Read more about the article ינשוף סמים – בדיקת רוק חדשה לאיתור שימוש בסמים [2021]
ינשוף סמים

ינשוף סמים – בדיקת רוק חדשה לאיתור שימוש בסמים [2021]

משטרת ישראל החלה בימים האחרונים (חודש יוני 2021), להיערך לקראת שימוש בערכה חדשה באמצעותה תיערך לנהגים בדיקת רוק לגילוי סמים – "ינשוף סמים".
הערכה החדשה לגילוי סמים תאפשר למשטרת ישראל לדרוש מנהגים למסור דגימת רוק לגילוי שימוש בסמים בתוך דקות. לאחר נטילת דגימת הרוק מהנהג, מתקבלת תוצאה המהווה אינדיקציה לשימוש בסמים מסוגים שונים.
ההחלטה המאשרת שימוש בערכה לבדיקת סמים ברוק יצאה לפועל לאחר חקיקה בכנסת.
משמעות הדבר היא, כי למשטרת ישראל יתאפשר לדרוש מנהגים למסור דגימת רוק לגילוי שימוש בסמים, גם ללא חשד קודם לגבי שימוש בסמים.

במכרז שהוציאה משטרת ישראל זכתה חברת "Securetec"

אילו סוגי סמים ינשוף סמים מאתר?

  • קנאביס
  • קוקאין
  • אקסטזי
  • הרואין
  • מורפיום
    ערכת הבדיקה לאיתור סמים ברוק מאפשרת קבלת תוצאות בדיקה תוך עשר דקות מרגע הדגימה, במהימנות גבוהה המוערכת ב-95%.

אופן נטילת דגימה לאיתור שימוש בסמים באמצעות ינשוף הסמים

הרוק נלקח מהלשון של הנהג.
ככל והנהג לא מסר דגימת רוק מספקת, ינשוף הסמים יתריע על כך באמצעות אינדיקציה בצורת שלושה פסים, שפירושם שהבדיקה לא תקינה.
שלושת הפסים האמורים דומים לאינדיקציה הניתנת במסגרת בדיקת הריון.
פס אחד ינשוף הסמים מראה תוצאה שמשמעותה שברוק של הנבדק, התגלו סמים.
כפי שנכתב לעיל, אין מדובר בראיה חותכת, אלא באינדיקציה בלבד.

לא ניתן להרשיע נהג על סמך ינשוף הסמים באופן בלעדי.
על השוטר הבודק דגימת רוק של נהג להחזיק את ינשוף הסמים בצורה אנכית (90 מעלות), למשך 10 שניות.

לאחר מכן יש להניח את ינשוף הסמים על משטח מאוזן למשך 5 דקות.


להמחשת תהליך הבדיקה באמצעות ינשוף הסמים החדש מצורף סרטון:

בדיקה לאיתור סמים ברוק – איך זה עובד במדינות אחרות?

במהלך שנת 2018 אושר בקנדה שימוש במכשיר ינשוף סמים באמצעות דגימת רוק,
(למי שלא זוכר – בעקבות לגליזציה בקנדה הקנאביס חוקי).
ינשוף הסמים בו הרשויות בקנדה עושות שימוש הוא מכשיר דראגר 5000.
השימוש במכשיר הדראגר נשקל גם בישראל.

אחיו הקטן, מכשיר Drager IL 9510, משמש בישראל ינשוף למדידת אלכוהול.

אולם בסופו של דבר נבחר מכשיר מתוצרת Securetec.

ינשוף לבדיקת סמים בעיני החוק – אופן עריכת הבדיקה ונהלים

השימוש בערכה לבדיקת סמים באמצעות דגימת רוק, בדומה למכשיר הנשיפון, נותנת אינדיקציה ראשונית ולא מהווה ראייה משפטית.
ככל ועולה מבדיקת רוק של הנהג תוצאה חיובית להימצאות סמים יידרש לבצע בדיקות נוספות.

בדיקות אלו הן בדיקת שתן לאיתור סמים, או בדיקת דם לאיתור סמים.
במקרה בו נהג מופנה להמשך טיפול בעניינו עקב תוצאה חיובית לסמים בבדיקת הרוק, סדר הפעולות שעל המשטרה מוטלת החובה לבצעה מוסדר בנוהל 02.232.03, שעניינו טיפול בעבירת השכרות:

שוטר ידרוש מהנהג דגימת דם

השוטר יסביר לנהג מהי מטרת נטילת הדגימה, יסביר כי יש חובה להיבדק.

בהתאם להוראת סעיף 64ד(א) לפקודת התעבורה, נהג המסרב להיבדק, ללא מניעה רפואית שתיקבע ע"י רופא לבדיקה, נחשב כנהג שעבר עבירת נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.
לאחר מכן, על השוטר לבקש הסכמה מהחשוד למתן דגימת הדם.
השוטר צריך לתעד את הדברים שהבהיר לחשוד ואת הנסיבות לדרישת בדיקת דם.

במצב בו מסכים הנהג למסור דגימת דם

1) באגף התנועה יש ערכות ללקיחת דגימות דם לצורך בדיקת שכרות.
הערכה מכילה מבחנות שבתוכן חומר משמר וחומר חיטוי ללא אלכוהול.
2) נטילת הדגימה תיעשה במרפאה או בית חולים, או בתחנת משטרה, ככל וניתן לקיים בה בתנאי מרפאה.
3) נטילת דגימת הדם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) התשנ"ו-1996: אח, אחות, חובש או רופא.
4) בדיקת דם לאיתור סמים אצל נהג תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה על כבוד האדם, פרטיותו ובריאותו, ועד כמה שניתן מבלי לגרום לנהג פגיעה, אי נוחות וכאב.

חובות המוטלות על נוטל הדגימה לגילוי סמים

1) על בעל מקצוע רפואי לברר את מצב בריאותו של הנדגם.

ככל והתעורר חשד סביר, לפיו נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של הנדגם – לא יטול בעל המקצוע את דגימת הדם.

2) בעל מקצוע רפואי, שאינו רופא, רשאי לדרוש כתנאי מקדים לנטילת הדגימה אישור מרופא.

3) פגישת חשוד – רופא תערך ללא נוכחות השוטר.

במקרה בו מסרב חשוד לפגוש רופא, יודיע לו השוטר כי התנהגותו תחשב סירוב להיבדק.

בנסיבות אלה יראו את החשוד כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיפים 64ד ו- 62(3) לפקודת התעבורה.

תיעוד בדיקת ינשוף סמים

1) על שוטר לתעד את נטילת הדגימה בטופס המיועד לכך, וכן למלא "דין וחשבון על נטילת דם לבדיקת שכרות".

העתקים ממסמכים אלה יועברו לאדם ממנו נטלה הדגימה.

הטפסים המקוריים יישארו בידי השוטר ויתויקו בחומר הראיות.

2) ככל ונדרשת בדיקת רופא, כאמור לעיל, גם הרופא יחתום על גבי הטפסים הרלוונטיים.

משך העיכוב לצורך בדיקת סמים

1) אין לעכב מעל לזמן הדרוש לביצוע בדיקת דם, ובכל מקרה לא מעל לשלוש שעות.

2) עיכובו של החשוד כאמור יבוצע בהתאם להוראות פקודת מטא"ר 14.01.34 וחוק המעצרים הנוגע לסמכות עיכוב.

במקרה בו עלה משך העיכוב על 20 דקות או שהחשוד עוכב לתחנת המשטרה, יערוך מבצע העיכוב דו"ח.

בדו"ח זה יפרט השוטר את שמו של המעוכב, סיבת עיכובו ומשך עיכובו.

3) כשמסתיים העיכוב, ככל והנהג לא נעצר, ישחררו אותו.

העברת דגימת סמים לבדיקה

1) השוטר ידביק על המבחנה המכילה את הדגימה מדבקה, עליה יירשמו ראשי תיבות של שמו, שמו של החשוד ותאריך נטילת הדגימה.

את המבחנה שסומנה כאמור, יש להכניס לשקית מוצגים ולסגור אותה היטב, באמצעות פס הדבקה.

2) שרשרת הראיות – כאשר לא נעשה בנטילת דגימת הסמים שימוש בשקית מוצגים, יש לתעד במסגרת "שרשרת הראיות" את הדרך שעברה המבחנה, וכיצד נשמרה עד להעברתה למעבדה.

3) שובר הדואר הנושא את מספר שקית המוצגים, יתויק אף הוא בתיק החקירה.

4) על השוטר להכין הפניה למעבדה טוקסיקולוגית לשם ביצוע הבדיקה.

5) "אוכלוסיה מיוחדת" – לגביה נקבע סף שכרות נמוך יותר:

נהג חדש, נהג צעיר (מתחת לגיל 24), נהג רכב מקצועי – מסחרי או רכב עבודה שמשקלם 3500 ק"ג או יותר, ונהג רכב ציבורי.

במקרה בו החשוד נמנה עם אוכלוסייה זו, יש לציין זאת בטופס, במקום המיועד לכך.

6) את המבחנה שמכילה את הדגימה, בצירוף טופס הפניה, תועבר בהקדם האפשרי, אל המעבדה לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה בבית החולים שיבא בתל השומר, באמצעות מסירה ביד, או באמצעות דואר משטרתי, או בדואר רשום בנוסף על בקשה בכתב. מטרת העברת הדגימה הינה לקבל חוות דעת ממומחה לגבי המצאות סם מסוכן או תוצרי חילוף של סם מסוכן בדגימה.

7) ייתכנו מקרים בהם יידרש החשוד לעבור בדיקת אלכוהול בנוסף לבדיקה לאיתור סמים.

במקרים מסוג זה, יש ליטול מהחשוד דם בשתי מבחנות, אחת לבדיקת האלכוהול ואחת לבדיקת הסמים.

8) אישור על מסירת המבחנה וחוות דעתו של המומחה תוצאות הבדיקה יתויקו בתיק החקירה.

סרוב להבדק בבדיקת דם לגילוי סמים

כאשר חשוד מסרב למסור דגימה, ללא מניעה רפואית לכך, על השוטר להודיע לו כי סירובו מהווה עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיפים 64ד ו-62(3) לפקודת התעבורה.

במקרה ובעקבות הודעת השוטר לחשוד עומד החשוד בסירובו, יעכב אותו השוטר לתחנת המשטרה לצורך חקירתו בעבירה של נהיגה בשכרות.

נטילת דגימת דם לאיתור סמים ממחוסר הכרה

1) ישנה סמכות לשוטר להורות על נטילת דגימת דם מנהג רכב, החשוד כשיכור או מעורב בתאונת דרכים, כאשר הוא מחוסר הכרה.

2) במקרה כזה, מתבטלת החובה להודיע לחשוד על משמעות הבדיקה, שכן, האדם מחוסר הכרה.

3) עוד במקרה של חוסר הכרה, המסמכים לא יכולים להימסר לנהג מחוסר ההכרה, על כן עותק מהם יימסר לבן משפחה של הנבדק, לבקשתם.

"בן משפחה" לעניין זה – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות.

אכיפה נגד נהגים המשתמשים בסמים

1) על פי פקודת התעבורה ישנם 3 סוגי בדיקות לאיתור סמים: בדיקת רוק, שתן ודם.

2) בדיקת רוק לאיתור סמים:

התוצאה המתקבלת מדגימת הרוק משמשת אינדיקציה ראשונית, לצורך ביסוס חשד סביר לכך שהנהג השתמש בסמים עובר לנהיגה.

תוצאות בדיקת רוק לאיתור סמים לא תשמש ראיה בלעדית לכך שהנהג נהג תחת השפעת סמים.

3) תוצאות בדיקות שתן או דם יכולות לשמש ראיה בלעדית להוכחת נהיגה תחת השפעת סמים.

4) קמה סמכות לשוטר לדרוש בדיקת שתן או דם כאשר הנהג מעורב בתאונת דרכים.

כמו גן, לשוטר סמכות כאמור גם כאשר קיים חשד סביר לכך שהנהג שיכור.

5) בדיקת שתן, בניגוד לבדיקת דם, נחשבת פחות פולשנית ועל כן תינתן לה עדיפות.

6) שוטר ידרוש בדיקת דם לגילוי סמים בגוף הנהג, כאשר קיימת מניעה לביצוע בדיקת שתן.

ניתן לקיים בדיקה כאמור ובמקרה בו הנהג מעורב בתאונת דרכים.

7) כאשר הנהג מחוסר הכרה הבדיקה שתערך תהיה בדיקת דם בלבד.

חשד סביר לנהיגה תחת השפעת סמים

חשד סביר לשימוש בסמים עשוי להתעורר בעקבות:

1) האופן בו הנהג נוהג.

2) דברי הנהג – לדוגמא, הודאה על שימוש בסמים.

3) התנהגות הנהג – חוסר התמצאות במרחב, תגובות לא ענייניות, דיבור לא ברור, ישנוניות, עליזות.

4) הימצאות סמים או מכשירים לצריכת סמים ברכב.

5) קיים לגבי הנהג מידע מודיעיני המצביע על אפשרות לשימוש בסמים.

6) בדיקת רוק המצביעה על שימוש בסמים:

(א) ישנה לשוטר סמכות לדרוש דגימת רוק מנהג, לצורך בדיקה אם קיים בגופו סם .

(ב) אין צורך בחשד שנעברה עבירה.

(ג) תוצאה חיובית בבדיקת רוק – תהווה חשד סביר לכך שבגוף הנבדק קיים סם.

במקרה כזה לשוטר תינתן הסמכות לדרוש בדיקת שתן או דם.

(ד) לא תישלל סמכותו של השוטר לדרוש בדיקת שתן או דם, במקרה של קבלת תוצאה שלילית בבדיקת הרוק, כאשר ישנו חשד סביר לשימוש בסמים עובר לנהיגה.

(ה) תוצאות בדיקת רוק לא ישמשו ראיה בלעדית להוכחת עבירה של נהיגה בשכרות סמים.

(ו) יש ליטול דגימת רוק באמצעות מכשיר שאושר על ידי שר התחבורה.

(ז) סירוב למסור דגימה לא מהווה עבירה פלילית, אך יכול לבסס חשד סביר שהנהג שיכור.

הודעה על בדיקת סמים

1) שוטר יודיע לנהג החשוד בנהיגה בשכרות סמים את המטרה העומדת מאחורי הדרישה לנטילת הדגימה.

על השוטר להסביר לנהג שחלה עליו חובה להיבדק.

כמו כן, יסביר השוטר כי המסרב להיבדק רואים אותו כנהג שעבר עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה.

לאחר מכן, יבקש השוטר מהנהג הסכמה למתן הדגימה.

2) השוטר יתעד בכתב את הדברים שהבהיר לנהג, ואת הסכמתו בטופס המיועד לכך.

3) במקרה בו הסכים הנהג להיבדק ניתן ליטול את הדגימה.

לקריאה נוספת – ינשוף הסמים באתר וואלה

עורך דין נהיגה בשכרות אוראל שטרית מתמחה בייצוג נהגים המואשמים בנהיגה בשכרות סמים או אלכוהול.

הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקי תעבורה מסוג זה, עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן.

אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

להמשך קריאהינשוף סמים – בדיקת רוק חדשה לאיתור שימוש בסמים [2021]
Read more about the article מכשיר הינשוף החדש
מכשיר הינשוף החדש נכנס לשימוש במשטרת ישראל. כאן ניתן ללמוד על מכשיר הינשוף החדש

מכשיר הינשוף החדש

מכשיר הינשוף החדש נכנס לפעילות

מכשיר הינשוף החדש לבדיקת אלכוהול באוויר נשוף נכנס לפעילות באגף התנועה של משטרת ישראל.

מסקירה ראשונית של המכשיר החדש עולים מספר שינויים מהותיים באופן הפעלתו ויכולותיו.

למה משטרת ישראל בחרה לשדרג את מכשיר הינשוף ולהצטייד במכשיר ינשוף חדש?

במסגרת המאבק המתמשך של משטרת ישראל, אגף התנועה מצייד את השוטרים במכשיר חדש ומשודרג לבדיקת נהגים העוברים על עבירת נהיגה בשכרות.

במהלך חצי השנה הראשונה של 2017, נתפסו למעלה מ-1,700 נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול, עלייה של 12% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

הצטיידות אגף התנועה במכשיר החדש בא כחלק מהמשך התעצמות המשטרה באמצעי אכיפה כנגד נהגים שיכורים, בדגש על אוכלוסיות מיוחדות:

נהג חדש, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים, נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי ונהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3.500 ק"ג.

המכשיר החדש שיחליף את המכשיר הקיים יעיל מאוד ומאפשר למשטרה לבצע אכיפה כנגד האוכלוסיות המוזכרות לעיל, כאשר המדידה כלפיהם תחל להתבצע מערכים של 100 מ"ג.

המכשיר החדש מצויד במסך מגע דיגיטלי ובעל תו תקן ישראלי.

למה צריך מכשיר? ומה קורה עם מכשיר המכשיר הישן?

עד היום משטרת ישראל הייתה משתמשת במכשיר מדגם "Drager Alcotest 7110", אשר נמצא בשימוש עוד משנת 1980.

בימים אלה החלה המשטרה לעשות שימוש במכשיר חדש – "Drager IL 9510".

המכשיר החדש הינו מכשיר מתקדם יותר מהישן, בעל תו תקן ישראלי, ומיוצר על ידי אותו יצרן של המכשיר הישן, חברת עמוס גזית.

כרגע, עומדים לרשות המשטרה 77 מכשירי ינשוף מהדור החדש, ועוד 47 מכשיר ינשוף מהדור הישן.

נכון לעכשיו, המשטרה עושה שימוש בו זמנית גם בינשוף החדש וגם בינשוף הישן.

משטרת ישראל ביקשה החודש תקציב בהיקף של 4 מיליון שקל עד לסוף 2017, לצורך רכישת חלפים ותיקונים של הינשוף החדש וכן עבור מכשיר הינשוף הישן.

לצורך הכנסת הדגם החדש יותר של מכשיר הינשוף לשירות המשטרה, מבקש אגף התנועה להתקשר ד"ר שלמה אלמוג כדי שיספק ייעוץ מקצועי.

ד"ר אלמוג, מומחה לתעבורה, צפוי להכין חוות דעת בנוגע למכשיר החדש.

כמו כן, במקרה הצורך יקרא ד"ר אלמוג להעיד בבתי משפט אודות המכשיר החדש, אופן פעולתו ואמינותו.

לטענת ד"ר אלמוג, המכשיר החדש הוא "דור מתקדם יותר" וכי מדובר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר היום.

הממשק של המכשיר החדש לא שונה בבסיסו מהישן, אך הוא יציב יותר, בעל מסך מגע וגרפיקה נוחה יותר לעומת מכשיר הינשוף מהדור הישן.

מהם ההבדלים בין המכשיר החדש למכשיר הישן?

ההבדל העיקרי בין המכשיר החדש למכשיר הישן:

למכשיר החדש יש יכולת לשדר ולקבל מידע ממרכז בקרה, יכולת שאין למכשיר הישן.

אולם, נכון לעכשיו לא נעשה שימוש באופן זה, מהסיבה הפשוטה – פלט הינשוף מהווה ראיה משפטית.

על מנת שניתן יהיה להשתמש במכשיר החדש באופן זה יש לדאוג לאבטחת המידע העובר בו.

מידע נוסף בנוגע להתפתחות מכשיר הינשוף – ניתן ללמוד כאן

במידה והואשמתם בעבירת נהיגה בשכרות, בין אם באמצעות הינשוף החדש ובין אם באמצעות הינשוף הישן, צרו קשר עם משרדנו ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא התחייבות בכל הנוגע לאפשרויות העומדות לרשותכם לאור נסיבות ביצוע העבירה וסוגה. בתיקי נהיגה בשכרות ישנן פעולות דחופות שיכול לבצע אך ורק עורך דין נהיגה בשכרות. כל כן, יש ליצור קשר מיידי עם עורך דין המתמחה בנהיגה בשכרות.

חייג אלינו עכשיו:

052-8844323

להמשך קריאהמכשיר הינשוף החדש
Read more about the article סירוב לבדיקת שכרות
סירוב לבדיקת שכרות גורר ענישה מחמירה, לכאורה כאילו המסרב לעבור בדיקת שכרות אכן נהג בשכרות. כאן ניתן ללמוד מתי התנהגות נהג תחשב כסירוב ומתי לא

סירוב לבדיקת שכרות

סירוב לבדיקת שכרות מביא לכך שמבחינת החוק רואים במסרב כמי שעבר עבירת נהיגה בשכרות.

הוראות החוק קובעות שעל כל נהג מוטלת החובה להיבדק ולשתף פעולה עם המשטרה בבואו לעבור בדיקת שכרות.

חשוב לדעת כי אין חוק שמתיר למשטרה להכריח נהג לעבור את בדיקת השכרות.

עוד חשוב לדעת, שסירוב לבדיקת שכרות מביא לכך שאותו נהג ייחשב כמי שנהג בשכרות ברף הגבוה.

סירוב לבדיקת שכרות – באילו מקרים?

סירוב לעבור בדיקה הנוגעת לשכרות לא חייב להיות במילים. במקרים מסוימים רואים נהג כמסרב על בסיס התנהגותו.

לדוגמא, ייתכן מצב בו נהג יודיע לשוטר הבודק שהוא מוכן לעבור בדיקת שכרות, אך בפועל – לנשוף נשיפות קצרות למכשיר הינשוף, בניגוד להוראות השוטר.

במצב כזה, תינתן לנהג האפשרות לחזור על הבדיקה לאחר מספר דקות, תוך כדי הבהרה שאם לא ייתן דגימה כראוי – יראו בו כמי שסירב לבדיקת השכרות.

פסיקת בית המשפט על סירוב לבדיקת שכרות במקרה בו הנהג "לא הצליח" לנשוף כראוי

בפסק הדין תת"ע 3408-04-14 מ"י נ' דייט הנאשם התבקש על ידי שוטר לתת דגימה באמצעות מכשיר הינשוף.

הנאשם הסכים לנשוף למכשיר הינשוף, אך עשה זאת בניגוד להוראות השוטר.

הנאשם נשף נשיפות קצרות ולא מעומק הריאות כפי שנתבקש.

השוטר אף הדגים לנאשם כיצד יש לתת את הדגימה, אך הנאשם כשל שוב ושוב.

לאחר שניתנו לנאשם 6 הזדמנויות לנשוף למכשיר הינשוף, החליט השוטר כי הנהג מסרב לעבור את בדיקת השכרות.

בית המשפט פסק בסופו של דבר כי לנאשם לא היה מצב רפואי שמצדיק את אי היענותו לתת דגימה, ולכן – הנאשם הכשיל את הבדיקה ובעצם סירב לעבור אותה.

במקרה בו לנהג הנבדק לא תהיה סיבה טובה לכך שלא הצליח לתת דגימה כראוי, יראו בו כמי שעבר על הוראות סירוב לבדיקת שכרות.

תירוץ טוב להכשלת בדיקת הינשוף יהיה במקרה בו סיבה רפואית, כמו אסטמה, היא זו שלא אפשרה לנהג לתת דגימת אוויר נשוף כראוי.

פסיקת בית המשפט על סירוב לבדיקת שכרות במקרה בו הנהג ברח מהמקום בו עוכב לבדיקה

בפסק הדין 1399/06 ת' ת"א נ' גולדגור איתי פסק בית המשפט כי בריחת נהג מהמקום בו עוכב לצורך בדיקת שכרות מהווה סירוב בדיקת שכרות.

יתירה מכך, בריחת נהג ממקום עיכובו מציגה אותו באור שלילי. הרי אדם פיכח לא יברח ממקום העיכוב והבדיקה.

"האם נהג יכול לבחור את סוג הבדיקה?"

התשובה היא לא.

לא ניתן לבחור את סוג הבדיקה, לא קיים מקור סמכות להורות שהחשוד בנהיגה בשכרות יכול לבחור איזה סוג דגימה לתת.

בפסק הדין רע"פ 8624/11 אליסי נ' מ"י נפסק שהשוטר רשאי לבחור איזו בדיקה על הנהג לעבור.

בפסק הדין רע"פ 4388/12 וקנין נ' מ"י פסק בית המשפט:

סירובו של נהג לעבור בדיקת שכרות באמצעות מכשיר הינשוף, ובמקום זאת לדרוש לעבור בדיקת דם במקום לא תביא לכך שיראו בנהג כמסכים, אלא כמסרב לבדיקת השכרות.

"ואם אני לא מאמין בינשוף, כי שמעתי שהוא מזייף?"

חוסר אמון במכשיר הינשוף לא מצדיק סירוב לבדיקה באמצעותו.

בפסק הדין 2287/08 קיטמן נ' מ"י פסק בית המשפט:

כאשר הרשעת הנהג מתבססת על סירובו לעבור בדיקת שכרות – לא תשמענה טענות נגד מכשיר הינשוף.

"התבקשתי להיבדק בינשוף והסכמתי. הייתה בעיה עם המכשיר שלא באשמתי ועכשיו השוטר מבקש ממני בדיקת דם – אני יכול לסרב?"

ההוראות המקנות לשוטר סמכות לערוך בדיקת שכרות מאפשרות לו לדרוש מהנהג לעבור מספר בדיקות שכרות, לאו דווקא בדיקה אחת.

מטרת בדיקת השכרות היא לברר האם הנהג היה שיכור בזמן שנסע ברכב.

לעתים עולה הצורך לערוך מספר בדיקות לצורך הקביעה האם הנהג נסע ברכב בעת היותו שיכור.

שיקול הדעת בנוגע לאופן בו תתבצע בדיקת שכרות נתון לשוטר הבודק והוא לא מוגבל בעניין.

"הסכמתי להיבדק בינשוף, אחרי שהתקבלה התוצאה ביקשתי לעבור גם בדיקת דם – האם השוטר מחוייב לאפשר לי לעבור בדיקה נוספת לבדיקת השכרות?"

השוטר לא מחויב לאפשר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות לבצע בדיקת נוספת מעבר לבדיקת הינשוף.

עם זאת, חשוב להכיר את הנחיית ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.

הנחייה זו קובעת שבמקרה כזה על השוטר לשקול את האפשרות לערוך לנהג בדיקת דם בנוסף על בדיקת הינשוף.

אולם, אין בכך כדי להטיל על השוטר לערוך בדיקת דם בנוסף לבדיקת הינשוף.

באפשרות הנהג לסור מידית לבית חולים ולבקש שיערכו לו בדיקת דם לאיתור הימצאות אלכוהול בגופו.

היתרון בדרך פעולה זאת – ניתן להשתמש בממצאים אלו בבית המשפט, על מנת להוכיח שהנהג לא נהג בשכרות.

סירוב לבדיקת שכרות – חזקה הניתנת לסתירה

נהג המסרב לתת דגימה לצורך בדיקת שכרות, כאמור, רואים בו כמי שנהג בשכרות.

יחד עם זאת חשוב לדעת שניתן לסתור חזקה זו, בהינתן הסבר סביר לכך שהנהג לא נתן דגימה.

כתוצאה מכך, ישנו תנאי מקדים לכך שהמשטרה תראה בנהג כמסרב לעבור בדיקת שכרות. על השוטר חלה החובה לקבל את הסכמת הנהג למתן דגימה, וכאשר נהג מראה סימנים של מסרב לתת דגימה – על השוטר להסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב להיבדק במסגרת בדיקת השכרות.

על ההסבר להיות חד וברור, בשפה המובנת לנהג.

חזרה מסירוב לעבור את בדיקת השכרות

מה קורה במקרה בו נהג מסרב לעבור את בדיקת השכרות ולאחר מכן מתעשת ומחליט שכדאי לו לתת דגימה?

בית המשפט פסק שאין לאפשר לנהג המסרב להיבדק לחזור בו בכל רגע שיתחשק לו. הסיבה לכך מובנת, הזמן שחולף מוריד את רמת האלכוהול בגופו של הנהג.

מתן האפשרות לנהג לחזור בו מסירוב לבדיקת שכרות יגרום לכך שנהגים יזגזגו בין הסכמה לתת דגימה לבין סירוב לבדיקת שכרות, הכול על מנת שרמות האלכוהול בגוף תרדנה.

בפסק הדין 19048/08 ת' ירושלים נ' בן אבידה דור נפסק כי אין הצדקה לאפשר לנהג לחזור בו מהסירוב לעבור בדיקה, לאחר שעמד על סירובו למעלה ממחצית השעה.

בפסק הדין 4844/07 ת' שרון נ' בן צבי אורית פסק בית המשפט שבמקרה בו נהג חוזר בו מסירובו לעבור בדיקת שכרות, אך בחלוף 10-15 דקות התעשת והסכים לעבור את הבדיקה – על השוטר לאפשר לנהג לעבור את הבדיקה.

כיום, ההנחיה שמקבלים השוטרים ממשטרת ישראל היא כי לא רואים בנהג כמסרב לבדיקת שכרות כאשר מרגע סירובו הראשוני חלפו פחות מ-15 דקות.

האם כדאי לסרב לבדיקת שכרות?

ככלל, סירוב לבדיקת שכרות הוא האפשרות הגרועה ביותר, עדיף לתת דגימה במכשיר הינשוף, לקבל תוצאה שמעידה על נהיגה בשכרות ולאחר מכן להתמודד עם האישום, כפי שניתן לראות במאמר הבא – לחץ למעבר למאמר נהיגה בשכרות.

כיצד לפעול במהלך בדיקת השכרות?

טיפ מספר 1 – תיעוד דיגיטלי

יש לערוך תיעוד המאורע באמצעות צילום וידאו. אם אין אפשרות כזו – גם הקלטה קולית היא אופציה טובה.

במקרה בו ישנם נוסעים נוספים ברכב – דאגו לכך שיהיה מי שיתעד את האירוע.

עדיף לעשות זאת בהסתר מעיני השוטרים, על מנת לתעד את הלך רוחם מבלי שיידעו שמקליטים אותם, כך ניתן לקבל חומר יקר ערך להמשך ההליך.

גם אם שוטר "יתפוס" אתכם מתעדים אותו – אין בכך פסול. זה חוקי, חשוב ויעיל.

טיפ מספר 2 – גשו לערוך בדיקת דם

יש לבקש לערוך בדיקת דם. במקרה הצפוי בו השוטר יסרב לדרישתכם, יש לגשת לבית החולים הקרוב לצורך בדיקת דם במהירות האפשרית.

שימו לב! ככל ונפסלתם לנהיגה באותו מועד (מה שצפוי לקרות) – חל עליכם איסור לנהוג מאותו מועד.

זה אמנם נשמע ברור ואף מצחיק, אך עדיף להיות על הצד הבטוח ולהבין שלאחר סירוב לבדיקת שכרות מתקיים הליך של פסילה מנהלית, לרוב – במקום העיכוב והסירוב לבדיקת השכרות.

טיפ מספר 3 – תיעוד במסמכים

יש לוודא כי הבקשה לעריכת בדיקת דם נרשמה במסמכים אותם עורכים השוטרים. אזכור רפואי – סובלים רחמנא לצלן מבעיה רפואית?

ראשית – רפואה שלמה.

שנית, אם יש לכם בעיה רפואית כלשהיא – יש לוודא שהדבר נרשם במסמכים אותם עורכים השוטרים.

טיפ מספר 4 – וודאו מה תוכן המסמך עליו אתם חותמים

במהלך בדיקת השכרות תעברו מספר מבדקים ודרישות מצד השוטרים.

חלק מדרישות אלו נוגעות לחתימתכם על המסמכים שהשוטרים יניחו לפניכם.

ישנה חשיבות מכרעת לכך שתוודאו על מה בדיוק את חותמים!

קראו את המסמך ובמקרה בו יהיו לכם תיקונים – אל תתביישו להעלות זאת בפני השוטרים בטרם חתמתם על המסמך.

כיצד מתנהל תיק במקרה של סירוב לבדיקת שכרות?

מעבר לאמור לעיל, בדגש על הפעולות שיש לבצע על מנת שלא להיחשב כמסרבים לבדיקת שכרות, או הפעולות שיש בהן כדי לעזור לכם בהמשך ההליך, ישנן 2 דרכי תקיפה להאשמה בסירוב לבדיקת שכרות:

  1. ההסבר הניתן לנהג

כאמור לעיל, על ההסבר להיות חד ברור ובשפה המובנת לנאשם.

נהג שאינו דובר השפה העברית ונתבקש לתת דגימה לצורך בדיקת שכרות יכול לטעון שלא הוסבר לו באופן שאינו משתמע לשתי פנים את משמעות הסירוב.

  1. אופן פעולת השוטר הבודק

על השוטרים העורכים בדיקת שכרות לדייק בלוחות הזמנים אותם הם מציינים בדו"חות אותם הם עורכים.

בפסק הדין 19823-09 מ"י נ' אהרן גלמידי בית המשפט זיכה את הנאשם מעבירת סירוב לבדיקת שכרות.

הסיבה לזיכוי הייתה העובדה שהשוטרים לא ערכו את המסמכים כראוי.

*תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ כזה. המאמר אינו חסין מטעויות, אין להסתמך עליו בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה.

במידה והואשמתם בעבירת נהיגה בשכרות או בעבירת סירוב לבדיקת שכרות –  צרו קשר עם משרדנו ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא התחייבות בכל הנוגע לאפשרויות העומדות לרשותכם לאור נסיבות ביצוע העבירה וסוגה.

חייג אלינו עכשיו:

052-8844323

להמשך קריאהסירוב לבדיקת שכרות
Read more about the article עורך דין נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות יכול להציל אותך משלילה ממושכת. קרא כאן כיצד עורך דין נהיגה בשכרות יכול לפעול לטובתך.

עורך דין נהיגה בשכרות

עורך דין נהיגה בשכרות אוראל שטרית – בעל ניסיון בניהול מאות תיקי נהיגה בשכרות.

במאמר זה נתמקד בכל שלבי התיק בעבירת נהיגה בשכרות, החל מרגע העיכוב לבדיקה, עובר להגשת כתב אישום ועד העונש בעבירה.

עורך דין נהיגה בשכרות אוראל שטרית

שלבי ההליך בעבירת נהיגה בשכרות

עורך דין נהיגה בשכרות

1. נשיפון

משמש לבדיקת אינדיקציה להיות נהג במצב של שכרות. כאשר מכשיר הנשיפון אכן מראה כי קיימת אינדיקציה לשכרות – יידרש הנהג להיבדק במכשיר הינשוף.
אין חובה להיענות לדרישת השוטר ולתת דגימה במכשיר הנשיפון. יש לשים לב! בבדיקת הנשיפון – מותר לסרב ללא בעיה. לעומת זאת, לסירוב בבדיקת הינשוף ישנן השלכות – המסרב לתת דגימת נשיפה במכשיר הינשוף רואים אותו כשיכור.

עורך דין נהיגה בשכרות

2. בדיקת מאפיינים

בדיקה משולבת הבודקת את השפעת האלכוהול על מערכת העצבים בגוף. על סמך בדיקה זו ניתן לקבוע האם אדם נתון להשפעת אלכוהול וחומרים משכרים. בדיקה זו מתבססת על התרשמותו של השוטר שעורך את הבדיקה, ולכן אין מדובר בראיה חותכת לעובדת היות אדם שיכור. עם זאת, כבר קרו מקרים בהם הרשיעו נהגים על עבירת נהיגה בשכרות על סמך בדיקה זו בלבד. התרשמות חיובית בבדירה זו יכולה אמנם להקל במעט את מצבו של הנבדק, אך לא לזכותו על סמך הבדיקה בלבד. מנגד, בדיקת מאפיינים לא טובה עלולה לגרום נזק משמעותי לחשוד בעבירת נהיגה בשכרות. גם בבדיקת המאפיינים נתונה לנבדק הזכות לסרב לעשותה, (במקרה כזה יש להתייעץ עם עורך דין נהיגה בשכרות).

עורך דין נהיגה בשכרות

3. בדיקת ינשוף

הינשוף מודד את ריכוז האלכוהול הנמצא באוויר אותו נושף הנבדק. בבדיקה זו מתבצעות 2 נשיפות לתוך המכשיר, כאשר תוצאת הנשיפה תקבע אם הנבדק נתון להשפעת אלכוהול ובאיזו מידה. תוצאת בדיקת הינשוף משמשת ראיה מדעית בבית המשפט, אך עם זאת, אין מדובר בראיה שלא ניתן לתקוף. חריגה מנהלי הפעלת הינשוף יכולה להביא להקלה משמעותית מהעונש על עבירת נהיגה בשכרות ולפעמים אף לזיכוי מוחלט.
פלט בדיקת הינשוף לא מספיק לבדו להרשיע אדם החשוד בנהיגה בשכרות. לינשוף נלוות ראיות: מסמכים המעידים על כשירות המכשיר, הערכים שהוזנו לתוכו, תעודה ציבורית המעידה על תקינותו, סדרי בדיקות שעל המכשיר לעבור, יומן הפעלה ועוד. בכל ראיה מהראיות המצוינות לעיל ישנם עשרות פגמים אפשריים הניתנים לאיתור. רובם המוחלט של הפגמים לא נראים לעין. את הפגמים המהותיים בתיק יש למצוא ולבחון בצורה יסודית בעזרת עורך דין נהיגה בשכרות.

שלילה מנהלית

4. פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה

לפסילה המנהלית 3 דרגות: עד 30 יום, עד 60 יום ועד 90 יום.
ככלל, בעבירת נהיגה בשכרות קלאסית – באפשרות קצין משטרה לערוך שימוע ולשלול רישיון לתקופה של עד 30 יום. אולם, בסמכותו של שוטר שנכח בזירת העבירה לקחת את רישיון הנהיגה, להחליפו באישור תנועה מוגבל בזמן, ולהזמין את הנהג לשימוע בתחנת המשטרה.
במהלך השימוע יציגו בפני הנהג את החשדות נגדו ותינתן לו ההזדמנות לטעון להגנתו.
במצב של אי התייצבות לשימוע מוסמך קצין לפסול את רישיון פסילה מנהלית אוטומטית.
שיקולי הקצין בבואו לפסול רישיון: חומרת העבירה, הרשעות קודמות, גיל הנהג, וותק בנהיגה, עיסוקו ונסיבות חייו.

החרמת רכב

5. החרמת הרכב

קצין משטרה רשאי לערוך שימוע ולהורות על השבתה מנהלית של רכב בו נהג החשוד בנהיגה בשכרות.
קצין המשטרה מאזין לדברי הנהג ובמידה וטענות הנהג לא מתקבלות, ניתן לו על ידיד הקצין צו המורה לנהג להעביר את הרכב לחניון סגור – לתקופה של שלושים ימים. קצין יכול אף להורות שהרכב ייגרר למגרש האחסנה כאשר עלויות הגרירה מוטלות על הנהג. כמו כן, במהלך תקופת ההחרמה על בעל הרכב לשלם עבור כל יום אחסנה. לאחר תום תקופת ההחרמה הרכב משוחרר והנהג יכול להגיע לקחתו.

כתב אישום נהיגה בשכרות

6. כתב אישום

באופן כללי, בתום הליך הבדיקה מוגש לנאשם כתב האישום על עבירת נהיגה בשכרות. התביעה תדרוש להטיל על הנאשם לפחות שנתיים שלילה, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי.
כתב האישום נערך על ידי השוטר שבדק את הנהג החשוד. כתב האישום נוצר בשטח ועל כן פעמים רבות לא יהיה קריא במאת האחוזים. אין מקום לשמוח יותר מידי, העותק שמושאר בידי הנהג החשוד בעבירת נהיגה בשכרות הוא רק קופי. בידי המשטרה המקור הקריא והברור. עם זאת, מכיוון שמדובר במסמך שנערך בתנאי שטח יש בכך יתרון לנהג החשוד בעבירת נהיגה בשכרות. ישנם פרטים שמושמטים, רצף אירועים לא ברור וכדומה. מעבר לכך – על עורך כתב האישום לצרף תעודות מדעיות, מזכרים ודו"חות פעולה הנוגעים לכל שלבי הליך בדיקת הנהג החשוד בעבירת נהיגה בשכרות. עורך דין נהיגה בשכרות הבקיא בעניין יכול לזהות את הטעויות שערכו השוטרים בהגשת כתב האישום ולנצלן לטובת הלקוח.

נבדקתי והוגש נגדי כתב אישום על נהיגה בשכרות – מה עושים?

רבים חושבים שבעבירת נהיגה בשכרות אין צורך בייצוג ע"י עורך דין העוסק בדיני תעבורה.

לרוב, ההבנה וההכרה בכך שיש צורך בעורך דין מגיעה במועד מאוחר מידי.

כאשר הנזק נעשה ורישיונכם נשלל, או שתיאלצו ללמוד מחדש נהיגה, ייתכן שיהיה מאוחר מידי לתקן את המצב.

ראשית, יש להבין מיהו שיכור לפי החוק.

נהיגה בשכרות עפ"י הגדרת החוק:

המושג "שיכור" כהגדרתו בס' 64ב לפקודה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.

(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

(4)מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדהו לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3).

(3א)אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, או לפי דגימת דם בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מילילטר דם:

(א) נוהג חדש.

(ב) נהג שטרם מלאו לו 24 שנים.

(ג) נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולהו ו על 3,500 קילוגרם-

(ד) נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.

כמה משקאות אפשר לשתות לפני נהיגה

יש לציין כי אין הגדרה ברורה על פי החוק לגבי כמות המשקאות המותרת לצריכה לפני העלייה על ההגה.

השפעת האלכוהול משתנה מאדם לאדם, על אדם אחד כמות אלכוהול תשפיע באופן קיצוני בעוד על אדם אחר תשפיע מעט, אם בכלל.

גם כמות קטנה במיוחד של אלכוהול עשויה לגרום לכם להיכשל בבדיקת השכרות.

החוק קובע כי שיכור נחשב למי שבדמו ישנם כ- 50 מ"ג אלכוהול ב- 100 מ"ג דם או כ- 290 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף.

חשוב להבהיר כי אדם המסרב לבדיקת שכרות ושהובהרה לו משמעות הסירוב, ייחשב גם הוא לשיכור.

נהג ייחשב לשיכור גם במקרה בו מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן.

לגבי נהגים חדשים, נהגים של רכב כבד ונהגים של רכב ציבורי המשוואה היא אחרת.

הנ"ל ייחשבו לשיכורים גם אם בדמם יימצא 10 מ"ג אלכוהול ב- 100 מ"ג דם או 50 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף..

העונש על נהיגה בשכרות

העונש משתנה בהתאם למקרה והאירוע עצמו אבל בדרך כלל יתבטא בפסילת/שלילת רישיון, קנס כספי ואף במקרים מסוימים במאסר בפועל.

הנסיבות המשפיעות על התוצאה הם בעיקר תגובות הנהג בעת הבדיקה, האם הבדיקה התבצעה במסגרת תאונת דרכים, תוצאותיה של אותה תאונה וכדומה.

העונש המינימלי בעקבות הרשעה בעבירת הנהיגה בשכרות הוא שלילת הרישיון לשנתיים, פסילה על תנאי (בנוסף לפסילה בפועל), קנס כספי ומאסר על תנאי.

במקרים מיוחדים, בהתבסס על שיקול דעתו של בית המשפט, ניתן לפסול את הרישיון לתקופה הפחותה משנתיים.

כאשר נהג מעורב בתאונת דרכים בעודו שיכור הענישה תהיה חמורה יותר. במידה ומדובר בתאונת דרכים בעלת תוצאות קטלניות, עלול להיות מואשם הנהג בעבירת הריגה שעונשה עד 20 שנים בכלא.

במידה ומסיבות משפטיות שונות לא ניתן יהיה להאשים בהריגה או להוכיח את יסודות עבירת ההריגה, יואשם הנהג בגרימת מוות ברשלנות עבירה שעונש המינימום לגביה הוא חצי שנת מאסר.

בדיקת שכרות ללא מכשיר הינשוף

ככלל בדיקת שכרות תתבצע על ידי מכשירי הינשוף אשר מתוכנת לבדוק את כמות האלכוהול באוויר הננשף מהריאות.

זוהי דרך שנקבע לגביה כי היא היעילה ביותר לבדוק את המצאות האלכוהול בגופו של אדם.

אולם, שוטר יכול לבצע בדיקת נהיגה בשכרות ובדיקת סימנים חיוניים גם באמצעות "בדיקת מאפיינים".

בדיקת מאפיינים כוללת בדיקת תגובותיו של הנהג, המיקוד שלו, יכולת הריכוז שלו, אופן דיבורו ואופן הליכתו.

סימנים של בלבול או סחרור יכולים להספיק כדי לעצור נהג ולשלול את רישיונו גם ללא בדיקת הינשוף.

מעוניין במידע נוסף על סוגי עונשים בעבירות תעבורה בכלל, ובעבירת השכרות בפרט? לחץ כאן

מעוניין במידע נוסף על מתחמי ענישה בעבירות תעבורה, ובעבירת השכרות בפרט? לחץ כאן

נתפסת נוהג בשכרות? אתה צריך עורך דין נהיגה בשכרות

לא פשוט לעמוד בפני כתב אישום. כתב אישום בעבירת נהיגה בשכרות יכול להביא לפסילת רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה, לצד עונשים נוספים כגון עבודות שירות ובמקרים חמורים וקיצוניים אף לעונש מאסר.

כל טעות בניהול תיק נהיגה בשכרות עלולה להוביל להשלכות מהותיות ובלתי הפיכות על חייכם ועל חיי משפחתכם.

התמודדות עם כתב אישום מצריכה הבנה מעמיקה וחשיבה אסטרטגית.

על כן ישנה חשיבות מכרעת לפנות לעורך דין נהיגה בשכרות בהקדם האפשרי, לקבלת חוות דעת על התיק וכיצד יש לפעול על מנת למזער נזקים.

למה לבחור דווקא בנו?

בעבירת זו חובה להיות מיוצג על ידי עורך דין נהיגה בשכרות, הבקיא בתחום ובעל ניסיון במאות תיקי נהיגה בשכרות.

משרדנו מטפל בעשרות תיקי נהיגה בשכרות מידי חודש, ולרשותנו שורה ארוכה של הצלחות והישגים משפטיים, לרבות ביטול כתבי אישום שהוגשו באשמת נהיגה בשכרות.

הצלחת המשרד ושביעות רצון הלקוחות שלנו נובעים מצורת העבודה שחרט המשרד על דגלו.

משרדנו מתמקד ב:

מקצועיות – עבודה ממוקדת על כל תיק בנפרד, הערכת סיכויים וסיכונים, בחירת אסטרטגיה ועבודה מסודרת.

אנו לא דוגלים בשיטות פעולה הנפוצות במשרדים רבים, אצלנו אין דבר כזה לגשת למשרדי התביעות עם 10 תיקי נהיגה בשכרות ו"יאללה בואו נעשה דיל, תנו לי כמה חודשי שלילה פחות פה ואני אתן לכם כמה חתיכות שם".

אמינות – כל האמת בפרצוף. התיק קשה? נילחם בשבילך עד בית המשפט העליון, אבל לעולם לא נבטיח הבטחות שווא רק בשביל שתסגור על ייצוג אצלנו.

זמינות ללקוח – גם עורכי הדין הטובים ביותר לא יכולים להעניק ייצוג הולם כאשר הם עמוסים בעבודה, ונשארו להם רק כמה דקות לעבור על התיק שלכם בכניסה לאולם בית המשפט.

משרדנו בחר להתמקד בתחום ספציפי זה על מנת שיהיה באפשרותנו להעניק ללקוחותינו ייצוג משפטי יעיל ואיכותי.

אצלנו לא מדובר בסיסמאות, ההצלחות המקצועיות והמוניטין שצברנו בתחום מדברים בעד עצמם.

מה יש ללקוחות שלנו לספר עלינו

"נתפסתי על נהיגה בשכרות בתל אביב – 370 מ"ג. אני נהג חדש וראיתי מה קיבלו חברים שנתפסו על נהיגה בשכרות. חשבתי שנגמר לי הסרט ואני צריך לומר שלום לרישיון. אחרי שהתובע ביקש שנה וחצי שלילה – לא יודע איך, עורך דין אוראל שטרית הצליח להוריד אותו ל-89 ימי שלילה. זאת תוצאה טובה בכללי, אבל במיוחד לנהג חדש, ועוד בתל אביב שם התובעים קשים. בקיצור – מבסוט על השירות והתוצאה".

ל.ח
"לא יודע מה עבר עליי באותו יום – עשיתי תאונה עם הרכב (היינו אני ועוד חבר), הגיעו שוטרים התפרעתי להם ונעצרתי על הפרעה לשוטר. אחר כך סירבתי לבדיקת ינשוף וכל זה כשאני נהג חדש בלי טסט ובלי ביטוח חובה. רצו לשלוח אותי לכלא ולתת לי 4 שנים שלילה. הגעתי לעורך דין אוראל שטרית אחרי שעורכי דין אחרים אמרו לי שהכי טוב שהם יכולים להוציא זה שלילה של 3 שנים ולא התחייבו לגבי מאסר. בסופו של דבר יצאתי עם 11 חודשים שלילה בלבד"

א.ק
"חשבתי שאחרי 3 כוסות אני יכולה לעלות על ההגה, אבל הבנתי שטעיתי כשיצא לי בבדיקת ינשוף 470 מ"ג. כשפניתי לעורך דין אוראל שטרית, אמרתי לו שאני נהגת חדשה ושאמרו לי שהלך הרישיון. הוא אמר לי שכדאי לי ללכת עם התיק עד הסוף כי יש לתביעה בעיות עם התיק. אני אישית לא ראיתי בעיות, אבל אמרתי נסמוך עליו. מפה לשם, אחרי ההקראה התובע בא מעצמו והציע לי 89 ימים שלילה. לקחתי בשתי ידיים ולמדתי את הלקח שלי".

ש.ס

כתובת המשרד

(פגישות בתיאום מראש)

רוגוזין 3 א', משרדים 58-59, אשדוד

יצירת קשר

גם ב-whatsapp

052-8844323

דואר אלקטרוני

קוראים כל מייל ומגיבים

[email protected]

להמשך קריאהעורך דין נהיגה בשכרות