קיבלת זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים? למרב"ד לא ניגשים לבד! צור קשר עכשיו!

הבנאים 3, משרד 43, אשדוד

עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית – על המכון הרפואי, תפקידיו ודרכי התמודדות עם קבלת זימון למרב"ד.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מהו?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הנו "הרופא המוסמך", על פי תקנות התעבורה, לעניין הערכת "כשירות רפואית לנהיגה".

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עוסק ברפואה תעבורתית.

מתוקף תפקידו, המכון הרפואי הנו יועץ מקצועי לרשות הרישוי.

רישיונות הנהיגה הנם בתחום סמכות רשות הרישוי, כאשר המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מועברות לרשות הרישוי לצורך יישומן.

לפי תקנות התעבורה, יש לבצע הערכת כשירות רפואית לנהיגה במרב"ד, לקבלת רישוי ולקבלת רישיונות נהיגה מקצועיים מסוימים:

א. רישיונות נהיגה ציבוריים – כגון רישיון בדרגה D לאוטובוס, רישיון בדרגה D1 למונית הכולל רישיונות לנהיגה על אוטובוס זעיר ציבורי ולהסעת קבוצת ילדים, רישיון נהיגה D3 באוטובוס זעיר פרטי.

ב. רישיונות מסחריים – לרכב משא כבד בדרגה C מ-12 טון ומעלה. גורר וגורר תומך – רישיון מדרגה E.

 

דרישות רפואיות לרישיון נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

על המבקש לקבלת רישיון נהיגה לעמוד במספר קריטריונים רפואיים, העיקריים שבהם:

1 . למבקש רישיון נהיגה או למחזיק ברישיון נהיגה, לא יהיו:

א. פגמים גופניים, מולדים או נרכשים.

ב. מוגבלות חדה או כרונית.

ג. לאחר פציעה, חבלה או ניתוח.

ד. לקות תפקודית, העלולה לפגוע ביכולתו להפעיל בבטיחות את כלי הרכב בו הוא נוהג.

2 . למבקש רישיון נהיגה או למחזיק ברישיון נהיגה לא יהיו תולדות רפואיות או אבחנה

קלינית של אחד או יותר מהאירועים הרפואיים הבאים:

א. תסמין או מחלה שתסמיניה מחמירים מוטבים, כגון:

הזיות, פרכוסים, מחלת פרקינסון, עלפון, טשטוש, אבדן הכרה, בלבול, חוסר התמצאות.

ב. מצב של שינוי ביכולת הראייה, כדוגמת:

טשטוש ראייה בעין אחת/שתי העיניים;

עיוורון מלא/חלקי בעין אחת/שתי העיניים;

כפל ראייה, עין עצלה;

תנודות שדה ראייה.

ג. כל מצב קיים של סחרור, סחרחורת, אי-יציבות, תנועות בלתי רצוניות העלולות לפגוע ביכולת הנהג להפעיל בבטיחות את סוג הרכב בו הוא נוהג.

3 . על המבקש רישיון נהיגה להיות בעל כושר שמיעה וראייה, כמפורט בתקנות 197 – 201 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961:

"197. (א)  לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנות 184 עד 185 או היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת לפחות שלו אינו פחות מ-40 דציבלים לפי ממוצע תדירויות 500, 1000 ו-2000 הרץ.

          (ב)  מבקש רישיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה, כדי להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה (א)."

"198. (א)  בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן  כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

          (ב)  חדות הראיה לא תהיה גרועה –"

"(1)   מ-6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180;"

"(2)   מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 178 ו-181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190."

"199. (א)  שדה הראייה לא יפחת …"

(1)   מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180, גם אם מבקש הרישיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה, ולגבי מבקש רישיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

(2)   מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רישיון לפי תקנות 178, 181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

          (ב)  לא יינתן רישיון נהיגה למבקש הסובל –

"1)   מאבדן יותר ממחצית הרביע התחתון של שדה הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג המיאנופסיה או סקוטומה מרכזית;

"2)   מאבדן הרביע העליון של שדה הראיה או שאין לו ראיה בינוקולרית מלאה, אם הוא מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

          (ג)   בדיקת שדה הראיה כאמור בתקנת משנה (ב), תיעשה עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר (Isopter) III 4 E ולא בפרימטר ממוחשב ואולם אם למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה ברשתית שגרמה לליקוי בשדה הראיה, רשאי הרופא המוסמך לבדוק את שדה הראיה בדרך האמורה בתקנת משנה (ד).

          (ד)  בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, כאמור בתקנה 195, תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רישיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות."

"200. (א)  מבקש רישיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה האמורה בתקנה 198.

           (ב) ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השנייה למבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות."

"201. (א)  מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מחוסר עדשה, לא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(1) ו-199(א)(1).

          (ב)  מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או למבקש היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199(א)(2)."

"201א. כושר הראייה של מבקש רישיון נהיגה שלו עדשה מושתלת ייבדק על פי האמור בתקנות 198 ו-199 ויעמוד בתנאים האמורים בסימן זה."

"201ב. מבקש רישיון נהיגה הסובל מעיוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי בזמן תאורה.

"21ג. (א) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מראייה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה.

          (ב)  לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, למבקש הסובל מראייה כפולה."

4 . באי עמידה במצוין בסעיפי תקנות התעבורה המוזכרים לעיל, על רופא מטפל או בודק לפעול כנדרש בסעיף 12 ב' לפקודת התעבורה, דהיינו עיון ב"תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה" והפניית המטופל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) במשרד הבריאות.

 

התאמה רפואית לנהיגה – עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית

מהי התאמה רפואית לנהיגה? התאמה רפואית לנהיגה נבחנת באמצעות סקירת מצבו הבריאותי של נהג או מבקש רישיון נהיגה. מטרת בדיקת התאמה רפואית לנהיגה הינה לוודא שהנהג או מבקש רישיון הנהיגה, עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

מה בודקים במסגרת התאמה רפואית לנהיגה? מדובר בבדיקה של מכלול בעיות רפואיות – גופניות ונפשיות – של הנהג/מבקש רישיון הנהיגה, זיהוי והערכת הפרעות תפקוד, ובחינת הסבירות שאותן הפרעות תפקוד עלולות לשבש יכולות נהיגה.

מהי מטרת בדיקת התאמה רפואית לנהיגה? מטרת הבדיקה היא הערכה האם ההפרעות בתפקוד עלולות לשבש יכולות נהיגה של הנהג/מבקש רישיון הנהיגה ולהגביר סיכון בנהיגה.

לאחר בדיקת התאמה רפואית לנהיגה, המרב"ד ייתן המלצה רפואית למתן או מאי מתן רישיון נהיגה, לדרגת כלי הרכב בו מדובר.

המלצת המרב"ד מועברת למשרד הרישוי.

 

 

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – סמכויות ותפקידים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא בעיקרו של דבר "הרופא המוסמך" מטעם משרד הבריאות לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי.

מה מקור הסמכות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? סמכות המרב"ד מעוגנת על פי צו שר הבריאות ומכוח תקנות התעבורה – סעיפים 193-195 ג'.

מהם תפקידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? תפקידי המרב"ד הינם, בעיקר, מתן המלצות לרשות הרישוי, בכל הקשור לכשרות רפואית (גופנית ונפשית) לנהיגה.

כמו כן, במידת הצורך, המרב"ד נותן המלצה להתאמת אמצעי נהיגה ואביזרי בטיחות בכלי רכב לנהג עם מוגבלויות תפקוד.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא יחידת סמך של משרד הבריאות.

 

חובת דיווח למרב"ד על מצב רפואי מצד רופא

על פי פקודת התעבורה, קיימת חובת דיווח על רופא, המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים, והוא מאבחן באדם מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את הזולת מחמת אותה מחלה.

על פי תקנות התעבורה, חובת מחזיק ברישיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה – להודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורופא מוסמך מטעמו לא מבצעים בדיקות ביקורת או בדיקות מעקב קליניות;

ייעודו היחידי של המרב"ד הוא הערכת התאמה רפואית לנהיגה.

ביקורת ומעקב קליניים נמצאים באחריות רופא מטפל והמחזיק ברישיון נהיגה.

חובת דיווח על שינויים במצב בריאותו של נוהג, העלולים לשבש יכולות נהיגה, חלים על

הרופא/ה המטפל ועל המחזיק/ה ברישיון הנהיגה.

המכון הרפואי ורופא מטעמו רשאים לבצע ביקורות ובדיקות יזומות, במקרים שימצאו לנכון או כפי שתורה ועדת הערר, לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה.

 

עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית – על תקנים להתאמה רפואית לנהיגה מוטורית

תקנים להתאמה רפואית לנהיגה מוטורית הן אוסף בעיות רפואיות, העלולות לשבש יכולת תפקוד נהיגה.

התקנים מפרטים פעולות המתחייבות לסילוק / מניעת / הקטנת הסיכון שבשיבוש יכולת תפקוד זו.

נושא התקנים להתאמה רפואית כולל התייחסות לבעיות בריאות מתמשכות, בעיות בריאות שתסמיניהן מחמירים לאירועים התקפיים, ללקויות ולמוגבלויות.

התקנים להתאמה רפואית כוללים דרישות מינימליות לכושר רפואי ולביצוע מטלות הנהיגה, בדרגות הרישיון השונות ולכלי רכב שונים.

בעיות הבריאות המוזכרות לעיל, הן כאלה שיש בהן סבירות להפרעות תפקוד משבשות יכולת

נהיגה, וכאלה שנחשבות כשכיחות בתדירותן.

תקני התאמה רפואית לנהיגה מתייחסות ליכולות נהיגה בלבד לרכב פרטי.

הן מתייחסות גם להערכות התאמה לתפקידים או לעיסוקים במקצועות נהיגה אשר נקבעו

בהנחיות רשות הרישוי לרכב מקצועי.

קביעת תקנים להתאמה רפואית לנהיגה מוטורית מתבססים על תקנות התעבורה בנושאים: בעיות ראייה, מחלות לב, סכרת, אירוע מוחי (שבץ), כפיון (אפילפסיה), והפרעות שינה.

 

היבט רפואי ברישיון נהיגה | עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית

רישיון נהיגה מונפק לנהג באמצעות משרד הרישוי במשרד התחבורה, לדרגות כלי הרכב השונים.

במקרה בו מבקש רישיון הנהיגה עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, יכלול

רישיון הנהיגה המונפק, במקרה המתאים, ציון מגבלות על פי סעיף 3 לדרישות רפואיות לרישיון

נהיגה:

משקפיים/עדשות מגע; מכשיר שמיעה.

במקרה בו מבקש רישיון הנהיגה לא עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, מצוינים ברישיון הנהיגה תנאים מחייבים, אשר רק בעמידה בהם רישיון הנהיגה יהיה תקף.

תנאים אלה כוללים:

שימוש באמצעים רפואיים שונים בזמן הנהיגה, התאמות באמצעים המשמשים

לנהיגה של כלי הרכב, התקנת אביזרי בטיחות ברכב, הגבלת נהיגה בתנאים מסוימים

(כגון: בשעות היום, עד מהירות מסוימת, בסביבה מסוימת, וכדומה).

רשימת התנאים לתקפות רישיון הנהיגה מעודכנת, מעת לעת, על ידי משרד הרישוי שבמשרד התחבורה, בתאום עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאות.

 

דוגמאות להתאמות רפואיות לנהיגה

בעיה רפואית הגבלת חדות ראייה מחוץ לתחום – על פי תקנה 198 לתקנות התעבורה חייב הנהג להרכיב משקפיים או עדשות מגע (הגבלה 244).

נהג בעל רגל או רגליים קצרות – חייב להשתמש ברכב עם דוושות מוגבהות.

נהג בעל סוכרת המטופלת בתרופות – חייב לשאת בהישג יד מוצרי סוכר בזמן הנהיגה.

נהג בעל קטיעה ברגל ימין – חייב תיבת הילוכים אוטומטית ותפוח שיותקן בגלגל ההגה, דוושת מאיץ משמאל לדוושת המעצור, מחסום לדוושת מאיץ מימין.

נהג בעל פרפלגיה – חייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה, מחסום לדוושת מאיץ מימין, ובמנגנון יד עם פונקציות.

סיכום בדיקת התאמה רפואית לנהיגה

לסיכום בדיקת התאמה רפואית לנהיגה 2 היבטים:

עמידה או אי עמידה בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה

המלצה רפואית לרישיון נהיגה.

להמלצה רפואית לרישיון נהיגה בדרגה או בדרגות הנדרשות יש 3 אפשרויות:

מתאים/ה לרישיון הנהיגה המבוקש.

אינו/ה מתאים/ה לרישיון הנהיגה המבוקש.

מתאים/ה בהגבלה לרישיון הנהיגה המבוקש.

נוסח סיכום בדיקת ההתאמה הרפואית לנהיגה

נהג העומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה:

"עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה"

נהג שאינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה:

"אינו/ה עומד/ת בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה"

המלצה רפואית לרישיון נהיגה (3 אופציות):

"מתאים/ה לרישיון נהיגה"

"אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה."

"מתאים/ה לרישיון נהיגה, בהגבלה"

Call Now Button