בה להטלת אחריות בהריגה,

והדרגה השלישית הינה דרגת הביניים, המציבה את רמת הרשלנות אי שם בין שתי הדרגות דלעיל. דרגה זו היא הנדרשת לצורך הרשעה בסעיף 338 שלפנינו" (סעיף 14 לפסק הדין).

להשלמת התמונה – הוראת סעיף 341 לחוק העונשין, "חבלה ברשלנות":

"העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מעשות מעשה שחובתו לעשותו, והמעשה או המחדל אינם מן המפורטים בסעיפים 338 עד 340, ונגרמה בהם חבלה לאדם, דינו – מאסר שנה".

משילוב סעיף 338, כפי שניתן לראות בפס"ד אבנת, יחד עם סעיף 341, ניתן ללמוד כי החומרה נקבעת על פי רמת הרשלנות או הפזיזות ולא על פי התוצאה.

במקרה של רשלנות חמורה או פזיזות ("דרך נמהרת"), העונש הוא עד 3 שנות מאסר, ללא קשר לתוצאה.

כאשר מדובר ברשלנות סתם, העונש הוא עד שנת מאסר אחת, למרות שישנה תוצאה.

פסק דין חשוב בנושא אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

רע"פ 2777/11 פלונית נ' מדינת ישראל:

בפסק דין זה דובר בנאשמת וטרינרית, אשר הואשמה בעבירת אי נקיטת צעדי זהירות בחיה.

הכלב שהיה ברשות הנאשמת באותה העת שהה בחופשיות מחוץ למרפאה, נשך ילדה בת שנתיים וחצי, פצע אותה בפניה והיא נזקקה לניתוח.

בית משפט השלום דן תחילה בעניינה של הנאשמת ובסופו של יום החליט שלא להרשיעה, אלא הוחלט להטיל עליה שעות לטובת הציבור ("של"צ).

בתגובה, המדינה ערערה על העונש ובית משפט המחוזי אשר דן בערעור החליט לקבל את ערעור המדינה ערעור המדינה והנאשמת הורשעה.

בשלב זה החליטה הנאשמת לערער לבית המשפט העליון, אשר קיבל את הערעור ערעור המבקשת ובוטלה הרשעתה.

הסדר מותנה בעבירת אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

בנושא דנן, על אף שתוצאות עבירה זו עלולות להיות לעיתים משמעותיות, ניתן למצוא שלל מקרים בהם נערך הסדר מותנה בעבירת אי נקיטת זהירות בחיה.

אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה- נשיכת קטין

בתאריך הרלוונטי הייתה הנאשמת בעלים של כלב מסוכן.

בתאריך 4.10.2021 בשעה 9:50 נשך הכלב של הנאשמת, שהיה קשור ברצועה אך ללא מחסום פה, את הקטין (להלן: "המתלונן").

כתוצאה מהנשיכה, לקטין נוצר חתך בעומק של ס"מ במרפק שמאל והוא נזקק לטיפול רפואי.

בכך, פעלה הנאשמת בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה לסכן חיי אדם או לגרום לחבלה, בכך שלא נקטה באמצעי הזהירות מפני הסכנה הכרוכה בחיה.  

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

תשלום פיצוי נפגע העבירה בסך 1500 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה.

2. לחשודה אין עבר פלילי בחמשת השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות קלות, שיתוף פעולה מצידה.

אי נקיטת זהירות בחיה גרמה לנשיכה בפאב

בתאריך 29.03.22, בשעה 22:00, ישב הנאשם יחד עם חברו באזור השייך לפאב, עם כלבו, שהיה קשור ברצועה לכיסא עליו ישב הנאשם.

המתלונן הגע לפאב וביקש לשבת בסמוך לאחד השולחנות בפאב, אך הכלב חסם את הגישה אליהם.

בהמשך לכך, משך החבר את רצועת הכלב והחזיקו קרוב אליו, כאשר הכלב עומד קרוב לדרך הגישה.

באותו הזמן ישב הנאשם ליד החבר, כשהוא עם גבו אל הכלב ולדרך הגישה.

 בהמשך למתואר, הפנה הכלב את ראשו לעבר רגלו של המתלונן ונשך אותה.

כתוצאה מכך, נגרמה למתלונן חבלה בדמות שריטה ברגל, נזקק לחבישה וקיבל זריקת טטנוס.

במעשיו, התרשל הנאשם בנקיטת אמצעי זהירות מפני סכנה הכרוכה בחיה שבהחזקתו.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 1200 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים באותה רשות.

4. אין חריגה בחומרת העבירה, שיתוף הפעולה מצידו.

6. הנאשם לקח אחריות והתנצל.

אי נקיטת זהירות בחיה שתוצאתה נשיכה

ביום 10.05.2021 בשעה 22:30, שהה כלבו של הנאשם בחצר משותפת למספר יחידות דיור, ללא רצועה.

באות זמן, יצא המתלונן לחצר וניגש לרכבו שחנה בסמוך למקום.

בנסיבות אלו, תקף הכלב את המתלונן ושרט את רגלו.

תנאי ההסדר שנחתם עם בעל הכלב במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 750 ש"ח.

חתימת התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 4 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות לא חמורות או חריגות, שיתף פעולה.

5. המתלונן לא אותר ולכן לא ניתן לו פיצוי.

נשיכה במכולת השכונתית

ביום 20/12/21 בשעה 23:00, הנאשם החזיק בכלב לונה מעורב.

הכלב יצא מפתח הבית והגיע למכולת, המתלונן שהה באותו הזמן בכניסה למכולת.

באותן נסיבות, נשך הכלב את המתלונן ביד ימין וגרם לו לפצע בשורש כף היד.

כתוצאה מהתקיפה, נזקק המתלונן לטיפול רפואי.

תנאי הסדר מותנה במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה או גורם אחר בסך 700 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 800 ש"ח.

חתימת התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשוד אין משפטים או חקירות פתוחים.

4. נסיבות המקרה קלות ולא נגרם נזק משמעותי או בלתי הפיך.

אי נקיטת זהירות הובילה לנשיכת בעלת כלב

בתאריך 13.6.2022 בשעה 19:00 רץ הכלב, ללא רצועה, לעברה של המתלוננת שהרימה את הכלב שלה כדי להגן עליו ונפצעה בירך.

המתלוננת מעדה כתוצאה מהמתואר לעיל על גדר סמוכה וצעקה לכלב שילך.

בעל הכלב הואשם בפעולה שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, בשל כך שלא נקט אמצעי זהירות.

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע בסך 1500 ש"ח.

חתימת החשוד על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. מקרה אינ ו חריג בחומרתו או בעל רשלנות ברף הגבוה שגרמה לתוצאה הרסנית ו/או בלתי הפיכה.

5. החשוד בן 32, רווק, עם בעיות רפואיות קשות במשפחה ומצב כלכלי קשה.

השארת שער החצר פתוח יכולה להתפרש כאי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

ביום 27.3.22, בסמוך ל-18:50 יצאה הנאשמת מביתה והשאירה את שער החצר פתוח.

בנסיבות אלה, עבר המתלונן בסמוך לביתה, אז יצא כלבה של הנאשמת מסוג ונשך את המתלונן בידו.

תוצאת הנשיכה: חתך בצד של אמה ימין, הגבלה בתנועות של שורש כף היד.

במעשיה, לא נקטה הנאשמת באמצעי הזהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה באחזקתה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו לחבלה.

תנאי ההסדר המותנה עם הנאשמת:

תשלום לאוצר המדינה בסך 750 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 4 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה.

2. אין עבר פלילי כלל.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן.

5. הנאשמת פצתה את הננשך, במסגרת הליך אזרחי, בסך של 8000 ש"ח.

6. חשודה ניהלה ומנהלת אורח חיים נורמטיבי.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button