החזקת נכס חשוד כגנוב – הסדר מותנה – סעיף 413 לחוק העונשין

החזקת נכס חשוד כגנוב

עריכת הסדר מותנה בעבירת החזקת נכס החשוד כגנוב – אפשרית.

עבירת החזקת נכס חשוד כגנוב מוגדרת בסעיף 413 לחוק העונשין:

"המחזיק דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהם כדין, דינו – מאסר שישה חדשים".

לפי סעיף זה, המחזיק נכס כלשהו, שיש חשד סביר שהוא גנוב, דינו מאסר 6 חודשים, אלא אם שכנע, כי רכש אותו כדין.

ביחס לעבירות רכוש, מדובר בעבירה קלה יחסית, אך אין להקל בה ראש. רישום פלילי הוא רישום פלילי, הגורר השלכות מרחיקות לכת.

עבירה זו נחקקה על מנת לפגוע בתמריץ מבצעי עבירות הגניבה מלהנות מ"פרי עמלם", על ידי מכירת חפצים גנובים מכירה של רכוש, כמו רכבים, סמארטפונים, אופניים חשמליים וכדומה.

נכון לשנת 2022 נערכו 215 הסדרים מותנים בהקשר לעבירה זו.

יש לשים לב לסוג העבירה, לצד עבירת החזקת נכס חשוד כגנוב, קיימות שתי עבירות נוספות בחוק העונשין:

עבירות רכוש בחוק העונשין

סעיף 411 לחוק, שעניינו קבלת נכסים שהושגו בפשע:

"המקבל במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם – מאסר שבע שנים, אולם יכולים הם להיות נידונים בבית משפט המוסמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו".

לפי סעיף זה – אדם המקבל בזדון רכוש, כסף או נכס, שהוא יודע לגביהם כי הושגו תוך מעשה פשע (לדוגמה סחיטה / גניבה) ונוטל את השליטה בהם, דינו שבע שנות מאסר.

סעיף 412 לחוק, שעניינו קבלת נכסים שהושגו בעוון:

"המקבל, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בעוון נלקח, הושג, נשלחה בו יד או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם כדין מבצע אותו עוון".

לפי סעיף זה – אדם המקבל בכוונה, רכוש, כסף או כל דבר, כשהוא יודע כי נלקח תוך מעבר על עבירת עוון, ונוטל את השליטה בהם, יקבל עונש זהה לזה של מבצע עבירת העוון.

דוגמאות להסדרים מותנים שנערכו בעבירת החזקת נכס חשוד כגנוב

החזקת נכס חשוד כגנוב – 160 ק"ג בשר החשודים כגנובים

סמוך ליום 12.1.2021 אירעה פריצה במפעל ונגנבו מוצרי בשר בהיקף נרחב. 

בתאריך 12.1.2021 בשעה 16:10 לערך, החזיק הנאשם ברכבו 11 קרטונים שהכילו 160 ק"ג בשר בשווי של 8,000 ₪,, השייכים למפעל, שיש חשד סביר לגביהם לפיו הם גנובים.

הסחורה נתפסה והושבה למפעל.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 2500 ש"ח.

החשוד יתחייב להימנע מביצוע עבירה במהלך 5 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. אין עבר פלילי כלל.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן, שיתוף הפעולה מצד החשוד, היקף מצומצם של מעשי העבירה.

5. הרכוש הוחזר בעודו קפוא.

החזקת נכס חשוד כגנוב – קסדה צבאית החשודה כגנובה

 בתאריך 21.1.20, החזיקה הנאשמת בביתה קסדה צבאית, אשר קיים חשד סביר שהיא גנובה ואין באפשרותה להראות שרכשה ההחזקה בה כדין.

תנאי הסדר:

תשלום קנס בסך 500 ש"ח.

חתימה על התחייבות מצד החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 5 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה בעובדות.

2. אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן, שיתוף פעולה מצד החשודה, היקף מצומצם של העבירה.

החזקת פריטי לבוש החשודים כגנובים – 550 פרטי לבוש

במועד 05.08.2020, בשעה 8:30, בוצע חיפוש בביתה של הנאשמת ונמצא כי החזיקה בביתה 550 פרטי לבוש מחנויות שונות , בין היתר "פוקס", "תמנון","קסטרו" ו-"אדידס".

הנאשמת הייתה מפרסמת את הרכוש הגנוב למכירה ברשתות חברתיות.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1200 ש"ח.

חתימה על התחייבות של החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה בעובדות.

2. אין עבר פלילי כלל.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות העבירה אינן חריגות בחומרתן, שיתוף פעולה מצד החשודה, היקף מצומצם של העבירה.

החזקת אייפון ואופניים חשמליים החשודים כגנובים

בתאריך 24.5.19 החזיק הנאשם סמארטפון מסוג אייפון 7, השייך לתיירת ובאופניים חשמליים שיש עליהם חשד סביר שהינם גנובים.

תנאי הסדר:

תשלום בסך 800 ש"ח.

חתימת התחייבות להימנע מעבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות לא חריגות, שיתוף פעולה מצד החשוד, היקף מצומצם של העבירה.

5. האייפון והאופניים החשמליים הושבו לבעליהם

שימוש לא מורשה בכרטיס אשראי של לקוחות בסופר

הנאשמת עבדה כקופאית בסופר.

במקרה זה, הנאשמת הואשמה ב-9 מקרים של אי השבת כרטיסי אשראי ללקוחות כדלהלן:

בתאריך 5.11.2018 המתלוננת 1 ערכה קניות בסופר. המתלוננת 1 שילמה באמצעות כרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 15.11.2018 המתלוננת 2 ערכה קניות בסופר. המתלוננת 2 שילמה באמצעות כרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 6.12.2018 המתלונן 3 ערך קניות בסופר. המתלונן 3 שילם עבור הקניות בכרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 26.11.2018 המתלונן 4 ערך קניות בסופר. המתלונן 4 שילם עבור הקניות באמצעות כרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת. 

בתאריך 12.12.18 המתלוננת 5 ערכה קניות בסופר. המתלוננת במקרה זה גם היא שילמה באמצעות אשראי באותה קופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 31.12.2018 המתלוננת 6 ערכה קניות בסופר. המתלוננת שילמה באמצעות אשראי באותה קופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 3.1.2019 ערך המתלונן 7 קניות בסופר ושילם בכרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 31.12.2018 המתלונן 8 ערך קניות בסופר. המתלונן שילם בכרטיס אשראי בקופה בה עבדה הנאשמת.

בתאריך 21.12.2018 בשעה 11:07 המתלוננת 9 ערכה קניות בסופר. המתלוננת שילמה באשראי באותה קופה בה עבדה הנאשמת.

הנאשמת לא החזירה ללקוחות את כרטיס האשראי, ובהמשך עשתה שימוש בכרטיסים השונים בין התאריכים 5.11.18 – 5.1.19.

בין התאריכים 5.11.18-6.11.18 הנאשמת ביצעה באמצעות כרטיס חיוב אחד 8 עסקאות ב-6 בתי עסק שונים בסכום של כ-3785 ₪.

בתאריכים 16.11.18-17.11.18 ביצעה הנאשמת באמצעות כרטיס שני 6 עסקאות ב-4 בתי עסק שונים בסכום של כ-2310 ₪.

בין התאריך 13.12.18 לתאריך 15.12.18 הנאשמת ביצעה באמצעות כרטיס חיוב שלישי 11 עסקאות ב-9 בתי עסק שונים, בסכום כולל של כ-4822 ₪.

בתאריך 26.11.18 הנאשמת ביצעה בכרטיס החיוב הרביעי עסקה בסכום של כ-230 ₪.

במהלך חודש דצמבר 2018 ביצעה הנאשמת באמצעות כרטיס חמישי 12 עסקאות ב-8 בתי עסק, בסכום של כ-3199 ₪.

בתאריך 1.1.19 ביצעה הנאשמת 2 עסקאות בכרטיס האשראי השישי, בשני בתי עסק בסכום כולל של כ-155 ₪.

במהלך חודש ינואר 2019 ביצעה הנאשמת בכרטיס שביעי 4 עסקאות ב-4 בתי עסק בסך כולל של כ-519 ₪.

בין התאריכים 31.12.18-1.1.19 ביצעה הנאשמת בכרטיס אשראי שמיני 4 עסקאות ב-2 בתי עסק, עסקה בסכום של כ-217 ₪.

במהלך חודש דצמבר 2018 הנאשמת ביצעה באמצעות כרטיס תשיעי 5 עסקאות, ב-3 בתי עסק בסכום כולל של כ-786 ₪.

בשורה התחתונה, בסך הכללי ביצעה החשודה באמצעות תשעה כרטיסי אשראי עסקאות בשווי 16,023 ₪.

בתאריך 6.1.19, במסגרת חיפוש משטרתי על פי צו, שבוצע בביתה של הנאשמת, הנאשמת החזיקה כרטיסי החיוב 7 ו-8.

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 300 ש"ח.

פיצוי לנפגעי העבירה בסך 5500 ש"ח.

החשודה התחייבה להימנע מעבירות במהלך תקופה של חודש אחד.

עמידה בתנאי תכנית שנקבעו על ידי שירות המבחן – תכנית טיפול, של"צ, פיקוח קצין מבחן, 30 שעות שירות לתועלת הציבור במתנ"ס וסדנה חינוכית.

נימוקי היחידה להסדר מותנה בבואה לסגור את התיק:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. לחשודה אין תיקים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות לא חריגות בחומרתן, התנהלות החשודה במו"מ לסגירת התיק בהסדר, שיתוף הפעולה מצידה והיקף מצומצם של מעשי העבירה.

5. בנוסף לאמור, התנצלה והביעה חרטה כנה על מעשיה.

6. כמו כן, הנאשמת עמדה בתוכנית שירות המבחן ועברה סדנה, לקחה אחריות על מעשיה.

7. הנאשמת צעירה מאוד, האירועים ישנים, יש לה חובות ותיקי הוצאה לפועל.

החזקת קורקינט החשוד כגנוב על ידי עובד בחברה

ביום 8.5.21, בשעה 13:30, הושכר קורקינט חשמלי של חברת "ווינד קורקינט", מהעיר בת ים. בהמשך, בשעה 14:09 הגיע הקורקינט לנמל תל אביב.

מאוחר יותר, אותר הקורקינט החשמלי על ידי החברה, בכפר הממוקם בצפון הארץ.

בתאריך 10.5.21, בשעה 06:37, הגיע צוות שיטור לכפר, בעקבות פניית המתלונן אשר הינו עובד החברה. בנסיבות אלו, אותר הקורקינט במחסן השייך לנאשם.

במעשיו המתוארים, החזיק הנאשם נכס שיש עליו חשד סביר שהינו גנוב.

תנאי ההסדר המותנה שנסגר עם החשוד:

חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 3 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה.

2. אין לחשוד עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשוד תיקים פתוחים.

4. הנסיבות אינן חריגות בחומרתן, שיתוף פעולה מצד החשוד, היקף עבירות מצומצם.

5. החשוד אב ל-5 ילדים, נכה, סובל מפוסט-טראומה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button