איסור שימוש ברכב

איסור שימוש ברכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש מוסדר בתקנות התעבורה בסעיפים 307 ו-308 לתקנות.

תקנה 307 לתקנות התעבורה

(א) בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל רכב.
(ב) סבור שוטר שאיננו בוחן תנועה של המשטרה כי הרכב עלול לסכן את התנועה, רשאי הוא להזמין את הרכב לבדיקה בכל עת בפני בוחן תנועה של המשטרה או בפני בוחן במשרד רשות הרישוי.
(ג) בעליו או מחזיקו של רכב שהוזמן כאמור יביאנו לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.

תקנה 308 לתקנות התעבורה

(א) סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רישיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב, הודעה (להלן – הודעת אי-שימוש), בה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי העניין, יודיע על כך לרשות הרישוי וייטול ממי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת-משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת-משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל- 48 שעות, ואם הוכח להנחת-דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.
(ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים ימסור לנוהג בו או לבעלו הודעה על אובדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.
(ג) החליטה הרשות שעל-פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980, לשנות הודעת אי-שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע.
(ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי-שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה.
(ה) נוכחה רשות הרישוי על-פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי-השימוש תוקנו, תבטל את הודעת אי-השימוש ותחזיר את רישיון הרכב למעט במקרה שבו נקבע בידי שמאי רכב כרכב באובדן גמור.
(ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רישיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב כרכב באובדן גמור.

עבירת נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש ברכב

עבירה בניגוד לתקנה 308(ד) לתקנות התעבורה, הינה עבירה מסוג "אחריות קפידה" (רע"פ 2929/04 מדינת ישראל נ' רפאל אוחנה).

בעבירה זו, על המדינה להוכיח שהתקיימה נהיגה ברכב שהורד מהכביש ללא צורך להוכיח את ידיעת הנהג כי הרכב הורד מהכביש.

עם זאת, ככל והנהג יוכיח בהתאם לתיקון 39 לחוק העונשין כי עשה כל שניתן כדי למנוע ביצוע העבירה, הוא עשוי להיות פטור בסופו של דבר.

בשלב הגשת בקשה לביטול איסור שימוש ברכב בגין נהיגה ברכב שהורד מהכביש, על המדינה להראות כי קיימות ראיות לכאורה לביסוס האישום.
לא די בתיקון הליקויים, אלא יש להעביר את הרכב לבדיקת בוחן משרד הרישוי ולאחר אישורו יהיה ניתן לנהוג ברכב.

רכב שהורד מהכביש חייב לעבור גם בדיקה על-ידי משרד הרישוי ורק לאחר מכן יוחזר לכביש.

ככל ונתגלו ליקויים נוספים לא יוחזר הרכב לכביש, עד שהרכב יעמוד בבדיקת משרד הרישוי בהצלחה.

לדוגמה, ב-5929/08 נקבע כי התעודות שהציג הנאשם מעידות על תיקון הרכב, אך הן אינן משמשות אישור להשתמש ברכב. לשם כך היה על הנהג להעביר את הרכב במבחן חוזר במשרד הרישוי.
המסמכים שהציג אינם מעידים על כך שהרכב עבר מבחן חוזר.

אמנם חלק מהליקויים תוקנו וזיהום האוויר היה תקין, אך לצד זאת ליקויים רבים לא תוקנו, לא הותר שימוש ברכב ולא ניתן אישור על החזרת הרכב לכביש ממשרד הרישוי.

סמכות לתת הודעת איסור שימוש ברכב

תקנה 308(א) מקנה סמכות לבוחן או שוטר הנושאים תעודת בוחן מטעם משרד הרישוי או מטעם המשטרה, הסבור "כי רכב שניתן עליו רישיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין" למסור הודעת אי-שימוש ברכב.

תקנות 306 ו- 308 לתקנות התעבורה הינן עבירות מסוג אחריות קפידה.

סעיף 22(ב) לחוק העונשין קובע את האחריות: "לא יישא אדם באחריות לפי חוק זה אם ינהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה, הטוען טענה כאמור – עליו הראיה".

בוחני רכב מטעם משטרת ישראל עושים שימוש משמעותי בתקנה 308(א) לתקנות התעבורה.

בהתאם לתנאים אותם קבע בוחן הרכב, שהורד אסורה נסיעה בו עד אשר יתוקן.

לעיתים, בעיקר כאשר הליקויים אינם משמעותיים, מסתפק הבוחן בכך שהרכב יתוקן ויובא אליו לבדיקה, אך לפעמים הרכב מורד מהכביש עד שיעבור טסט.

כיצד מתבצעת בדיקת רכב ומתי ניתנת הודעת איסור שימוש

משטרת ישראל פועלת בהתאם לנוהל הודעת אי שימוש ברכב, כפי שיפורט להלן.

מטרות הנוהל:

א. קביעת נושאי בדיקה בבדיקות יזומות.

ב. קביעת נושאי בדיקה בבדיקות לאחר תאונת דרכים.

ג. סוגי טפסים, אופן מילוי ושמירה.

ד. טיפול ברכב שיש בו שינוי מבנה או ליקוי במערכות היגוי, בלמים, מתלים, שילדה או מרכב.

ה. טיפול ברכב שנאסר לשימוש ל – 48 שעות .

ו. עדכון לגבי רכב שנאסר בו השימוש בזמן אמת.

ז. אופן רישום דו"ח תנועה בבדיקה יזומה.

ח. אופן רישום אי שימוש לרכב פלשתינאי.

הבסיס החוקי לנוהל הודעת איסור שימוש

 • כאמור לעיל, בהתאם לתקנות התעבורה, תקנה 307 מסמיכה שוטר בעל תעודת בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל לבצע בדיקות ברכב, ואף לאסור שימוש ברכב אם נמצא במערכות הרכב ליקוי.
 • תקנה 308 (א) מגדירה את הסמכות של שוטר הנושא תעודת בוחן כאמור בתקנה 307 לאחר שמצא ליקוי, למסור הודעת אי שימוש ברכב. הודעה בדבר איסור שימוש ברכב כאמור תינתן לאחר שהבוחן החליט שהרכב עלולה לסכן את התנועה, או שלא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו.
 • בהתאם לתקנה 308 (א), יכול בוחן שמצא רכב לקוי, לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי למשך 48 שעות, אם לדעתו ניתן לתקן את הליקוי בתוך 48 שעות.
 • אם וכאשר הבוחן נוכח שתוקן הליקוי – יסיר את ההערה שנרשמה לרכב במחשבי המשטרה.

הבדיקות שעורך בוחן משטרה בטרם מתן הודעת אי שימוש

הבוחן יבדוק את הרכב, כאשר סוג הליקוי שנתגלה ברב יהיה זה שיקבע האם הרכב יורד מהכביש, או שתינתן לנהג האפשרות לתקן את הליקוי בתוך 48 שעות, מבלע שהרכב יורד מהכביש.

ליקויים המחייבים הורדה מהכביש (עלולים לגרום לסיכון מיידי):

 • מערכת בלמים.
 • מערכת היגוי.
 • מתלים.
 • בולמי זעזועים.
 • בדיקת שינוי מבנה ברכב.
 • בדיקת שלדה ומרכב.

ליקויים המחייבים תיקון אך אינם מסכנים המשך נסיעה (ניתנים לתיקון בתוך 48 שעות):

 • מערכת פליטת גזים.
 • חגורות, שמשות, צופר, מגבים, מנעולי דלתות, פסים זוהרים.
 • מערכת תאורת רכב.
 • ברכב ציבורי – ציוד חובה (כגון מטף).
 • מראות רכב.
 • טכוגרף.
 • צמיגי רכב.
 • מערכת הדלק.

בדיקת רכב שנאסר לשימוש בעקבות תאונת דרכים

 • בקרות תאונה ייבדקו מכלולי הרכב המעורב בתאונה.
 • בנוסף, יבצע הבוחן כל בדיקה המתחייבת והכרחית לקידום החקירה.
 • לאחר תאונת דרכים, רכב שספג נזק ניכר יאסר לשימוש, אם קיים חשש כי שימוש בו עלול להיות מסוכן.
 • יש לבצע הזנת הודעת אי שימוש ברכב במחשב המשטרה.

אופן טיפול ברכב שנאסר לשימוש לאחר בדיקה יזומה והופנה למשרד הרישוי

 • יימסר לנהג הרכב או לבעליו טופס אי שימוש ברכב, כאשר על הטופס יצויין כי יש לעבור בדיקה חזרת במשרד הרישוי.
 • על רישיון הרכב תוטבע חותמת מבוטל, או שיבוצע סימון בטוש אדום ותיכתב בבירור המילה מבוטל.
 • הרישיון המבוטל יימסר לנהג או לבעל הרכב עם טופס הודעת אי שימוש ברכב.
 • יוסבר לנהג או לבעל הרכב כי עליו לתקן את הליקויים ולפנות למכון טסטים כדי להחזיר את הרכב לכביש.
 • בהזדמנות הראשונה יעדכן הבוחן את הודעת אי שימוש ברכב במחשב המשטרה.
 • במקרה של רכב שעוכב לבדיקה על ידי סייר בוחן ,ונמצאו בו ליקויים או נזקים עקב תאונת דרכים, תירשם הודעת אי שימוש ברכב עקב בדיקה יזומה והורדת הרכב תסווג כהורדה למשרד הרישוי.

טיפול ברכב שנאסר לשימוש למשך 48 שעות

 • הבוחן ימסור לנהג הרכב או לבעליו טופס הודעת אי שימוש ברכב.
 • כמו כן, הבוחן יכתוב על גבי הטופס שבדיקה חוזרת תבוצע בתחנת המשטרה.
 • בנוסף על כך, יש לתת לנהג הרכב או לבעליו הסבר כי עומדות לרשותו 48 שעות לתיקון הליקויים ושהבדיקה תיערך ביחידת התנועה בה נתפס הרכב או ביחידת תנועה הקרובה למקום מגוריו של הנהג או בעל הרכב.
 • הבוחן יעדכן הודעת אי שימוש במחשב המשטרה תחת סיווג הורדה ל-48 שעות.

טיפול ברכב בבדיקה חוזרת לאחר מתן הודעת אי שימוש ברכב למשך 48 שעות

 • מתנדב בעל תעודת סייר בוחן לא יבצע בדיקה חוזרת.
 • נהג הרכב או לבעליו שהגיע לבדיקה חוזרת לאחר התיקון, הבוחן יבדוק את הרכב, יציין את הבדיקה על גבי טופס איסור השימוש ויזין במחשב את דבר החזרת הרכב לכביש מיד בסיום הבדיקה.
 • הופיע נהג הרכב או בעליו לבדיקה בפרק זמן של עד 48 שעות ביחידת תנועה אחרת והציג את תיקון הרכב, הבוחן יבדוק ויאשר את ביצוע התיקון על גבי טופס איסור השימוש ברכב, ויציין את שם היחידה, פרטיו האישיים, יצרף טופס מקור חתום.
 • הבוחן יזין במחשב את החזרת הרכב לכביש מיד בסיום הבדיקה.
 • ניתן לקבל הארכה במקרים חריגים, לצורך תיקונים בפרק זמן שלא עולה על 14 ימים ממתן הודעת אי שימוש ברכב. הבקשה תוגש בכתב תוך פירוט נימוקים. ניתן לאשר את בקשה להארכה כל עוד כמות הימים הנדרשת כהארכה לא תעבור את 14 הימים, כאמור.
 • במקרים בהם בקשה להארכה אושרה ביחידת התנועה, השוטר יאריך את תוקף איסור השימוש ברכב, יציין בפני הנהג ברכב או בפני בעל הרכב כי עליו להגיע לבדיקה חוזרת עם הטופס ולהציגו בפני השוטר.

רישום דו"ח תנועה בנוסף להודעת אי שימוש ברכב

 • במקרה בו נבדק רכב בבדיקה יזומה ישקול השוטר רישום דו"ח בגין הליקויים שנמצאו בנוסף להודעת אי שימוש ברכב.
 • בבואו להחליט לתת דו"ח השוטר יתייחס לאפשרות הנהג לדעת כי ישנם ליקויים ברכב:
 • בליקוי הנראה בצורה ברורה, כמו: צמיג קרוע, פנסים שבורים וכדומה ואין ספק שהנהג יכול וצריך היה לדעת על הליקויים, יירשם דו"ח בנוסף להודעת אי השימוש ברכב.
 • ככל ומדובר במקרה בו הנהג צריך היה להרגיש בליקוי שלא ניתן לראות, כמו: חופש גלגל הגה, נקישות בסיבוב הגה, דוושת בלם נמוכה, סטייה במהלך בלימה, חץ אוויר נמוך עם חיווי ממחשב הרכב וכדומה ניתן לרשום דו"ח בנוסף להודעת אי שימוש ברכב.
 • רכב עם ליקוי ולא עבר טסט שנתי, ניתן לרשום דו"ח על הליקויים גם אם לא יכול היה הנהג לראותם או להרגישם כי.
 • במקרים בהם אין הנהג יכול היה לדעת כי קיים ליקוי והרכב עבר טסט, לא יינתן דו"ח בנוסף להודעת אי השימוש ברכב.
 • במקרה שהוחלט על רישום דו"ח, יפרט בנסיבות נותן הדו"ח כי הנהג ידע או היה צריך לדעת על הליקוי וניתן לראותו או להרגישו.

הורדת רכב פלשתינאי מהכביש

 • בשל חוסר סנכרון בין מערכות המחשוב, הטיפול בנושא הורדת רכב פלשתינאי מהכביש שונה מטיפול ברכב ישראלי.
 • הודעת אי שימוש לרכב פלשתינאי תהיה ל-48 שעות. במקרים חמורים יוגבל הרכב לנסיעה, הגבלות כגון: גרירה, הגבלת מרחק הנסיעה, הגבלת מהירות מסוימת, תחימת זמן נסיעה, מתן הוראות בדבר מסלול הנסיעה, נסיעה ללא נוסעים נוספים ברכב מלבד הנהג.
 • הבוחן ימסור לנהג הרכב/בעל הרכב טופס הודעת אי שימוש.
 • רישיון הרכב יישאר אצל נהג הרכב/בעל הרכב ולא יבוטל.
 • כמו כן, יינתן הסבר על ידי הבוחן לנהג הרכב/בעל הרכב כי עליו לתקן את הליקויים וכי בדיקה תיערך בתחנת המשטרה.
 • הבוחן יעדכן במערכת הורדות את מתן הודעת אי השימוש ברכב.
 • החזרת רכב פלשתינאי לכביש:

במקרה בו נבדק הרכב הפלשתינאי ונמצא תקין, על הבוחן להחזיר את הרכב לכביש במערכת הורדות.

רשימת ליקויים ברכב – הבדיקות שמצבע בוחן רכב משטרתי

מערכת היגוי – על פי סעיף 320 לתקנות התעבורה

בליקויים הנובע ממערכת ההיגוי ברכב צו איסור שימוש ברכב יינתן במקרים הבאים:

 1. ליקוי בדמות חופש בגלגל ההגה.
 2. כמו כן, חופש או שחיקה בחלקי מערכת ההגה – תפוחים, מוטות יוביל למתן הודעת איסור שימוש ברכב.
 3. סדק או דפורמציה במערכת
 4. ריתוכים שנעשו על ידי גורם שאיננו היצרן
 5. קיומם של סדקים בשלדה ליד תיבת ההגה.
 6. חוסר באום מבטיח או פין פיצול.
 7. גלגל הגה שבור/עקום, או לא מקורי, אינו שאינו נע באופן תקין.
 8. גומיות קרועות.

מערכת בלמים – על פי סעיפים 324 – 333 לתקנות התעבורה

רכב שבמערכת הבלמים שלו נמצא ליקוי יקבל צו איסור שימוש במקרים הבאים:

ליקויים במערכת הידראוליות

 1. חוסר בלימה.    
 2. קיומן של נזילות במערכת הבלמים, משאבה לא תקינה, ליקוי בצנרת או בחיבורי הצנרת ומשאבות אופן.
 3. דוושת בלם נמוכה.
 4. מגבר בלם אינו פועל.
 5. סטייה לא רצונית עקב בלימה.
 6. אמברקס (hand break) פגום / לא פועל / לא מכוון.

ליקויים במערכת פניאומטית

 1. חוסר בלימה.
 2. דליפת אויר במערכת.
 3. נפילת לחץ אויר ללא לחיצה על דוושת הבלם כאשר המנוע פועל, ובלחיצה על דוושת הבלם.
 4. אי תקינות נורת הבקרה או הזמזם.
 5. מד לחץ אויר לא תקין.
 6. מערכת המקסי לא תקינה.
 7. קיימת סטייה לא רצונית בעת בלימה.

מערכת הדלק – על פי סעיף 317 לתקנות התעבורה

ליקויים מסוימים במערכת הדלק יובילו למתן צו אי שימוש ברכב במקרים הבאים:

 1. קיימת דליפת דלק מהמערכת.
 2. חיבורי צנרת לא תקינים.
 3. פתח מילוי הדלק לא תקין.

שינוי מבנה הרכב – על פי תקנות 380-383, 313-315 לקנות התעבורה

שינוי מבנה הרכב מזכה בצו איסור שימוש במקרים הבאים:

 1. מבנה רכב או ארגז לא תואם את רישיון הרכב כפי שנקבע ע"י היצרן או רשות הרישוי. הן לעניין גריעה מהמבנה המקורי והן לעניין תוספת למבנה המקורי.
 2. שינוי מידות, בכמות סרנים והחלפת מנוע.

מערכת התאורה – על פי סעיפים 334-351 לתקנות התעבורה

בעת קיומו של ליקוי במערכת התאורה ברכב צו איסור שימוש יינתן בתנאים הבאים:

 1. החלפת אורות בפנסי חזית לא תקינה.
 2. עוצמת האור בפנסי החזית לא שווה.
 3. כיסויי פנסים או עדשות שבורים.
 4. הרפלקטור חלוד.
 5. אחד הפנסים לא פועל.
 6. הותקן ברכב פנס או פנסים אסורים לשימוש.
 7. צבע אור הפנס לא בהתאם לתקנות התעבורה.

מערכת הפליטה – על פי סעיפים 155, 318 לתקנות התעבורה

איסור שימוש ברכב במקרים הבאים:

 1. אי שלמות מערכת פליטה או  מערכת פליטה לא אטומה.
 2. ממיר קטליטי חסר.
 3. פליטת עשן רב.
 4. רעש בלתי סביר.
 5. חוסר בבידוד בין צינור פליטה למכל דלק.
 6. בטרקטור- חוסר קולט גצים.

צמיגים וחישוקים – תקנות 365 + 322 + 321 לתקנות התעבורה

צמיג או חישוק שאינו עומד בסטנדרט כמופיע בתקנות התעבורה מוביל למתן צו איסור שימוש במקרים הבאים:

 1. הצמיג אינו תואם את סוג וגודל הצמיג הרשום ברישיון הרכב.
 2. עומק פרופיל הצמיג פחות מ-2 מ"מ.
 3. סוגי צמיגים שונים באותו צד.
 4. שחיקה מוגזמת בלתי אחידה.
 5. חתכים בצמיג.
 6. בליטה או נפיחות הצמיג.
 7. חישוק לא תקין.
 8. חוסר גלגל רזרבי או גלגל רזרבי שאינו תקין.
 9. חוסר אומים מחזקי גלגל או אי תקינותם.
 10. צמיג משפשף את הרכב.

מערכת הקפיצים – תקנה 323 לתקנות התעבורה

איסור שימוש ברכב במקרה של ליקוי במערכת הקפיצים ברכב יינתן במקרים הבאים:

 1. קפיץ שבור או שקוע.
 2. קיומו של סדק או שבר באחד מהעלים.
 3. תותבי הקפיץ בלויים.
 4. קיום חופש בברגים המהדקים.
 5. פין מרכזי שבור.
 6. בתושבת קפיץ סדק או שבר.

סרן קדמי, מתלים, בולמי זעזועים ומוט מייצב

איסור שימוש יינתן במקרים הבאים:

 1. ליקוי של חופש מופרז במערכת המתלה.
 2. כמו כן, ליקוי של חופש מופרז במסבי הגלגלים.
 3. ליקוי נוסף שייבדק הוא האם בעת הפניית ההגה לצדדים חלק ממערכת ההיגוי נוגע בצינורות הבלמים.
 4. בולמי זעזועים אינם פועלים / לקויים.
 5. חיבורי בולמי זעזועים אינם תקינים.
 6. חיבורי המוט המייצב אינם תקינים.

שילדה 371 – 379 לתקנות התעבורה

נזקי שלדה או אי התאמות בשלדה יובילו למתן צו איסור שימוש במקרים הבאים:

 1. קיומו של עיוות באחד מחלקי המסגרת.
 2. קיים סדק או שבר באחד מחלקי המסגרת.
 3. ישנו חופש בין חלקי המסגרת המחוברים בברגים / במסמרות.
 4. ריתוך לא מקורי בחלק חיוני של המסגרת.
 5. שלדת הרכב הוארכה ללא אישור מרשות הרישוי.

מד אוץ, טכוגרף, מגביל מהירות – תקנות 346 ד', 360 לתקנות התעבורה

צו איסור שימוש ברכב במקרים הבאים:

 1. אין מד מהירות.
 2. מד מהירות לא תקין.
 3. אין טכוגרף.
 4. הטכוגרף לא פועל או לא תקין ( כגון: מחט מכופפת).
 5. מידות צמיגי הרכב לא תואמות את הרשומות בתעודת כיול.
 6. חוסר תעודת כיול תקפה.        
 7. פער של מעל 15 קמ"ש בין המהירות בדיסקת הטכוגרף/ממ"לז לבין המהירות המוגבלת ברכב – מצביע על ליקוי בטכוגרף או במגביל מהירות.

מקרים נוספים בהם יינתן צו איסור שימוש ברכב

בקטגוריה זו נכללים חלקי ואביזרי הרכב שלא אוזכרו בסעיפים הקודמים.

אי תקינות / ליקויים / חסרים במערכות דלהלן יובילו לקבלת הודעה בדבר איסור שימוש ברכב בגין:

 • מגבי שמשות: לא פועלים, גומיות קרועות, חוסר – תקנה 357
 • שמשות: שמשה מנופצת, שמשה חסרה. ציפוי בחלונות קדמיים לא תקין – תקנה 356
 • צופר: מותקן שלא כחוק, לא תקין, חוסר בצופר תקנה – 359
 • טמבון, פגוש: חוסר, התקנה לא טובה, נזקי תאונה/שברים – תקנה 363 א'
 • מחזירי אור ("בקלית"): חוסר, דהויים, מחזיר אור שבור – תקנה 383 א'
 • חגורות בטיחות: חוסר בחגורות, חגורות קרועות או תפוסות, מתפסי חגורות לא תקינים – תקנה 364 א'
 • דלתות רכב, מכסה מנוע, מנעולים: נעילה לא תקינה, פתיחה וסגירת דלתות, מכסה מנוע לא נסגר/לא תקין, פתיחה סגירה ונעילת דלתות לא תקינה.
 • מראות: חוסר, מראות שבורות – תקנה  361
 • מרכב: קורוזיה, נזק תאונתי במרכב, חוסר חלקי מרכב –תקנה 352
 • זיהוי וסימני היכר: חוסר, מידות לא תקינות, לא ניתן לקריאה – תקנות 300-305
 • חיבורים ברכב מחובר/מורכב: חוסר, לא תקינים, שבורים – תקנות 371-379
 • מושבים: חוסר, לא מעוגנים, לא יציבים – תקנה 335

קיבלת דו"ח על נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש? צור קשר עם עורך דין תעבורה אוראל שטרית

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button