תנאי שימוש

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד עו"ד אוראל שטרית. משרדנו מתמחה בעיקרו בייצוג לקוחות בנושאים פלילי ותעבורה.

1.2. אתר זה הינו בבעלותו של עורך הדין אוראל שטרית (להלן: בעל האתר).

1.3. בעת כניסה לאתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: תנאי השימוש).

2.1. שימוש באתר ו/או תכניו, מעידה על הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש.

2.2. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

2.3. הסכם זה מהווה בסיס משפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שפורטו להלן.

האתר הינו פרופיל אינטרנטי תדמיתי מטעם המשרד, ומספק למשתמשיו מידע אינפורמטיבי בנושאים שונים, בעיקר בתחום המשפט הפלילי והתעבורתי.

האתר כולל תוכן מקצועי, מאמרים, מדריכים, דפי מידע, ציטוטי פסיקה וחקיקה ופרסומים בתחומים שונים, המסופקים ללא עלות.

האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

התכנים באתר הינם למטרת העשרה. מומלץ להיוועץ עם עורך דין בכל סוגיה או נושא המופיע באתר על מנת לקבל תמונה שלמה ומלאה. 

4.1. למשתמש באתר, אין ולא יהיו, זכויות כלשהן באתר, בזכויות היוצרים, או זכויות אחרות בו, למעט זכות שימוש, בכפוף להסכם זה. אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש באתר, וגזרותיו מעבר לשימוש פרטי, וכן אין הוא רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

4.2. השימוש באתר מותר לצרכים פרטיים וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע באתר לצרכים מסחריים אשר לא אושרו מראש ובכתב על ידי בעל האתר.

המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטי אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

האתר לא מתחייב שהשירות לא יופרע. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, שייגרם למשתמש עקב כך

בעת השארת הודעה באתר, בין אם באמצעות
דוא"ל ובין אם באמצעות השארת הודעה בתיבות "צור קשר" הפזורות באתר,
מביע המשתמש הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה
לשיקול דעת בעל האתר.

המשתמש רשאי לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי, באמצעות פניה לבעל האתר באמצעות כתובת הדוא”ל [email protected]

8.1. האתר אוסף ושומר באופן אוטומטי מידע אודות המכשירים של המשתמשים, והפעולות שהם מבצעים במסגרת האתר.

המידע עשוי לכלול כתובת IP של המחשב, מידע טכני (דוגמת סוג המכשיר,
מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן), הגדרות והעדפות של המשתמש (דוגמת אזור זמן, העדפות
שפה), מיקום המכשיר, מילות חיפוש שהובילו את המשתמש לאתר (לדוגמא – חיפוש
"עורך דין תעבורה" בגוגל שעשוי בסבירות גבוהה להוביל את המשתמש לאתר).

8.2. פרטי הזיהוי שהאתר עשוי לאסוף כוללים: שם; מין; גיל; כתובת; כתובת דוא"ל; טלפון; תאריך לידה ועוד. המשתמשים רשאים שלא למסור לאתר כל מידע אישי.

9.1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר שימוש שאינו חוקי וכן שימוש המנוגד לתנאי השימוש.

9.2. המשתמש מסכים שלא להשתמש בשירות כדי לשלוח/לפרסם/להעלות/לשדר/להפוך לזמין כל תוכן העונה על ההגדרות הבאות:

בלתי חוקי, מטריד, משמיץ, מאיים, פוגעני, מוציא דיבה, שיש בו כדי להוות חדירה לפרטיות, גזעני, נוגד את תקנת הציבור, מכיל עירום אלימות או תועבה, מפר סימן מסחר סוד מסחרי או זכויות יוצרים, מכיל דואר זבל או חומר פרסומי.

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה והנעשה בהם אינם נתונים לשליטתו של בעל האתר והוא אינו נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם.

11.1. כל זכויות הקניין הרוחני שייכים לבעל האתר או לצד ג' שהתיר לבעל האתר לעשות בו שימוש.

11.2. אין להעתיק להציג או להפיץ, באופן מלא או חלקי, את תכני האתר, בכל אמצעי שהוא, ללא הסכמת בעל האתר, בכתב ומראש. חל איסור על שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא הרשאה מבעל האתר.

11.3. כל שימוש בניגוד לאמור בסעיף זה, כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו בעקבות זאת.

12.1. בעל האתר משקיע מאמצים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, ייתכן כי יהיו טעויות בתכני האתר. במקרה של טעות כאמור, לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות. האתר לא אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים בו. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או הסתמכות על המופיע באתר.

12.2. מוסכם בזאת, כי השימוש באתר יהא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. בעל האתר לא יהיה מחויב לפצות את המשתמש, בגין כל נזק או הפסד, שאירע לו כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר.

12.3. שימוש באתר אין בו כדי ליצור יחסי עורך דין  לקוח, או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית כלפי המשתמש.

13.1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את בעל האתר, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. אין בשיפוי האמור כדי לגרוע מכל סעד שבעל האתר זכאי לו על פי דין.

13.2. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר ו/או שלוחיו, בגין כל טענה/תביעה/ודרישה/נזק/הפסד/אובדן רווח/תשלום/הוצאה/עלויות וחבויות, לרבות תשלומי שכר טרחה לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין ו/או זכויות צד ג’.

13.3. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם בעל האתר או מי מטעמו הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

13.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, , מיד עם הידרשו לכך בכתב. דרישת תשלום של בעל האתר תשמש כראיה מכרעת לגבי הצורך בשיפויו של בגין הנזק שנגרם.

13.5. המשתמש מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים בו ועושה שימוש במערכות אבטחה לצורך אבטחת המידע הזורם בו.

על אף זאת, למרות מאמצי אבטחת המידע מודע למשתמש כי אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה או אירוע סייבר כזה או אחר המתמקד באתר ו/או בשרתי האתר.. המשתמש נותן הסכמתו בזאת, כי האתר לא יישא באחריות לחשיפת המידע במקרה של פריצה למכשירי בעל האתר, למערכות האתר או לשרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז הדרום.

אנו מזמינים משתמשים לפנות אלינו לצורך
בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומתחייבים לעשות
מאמץ לטפל בפניות בהקדם.

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-8657118

פקס: 08-9222511

נייד:
052-8844323

דוא”ל: [email protected]

כתובת
המשרד
: רחוב הבנאים 3, משרד 43, אשדוד. מיקוד: 7760903.

כתובת למשלוח דואר: זלמן ארן 6/6, אשדוד. מיקוד: 7740303.

Call Now Button